Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Ogłoszenia

Archiwum - praca w samorządzie

Nabór na stanowisko ds. rachunkowości budżetu w Wydziale Finansowo - Księgowym

Rozstrzygnięcie:

UNIEWAŻNIENIE NABORU Nr 2/2018

na stanowisko ds. rachunkowości budżetu w Wydziale Finansowo - Księgowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie - NA ZASTĘPSTWO - zatrudnienie na czas określony

Starosta Gryfiński unieważnia nabór na wolne stanowisko urzędnicze - stanowisko ds. rachunkowości budżetu w Wydziale Finansowo - Księgowym, ogłoszony w dniu 12 lutego 2018 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Gryfinie i na tablicy informacyjnej Urzędu z przyczyn organizacyjnych.

Osoby, które złożyły dokumenty na ww. stanowisko mogą je odebrać w Starostwie Powiatowym w Gryfinie, przy ul. 11 Listopada 16 d, pok. 209 (Kadry) w ciągu miesiąca od dnia opublikowania niniejszej informacji. Po tym terminie dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

OGŁOSZENIE O NABORZE Nr 2/2018
na stanowisko ds. rachunkowości budżetu
w Wydziale Finansowo - Księgowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie
- NA ZASTĘPSTWO - zatrudnienie na czas określony

Starosta Gryfiński ogłasza nabór na stanowisko
ds. rachunkowości budżetu w Wydziale Finansowo - Księgowym

 1. WYMAGANIA NIEZBĘDNE
  1. wykształcenie wyższe ekonomiczne lub prawnicze albo średnie ekonomiczne,
  2. obywatelstwo polskie lub obywatelstwo krajów Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  3. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
  4. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  5. nieposzlakowana opinia.
 2. WYMAGANIA DODATKOWE
  1. preferowana specjalność - finanse, rachunkowość lub podobna,
  2. doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
  3. umiejętność biegłej obsługi komputera,
  4. znajomość przepisów z zakresu ustawy o rachunkowości, rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej, ustawy o finansach publicznych, ustawy o podatku od towarów i usług (VAT), Kodeksu cywilnego w zakresie ogólnym związanym ze stanowiskiem oraz ustawy o samorządzie powiatowym,
  5. umiejętność myślenia strategicznego i analitycznego, umiejętność właściwej hierarchizacji zadań, umiejętność dobrej organizacji pracy oraz opracowywania pism i informacji, gotowość do podejmowania zadań dodatkowych, umiejętność komunikacji pisemnej,
  6. sumienność, sprawność, bezstronność, postawa etyczna, samodzielność, kultura osobista, odporność na stres.
 3. ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU:
  1. prowadzenie ksiąg rachunkowych rachunkowości budżetu powiatu zgodnie z ustawą o rachunkowości,
  2. kontrola terminowości wpłat subwencji, dotacji i innych należności wpływających bezpośrednio na rachunek budżetu powiatu oraz stosowanie środków windykacyjnych wynikających z przepisów prawa,
  3. zamknięcie ksiąg rachunkowych i ustalenie na piśmie wyniku wykonania budżetu,
  4. sporządzanie zbiorczych sprawozdań powiatu na podstawie sprawdzonych pod względem formalno - rachunkowym sprawozdań jednostkowych w zakresie:
   1. sprawozdań budżetowych o symbolach Rb-50 i Rb-ST,
   2. sprawozdań z operacji finansowych o symbolu Rb-Z, Rb-N, Rb-ZN, Rb-UZ i Rb-UN,
   3. sprawozdań finansowych - sporządzenie bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego.
  5. organizowanie i dokonywanie kontroli merytorycznej sprawozdań budżetowych i sprawozdań z operacji finansowych, zgodnie z przepisami,
  6. sporządzanie okresowych informacji o wysokości zrealizowanych dochodów jednostki samorządu terytorialnego nieujętych w planach finansowych jednostek,
  7. opracowanie zbiorcze sprawozdań wynikające z rozliczeń jednostkowych wykorzystania otrzymanych przez Powiat dotacji budżetowych,
  8. prowadzenie spraw związanych z podatkiem od towarów i usług (VAT) Powiatu Gryfińskiego, w związku z "centralizacją rozliczeń VAT".
 4. INFORMACJA O WARUNKACH PRACY NA STANOWISKU
  Miejsce pracy: Stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze, rozmowami telefonicznymi, przemieszczaniem się wewnątrz budynku oraz poza nim. Pomieszczenie biurowe spełniające wymagania przepisów bhp, budynek wyposażony w podjazd i windę.
  Stanowisko pracy: Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin. Obsługa urządzeń biurowych.
 5. WSKAŹNIK ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej i zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.
 6. WYMAGANE DOKUMENTY
  1. list motywacyjny,
  2. życiorys,
  3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
  4. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
  5. kopia ewentualnego dokumentu potwierdzającego orzeczenie o niepełnosprawności,
  6. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
  7. oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  8. oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku,
  9. oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej i jej charakterze lub o nie prowadzeniu działalności gospodarczej,
  10. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentacji aplikacyjnej, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, na potrzeby naboru na stanowisko przez Komisję Rekrutacyjną powołaną przez Starostę Gryfińskiego,
  11. kopie świadectw pracy, zaświadczeń z zakładów pracy,
  12. kopie poświadczeń o dodatkowych kwalifikacjach zawodowych (certyfikaty, uprawnienia, dyplomy, zaświadczenia),
  13. kopie opinii z zakładów pracy.
 7. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
  1. Dokumenty należy składać do dnia 23 lutego 2018 r. do Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Gryfinie (decyduje data wpływu) na adres:
   Starostwo Powiatowe w Gryfinie,
   ul. Sprzymierzonych 4,
   74 - 100 Gryfino
  2. Dokumenty należy złożyć w zamkniętej podpisanej kopercie (z podaniem imienia i nazwiska kandydata na odwrocie koperty) z dopiskiem:
   "Nabór Nr 2/2018 na stanowisko ds. rachunkowości budżetu
   w Wydziale Finansowo - Księgowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie
   - NA ZASTĘPSTWO - zatrudnienie na czas określony".

Kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu naboru zostaną powiadomieni telefonicznie bądź na piśmie o terminie, miejscu oraz godzinie rozpoczęcia testu wiedzy i rozmowy kwalifikacyjnej. Złożone dokumenty są odsyłane na pisemny wniosek kandydata.

Rozstrzygnięcie naboru nastąpi przez Komisję Rekrutacyjną w terminie do dnia 5 marca 2018 r.

data opublikowania: 2018-02-12 13:06:12
data ostatniej aktualizacji: 2018-03-05 11:39:04

Strona odwiedzona 1370 razy
Inf. przygotowana przez: Katarzyna Stalinger
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.