Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Ogłoszenia

Archiwum - praca w samorządzie

Nabór na stanowisko Psycholog w Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Chojnie

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO W CENTRUM PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH W CHOJNIE

Dyrektor Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Chojnie ogłasza nabór na stanowisko: PSYCHOLOG (1/4 etatu - 10 godzin tygodniowo)

Wymagania:

 1. WYKSZTAŁCENIE:
  1. posiada prawo wykonywania zawodu psychologa w rozumieniu ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów.
 2. WYMAGANIA NIEZBĘDNE:
  1. obywatelstwo polskie;
  2. kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
  3. kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  4. nieposzlakowana opinia;
  5. nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;
  6. wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;
  7. jest zdolna do pracy w placówce opiekuńczo-wychowawczej, co zostało potwierdzone orzeczeniem lekarskim o braku przeciwwskazań do tej pracy.
 3. WYMAGANIA DODATKOWE:
  1. doświadczenie zawodowe - co najmniej 3 letni staż pracy na stanowisku psychologa,
  2. doświadczenie zawodowe w pracy z dziećmi i młodzieżą,
  3. znajomość przepisów prawnych regulujących funkcjonowanie placówki opiekuńczo-wychowawczej, w szczególności: ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.
  4. komunikatywność,
  5. zaangażowanie w powierzone obowiązki,
  6. odpowiedzialność, systematyczność, pracowitość,
  7. kreatywność, wysoka kultura osobista,
 4. ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU
  1. prowadzenie badań psychologicznych służących poznaniu każdego wychowanka oraz sporządzanie indywidualnej diagnozy psychofizycznej dziecka, pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, życiowych i rodzinnych wychowanków,
  2. opracowywanie opinii i wniosków w sprawach wychowanków oraz zaleceń do pracy wychowawczej,
  3. ustalanie właściwych metod pracy z dzieckiem,
  4. opracowywanie wspólnie z wychowawcami programów terapeutycznych, pomocowych, wsparcia dla dzieci,
  5. prowadzenie zajęć wychowawczych z grupą lub indywidualnych i grupowych zajęć terapeutycznych,
  6. prowadzenie określonej przepisami dokumentacji pracy,
  7. wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora Centrum o ile dotyczą treści danego stosunku pracy i nie są sprzeczne z prawem.
 5. WYMAGANE DOKUMENTY:
  1. list motywacyjny,
  2. życiorys ze zdjęciem (CURRICULUM VITAE),
  3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
  4. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
  5. kopia ewentualnego dokumentu potwierdzającego orzeczenie o niepełnosprawności,
  6. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
  7. oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  8. orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na określonym stanowisku,
  9. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentacji aplikacyjnej, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, na potrzeby naboru na stanowisko przez Komisję Rekrutacyjną, powołaną przez dyrektora Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczą w Chojnie.
  10. kopie świadectw pracy, zaświadczeń z zakładów pracy,
  11. kopia poświadczeń o dodatkowych kwalifikacjach zawodowych (certyfikaty, uprawnienia, zaświadczenia o ukończeniu kursów i szkoleń, dyplomy itp.)
 6. INFORMACJA O WARUNKACH PRACY NA STANOWISKU:
  1. Miejsce pracy: praca biurowa, bezpośredni kontakt z klientem, przemieszczanie się wewnątrz budynku. Pomieszczenie biurowe spełniające wymagania przepisów bhp.
  2. Stanowisko pracy: praca przy monitorze poniżej 4 godzin. Obsługa urządzeń biurowych.
 7. WSKAŹNIK ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH:
  1. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej i zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.
 8. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:
  1. Dokumenty należy składać od dnia 01 września 2017 r. do dnia 20 września 2017 r. do godziny 15:00. w sekretariacie Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Chojnie na adres: Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Chojnie, 74-500 Chojna, ul. Podmurze 4 a
  2. Dokumenty należy złożyć w zamkniętej podpisanej kopercie (z podaniem imienia i nazwiska kandydata na odwrocie koperty) z dopiskiem: "NABÓR NA STANOWISKO - PSYCHOLOG".
  3. Dokumenty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpoznawane.
  4. Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 91 4187922

Kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie, miejscu oraz o godzinie rozpoczęcia rozmowy kwalifikacyjnej. Złożone dokumenty są odsyłane na pisemny wniosek kandydata. Rozstrzygnięcie naboru nastąpi przez Komisję powołaną przez Dyrektora Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Chojnie w terminie do dnia 25.09.2017 r.


data opublikowania: 2017-08-30 15:13:35
data ostatniej aktualizacji: 2017-08-30 15:13:35

Strona odwiedzona 933 razy
Inf. przygotowana przez: Lidia Tomin
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.