Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Ogłoszenia

Archiwum - praca w samorządzie

Nabór na stanowisko ds. weryfikacji opracowań geodezyjnych i kartograficznych w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru

Rozstrzygnięcie:

INFORMACJA O WYNIKU NABORU nr 1/2018
na stanowisko ds. weryfikacji opracowań geodezyjnych i kartograficznych
w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru
w Starostwie Powiatowym w Gryfinie

W wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko ds. weryfikacji opracowań geodezyjnych i kartograficznych w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru w Starostwie Powiatowym wybrany został Pan Jakub Kulik, zamieszkały w Szczecinie.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pan Jakub Kulik spełnił wymagania formalne oczekiwane od kandydatów na ww. stanowisko oraz na podstawie testu wiedzy i przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej uzyskał bardzo wysoką punktację i ocenę swoich kompetencji do pracy na stanowisku ds. weryfikacji opracowań geodezyjnych i kartograficznych w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru.

OGŁOSZENIE O NABORZE Nr 1/2018
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
W STAROSTWIE POWIATOWYM W GRYFINIE
UL. SPRZYMIERZONYCH 4, 74 - 100 GRYFINO

Starosta Gryfiński ogłasza nabór na stanowisko
ds. weryfikacji opracowań geodezyjnych i kartograficznych
w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru

 1. WYMAGANIA NIEZBĘDNE
  1. wykształcenie średnie lub wyższe geodezyjne,
  2. co najmniej 2 lata stażu pracy (do stażu wlicza się wykonywanie działalności gospodarczej, zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych - t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 902 ze zm.),
  3. obywatelstwo polskie lub obywatelstwo krajów Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  4. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
  5. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  6. nieposzlakowana opinia.
 2. WYMAGANIA DODATKOWE
  1. doświadczenie w wykonawstwie geodezyjnym,
  2. uprawnienia zawodowe z dziedziny geodezji i kartografii,
  3. znajomość programu EWID2007,
  4. umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych,
  5. znajomość przepisów z zakresu:
   • ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257),
   • ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2016 r. Nr 1629 z późn. zm.),
   • rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 2016 r. poz. 1034),
   • rozporządzenia w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U z 2011 r. Nr 263 poz. 1572),
   • rozporządzenia w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz.U. z 2015 r. poz. 2028),
   • rozporządzenia w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT (Dz.U. z 2015 r. poz. 1938),
   • rozporządzenia w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. z 2013 r. poz.1183),
   • ustawy o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 814 z późn. zm.).
  6. odpowiedzialność i staranność oraz dobra organizacja pracy,
  7. komunikatywność oraz życzliwość w kontaktach z interesantami,
  8. umiejętność pracy w zespole,
  9. odporność na stres, dokładność, terminowość, rzetelność.
 3. ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU:
  1. bieżąca weryfikacja prac geodezyjnych i kartograficznych, w tym weryfikacja zbiorów danych i innych materiałów stanowiących wyniki prac geodezyjnych i kartograficznych pod względem kompletności i zgodności z przepisami prawa, walidacja plików przeznaczonych do aktualizacji baz oraz prowadzenie postępowań administracyjnych związanych z uzgodnieniem udostępnianych materiałów lub odmowa przyjęcia operatu do zasobu,
  2. ustalanie wysokości opłat za prace geodezyjne,
  3. informatyzacja opracowań znajdujących się w zasobie oraz bieżących przyjętych do zasobu,
  4. Pomoc w pracach przy wyłączaniu materiałów z zasobu.
 4. INFORMACJA O WARUNKACH PRACY NA STANOWISKU
  Miejsce pracy: Stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze, rozmowami telefonicznymi, przemieszczaniem się wewnątrz budynku oraz poza nim. Pomieszczenie biurowe spełniające wymagania przepisów bhp. Budynek nie jest wyposażony w podjazd i windę.
  Stanowisko pracy: Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin. Obsługa urządzeń biurowych.
 5. WSKAŹNIK ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej i zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.
 6. WYMAGANE DOKUMENTY
  1. list motywacyjny,
  2. życiorys,
  3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
  4. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
  5. kopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy (świadectw pracy, zaświadczeń z zakładów pracy),
  6. kopia ewentualnego dokumentu potwierdzającego orzeczenie o niepełnosprawności,
  7. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
  8. oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  9. oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku,
  10. oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej i jej charakterze lub o nie prowadzeniu działalności gospodarczej,
  11. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentacji aplikacyjnej, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, na potrzeby naboru na stanowisko przez Komisję Rekrutacyjną, powołaną przez Starostę Gryfińskiego,
  12. kopie poświadczeń o dodatkowych kwalifikacjach zawodowych (certyfikaty, uprawnienia, dyplomy, zaświadczenia),
  13. kopie opinii z zakładów pracy,
  14. w przypadku obywateli Unii Europejskiej oraz innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - posiadanie znajomości języka polskiego potwierdzonej dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej.
 7. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
  1. Dokumenty należy składać do dnia 26 stycznia 2018 r. do Kancelarii ogólnej Starostwa Powiatowego w Gryfinie (decyduje data wpływu) na adres:
   Starostwo Powiatowe w Gryfinie
   ul. Sprzymierzonych 4
   74 - 100 Gryfino
  2. Dokumenty należy złożyć w zamkniętej podpisanej kopercie (z podaniem imienia i nazwiska kandydata na odwrocie koperty) z dopiskiem:
   "Nabór Nr 1/2018 na stanowisko ds. weryfikacji opracowań geodezyjnych i kartograficznych w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru".

Kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu naboru zostaną powiadomieni telefonicznie bądź na piśmie o terminie, miejscu oraz godzinie rozpoczęcia testu wiedzy i rozmowy kwalifikacyjnej. Złożone dokumenty są odsyłane na pisemny wniosek kandydata.

Rozstrzygnięcie naboru nastąpi przez Komisję Rekrutacyjną w terminie do dnia 12 lutego 2018 r.

Aplikacje, które wpłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

data opublikowania: 2018-01-10 14:24:12
data ostatniej aktualizacji: 2018-02-12 15:14:54

Strona odwiedzona 1877 razy
Inf. przygotowana przez: Katarzyna Stalinger
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.