Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Ogłoszenia

Archiwum - praca w samorządzie

Nabór na stanowisko ds. planowania budżetowego w Wydziale Finansowo-Księgowym

Rozstrzygnięcie:

W wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko ds. planowania budżetowego w Wydziale Finansowo-Księgowym w Starostwie Powiatowym wybrana została Pani Daria Stocka, zamieszkała w Gryfinie.

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Pani Daria Stocka spełniła wymagania formalne oczekiwane od kandydatów na ww. stanowisko oraz na podstawie testu wiedzy i przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej uzyskała wysoką punktację i ocenę swoich kompetencji do pracy na stanowisku ds. planowania budżetowego w Wydziale Finansowo-Księgowym.

OGŁOSZENIE O NABORZE Nr 7/2017
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
W STAROSTWIE POWIATOWYM W GRYFINIE
UL. SPRZYMIERZONYCH 4, 74 - 100 GRYFINO

Starosta Gryfiński ogłasza nabór na stanowisko
ds. planowania budżetowego
w Wydziale Finansowo - Księgowym

 1. WYMAGANIA NIEZBĘDNE
  1. wykształcenie wyższe ekonomiczne lub prawnicze,
  2. obywatelstwo polskie lub obywatelstwo krajów Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  3. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
  4. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  5. nieposzlakowana opinia.
 2. WYMAGANIA DODATKOWE
  1. preferowana specjalność - finanse, rachunkowość lub podobna,
  2. doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
  3. umiejętność biegłej obsługi komputera oraz dobra znajomość pakietu biurowego, w szczególności arkusza kalkulacyjnego,
  4. znajomość przepisów z zakresu:
   1. ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 814 z późn. zm.),
   2. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.),
   3. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1053 z późn.zm.),
   4. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 760) - zasady ogólne,
   5. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1015 z późn. zm.) - zasady ogólne,
  5. umiejętność myślenia strategicznego i analitycznego, umiejętność właściwej hierarchizacji zadań, umiejętność dobrej organizacji pracy oraz opracowywania pism i informacji, gotowość do podejmowania zadań dodatkowych, umiejętność komunikacji pisemnej,
  6. sumienność, sprawność, bezstronność, postawa etyczna, samodzielność, kultura osobista, odporność na stres.
 3. ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU:
  1. opracowywanie projektu budżetu, zmian budżetowych oraz ewidencja planu dochodów i wydatków,
  2. sporządzanie projektu uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wykonania uchwały budżetowej i jej zmian i planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami oraz prowadzenie spraw z tym związanych,
  3. informowanie wykonawców budżetu powiatu o kwotach dochodów i wydatków budżetowych, w tym zadań zleconych oraz funduszy i innych środków na każdym etapie planowania,
  4. sporządzanie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu powiatu i jego aktualizacja,
  5. prowadzenie całokształtu spraw związanych z rachunkami bankowymi powiatu,
  6. monitorowanie stanu środków pieniężnych na rachunkach bankowych budżetu, ocena stóp procentowych lokat terminowych oraz przygotowanie wniosku o otwarcie lub likwidację rachunku lokaty terminowej w uzgodnieniu ze Skarbnikiem Powiatu oraz odpowiednie przygotowanie przelewów,
  7. opracowywanie w układzie tabelarycznym półrocznej informacji o przebiegu wykonania budżetu i sprawozdania rocznego z wykonania budżetu, funduszy celowych i innych środków w szczegółowości uchwały budżetowej dla potrzeb Rady Powiatu na podstawie sprawozdań budżetowych,
  8. kontrola formalno - rachunkowa planowanych kwot dochodów i wydatków ujętych w sporządzonych sprawozdaniach budżetowych jednostek w oparciu o ewidencję planów finansowych jednostek organizacyjnych oraz materiałów planistycznych,
  9. sporządzanie meldunków i informacji z wykorzystania otrzymanych przez powiat dotacji wynikających z przepisów prawa lub na wniosek dysponentów środków budżetu państwa.
 4. INFORMACJA O WARUNKACH PRACY NA STANOWISKU
  Miejsce pracy: Stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze, rozmowami telefonicznymi, przemieszczaniem się wewnątrz budynku oraz poza nim. Pomieszczenie biurowe spełniające wymagania przepisów bhp, budynek wyposażony w podjazd i windę.
  Stanowisko pracy: Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin. Obsługa urządzeń biurowych.
 5. WSKAŹNIK ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej i zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.
 6. WYMAGANE DOKUMENTY
  1. list motywacyjny,
  2. życiorys,
  3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
  4. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
  5. kopia ewentualnego dokumentu potwierdzającego orzeczenie o niepełnosprawności,
  6. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
  7. oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  8. oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku,
  9. oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej i jej charakterze lub o nie prowadzeniu działalności gospodarczej,
  10. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentacji aplikacyjnej, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, na potrzeby naboru na stanowisko przez Komisję Rekrutacyjną, powołaną przez Starostę Gryfińskiego,
  11. kopie świadectw pracy, zaświadczeń z zakładów pracy,
  12. kopie poświadczeń o dodatkowych kwalifikacjach zawodowych (certyfikaty, uprawnienia, dyplomy, zaświadczenia),
  13. kopie opinii z zakładów pracy.
 7. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
  1. Dokumenty należy składać do dnia 28 września 2017 r. do Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Gryfinie (decyduje data wpływu) na adres:
   Starostwo Powiatowe w Gryfinie,
   ul. Sprzymierzonych 4,
   74 - 100 Gryfino
  2. Dokumenty należy złożyć w zamkniętej podpisanej kopercie (z podaniem imienia i nazwiska kandydata na odwrocie koperty) z dopiskiem:
   "Nabór Nr 7/2017 na stanowisko ds. planowania budżetowego w Wydziale Finansowo - Księgowym".

   Kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu naboru zostaną powiadomieni telefonicznie bądź na piśmie o terminie, miejscu oraz godzinie rozpoczęcia testu wiedzy i rozmowy kwalifikacyjnej. Złożone dokumenty są odsyłane na pisemny wniosek kandydata.
   Rozstrzygnięcie naboru nastąpi przez Komisję Rekrutacyjną w terminie do dnia 13 października 2017 r.

data opublikowania: 2017-09-15 12:48:53
data ostatniej aktualizacji: 2017-10-09 14:51:42

Strona odwiedzona 1627 razy
Inf. przygotowana przez: Katarzyna Stalinger
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.