Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Ogłoszenia

Archiwum - praca w samorządzie

Nabór na stanowisko ds. rejestracji pojazdów w Wydziale Komunikacji i Transportu - Filia w Chojnie

Rozstrzygnięcie:

INFORMACJA O WYNIKU NABORU nr 6/2017 na stanowisko ds. rejestracji pojazdów w Wydziale Komunikacji i Transportu Filia w Chojnie w Starostwie Powiatowym

W wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko ds. rejestracji pojazdów w Wydziale Komunikacji i Transportu Filia w Chojnie w Starostwie Powiatowym wybrane zostały:

 1. Pani Marta Łągiewczyk, zamieszkała w Chojnie,
 2. Pani Magdalena Tracz, zamieszkała w Lisim Polu.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Pani Marta Łągiewczyk oraz Pani Magdalena Tracz spełniły wymagania formalne oczekiwane od kandydatów na wyżej wskazanym stanowisku, a także zaprezentowały wiedzę i doświadczenie zawodowe, które pozwoliły Komisji Rekrutacyjnej, biorąc pod uwagę test wiedzy i przeprowadzoną rozmowę kwalifikacyjną, najwyżej ocenić ich kwalifikacje i kompetencje.

STAROSTA GRYFIŃSKI
Wojciech Konarski

OGŁOSZENIE O NABORZE Nr 6/2017
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
W STAROSTWIE POWIATOWYM W GRYFINIE
UL. SPRZYMIERZONYCH 4, 74 - 100 GRYFINO

Starosta Gryfiński ogłasza nabór na stanowisko
ds. rejestracji pojazdów
w Wydziale Komunikacji i Transportu - Filia w Chojnie

 1. WYMAGANIA NIEZBĘDNE
  1. wykształcenie wyższe,
  2. obywatelstwo polskie lub obywatelstwo krajów Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  3. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
  4. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  5. nieposzlakowana opinia.
 2. WYMAGANIA DODATKOWE
  1. preferowana specjalność - prawo, administracja, ekonomia, komunikacja, transport
  2. doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
  3. umiejętność biegłej obsługi komputera,
  4. znajomość przepisów z zakresu ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1260 ze zm.), ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (Dz.U. z 2017 r. poz. 978), rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczenia pojazdów (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 1038), ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) oraz ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 814 ze zm.),
  5. umiejętność planowania i organizowania pracy, umiejętność pracy w zespole, umiejętność stosowania odpowiednich przepisów,
  6. sumienność, sprawność, bezstronność, komunikatywność, kultura osobista w kontaktach z klientami urzędu, postawa etyczna, odporność na stres.
 3. ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU:
  1. obsługa systemu POJAZD,
  2. rejestracja pojazdów, wydawanie dowodów rejestracyjnych, kart pojazdów, tablic rejestracyjnych, nalepek kontrolnych i nalepek legalizacyjnych,
  3. rejestracja czasowa pojazdów, wydawanie pozwoleń czasowych, tablic rejestracyjnych tymczasowych i nalepek legalizacyjnych na tablice tymczasowe,
  4. przyjmowanie zawiadomień o nabyciu i zbyciu pojazdów zarejestrowanych,
  5. przyjmowanie zawiadomień o ustanowieniu lub zniesieniu zastawu rejestrowego na pojeździe oraz o dokonaniu zmian w pojeździe wymagających dokonania adnotacji urzędowej w dowodzie rejestracyjnym,
  6. czasowe wycofywanie pojazdów z ruchu,
  7. kierowanie na dodatkowe badanie techniczne w razie powzięcia uzasadnionego przypuszczenia, że pojazd zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub z uwagi na brak parametrów technicznych do rejestracji,
  8. obsługa systemu KIEROWCA,
  9. wydawanie zaświadczeń potwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami,
  10. wydawanie profilu kandydata na kierowcę,
  11. wydawanie praw jazdy i wtórników praw jazdy,
  12. składanie zamówień do Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych oraz odbieranie i przygotowywanie przesyłek do Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych,
  13. przechowywanie i zabezpieczanie akt spraw i innych dokumentów zgodnie z instrukcją kancelaryjną i jednolitym rzeczowym wykazem akt.
 4. INFORMACJA O WARUNKACH PRACY NA STANOWISKU
  Miejsce pracy: Stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze, rozmowami telefonicznymi, przemieszczaniem się wewnątrz budynku oraz poza nim. Pomieszczenie biurowe spełniające wymagania przepisów bhp, budynek wyposażony w podjazd.
  Stanowisko pracy: Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin. Obsługa urządzeń biurowych.
 5. WSKAŹNIK ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej i zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.
 6. WYMAGANE DOKUMENTY
  1. list motywacyjny,
  2. życiorys,
  3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
  4. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
  5. kopia ewentualnego dokumentu potwierdzającego orzeczenie o niepełnosprawności,
  6. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
  7. oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  8. oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku,
  9. oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej i jej charakterze lub o nie prowadzeniu działalności gospodarczej,
  10. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentacji aplikacyjnej, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, na potrzeby naboru na stanowisko przez Komisję Rekrutacyjną, powołaną przez Starostę Gryfińskiego,
  11. kopie świadectw pracy, zaświadczeń z zakładów pracy,
  12. kopie poświadczeń o dodatkowych kwalifikacjach zawodowych (certyfikaty, uprawnienia, dyplomy, zaświadczenia),
  13. kopie opinii z zakładów pracy.
 7. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
  1. Dokumenty należy składać do dnia 20 września 2017 r. do Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Gryfinie (decyduje data wpływu) na adres:
   Starostwo Powiatowe w Gryfinie,
   ul. Sprzymierzonych 4,
   74 - 100 Gryfino
  2. Dokumenty należy złożyć w zamkniętej podpisanej kopercie (z podaniem imienia i nazwiska kandydata na odwrocie koperty) z dopiskiem:
   "Nabór Nr 6/2017 na stanowisko ds. rejestracji pojazdów
   w Wydziale Komunikacji i Transportu - Filia w Chojnie"
   .
   Kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu naboru zostaną powiadomieni telefonicznie bądź na piśmie o terminie, miejscu oraz godzinie rozpoczęcia testu wiedzy i rozmowy kwalifikacyjnej. Złożone dokumenty są odsyłane na pisemny wniosek kandydata.
   Rozstrzygnięcie naboru nastąpi przez Komisję Rekrutacyjną w terminie do dnia 02 października 2017 r.

data opublikowania: 2017-09-07 13:27:23
data ostatniej aktualizacji: 2017-10-02 13:49:53

Strona odwiedzona 1806 razy
Inf. przygotowana przez: Katarzyna Stalinger
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.