Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Ogłoszenia

Archiwum - przetargi inne

Rozstrzygnięcie:

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

sporządzona zgodnie z § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004r. Nr 207, poz. 2108)

 1. Data i miejsce oraz rodzaj przeprowadzonego przetargu
  Dnia 26 lipca 2016r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 4 odbył się I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa.
 2. Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu według katastru nieruchomości i księgi wieczystej
  Przedmiotem przetargu była nieruchomość położona w obrębie Zatoń Dolna, gmina Chojna, oznaczona numerem działki 237 o pow. 800 m2, posiadająca Kw nr SZ1Y/00020537/5, stanowiąca własność Skarbu Państwa.
 3. Liczba osób dopuszczonych oraz niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu
  1. osoby dopuszczone do uczestnictwa w przetargu - 1
  2. osoby niedopuszczone do uczestnictwa w przetargu - 0
 4. Cena wywoławcza nieruchomości oraz najwyższa cena osiągnięta w przetargu albo informacja o złożonych ofertach lub o niewybraniu żadnej z ofert
  1. cena wywoławcza nieruchomości 2 150,00 zł
  2. najwyższa cena osiągnięta w przetargu 2 180,00 zł
  3. informacja o złożonych ofertach lub o niewybraniu żadnej z ofert ------
 5. Imię, nazwisko albo nazwa lub firma osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości
  Beata, Dariusz Koch

Przetarg zakończył się wynikiem pozytywnym.


Informacja o odwołaniu przetargu

Starosta Gryfiński działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami odwołuje przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej numerem działki 25 o powierzchni 0,0282 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym 3 miasta Chojna, gmina Chojna, posiadającej urządzoną księgę wieczystą nr SZ1Y/00058159/6, stanowiącej własność Skarbu Państwa. Odwołanie przetargu następuje z uwagi na konieczność wyjaśnienia stanu prawnego przedmiotowej nieruchomości. Wpłacone wadia zostaną niezwłocznie zwrócone. Termin i warunki przetargu na sprzedaż wyżej opisanej nieruchomości zostaną podane odrębnym ogłoszeniem.


Informacja o odwołaniu przetargu

Starosta Gryfiński działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami odwołuje przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej numerem działki 428/8 o powierzchni 0,4560 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Lisie Pole, gmina Chojna, posiadającej urządzoną księgę wieczystą nr SZ1Y/00058159/6, stanowiącej własność Skarbu Państwa. Odwołanie przetargu następuje z uwagi na błędny tryb sprzedaży ww. nieruchomości. Wpłacone wadia zostaną niezwłocznie zwrócone. Termin i warunki przetargu na sprzedaż wyżej opisanej nieruchomości zostaną podane odrębnym ogłoszeniem.

Ogłoszenia nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży

STAROSTA GRYFIŃSKI OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż nieruchomości oznaczonej nr działki 25 o pow.0,0282ha, położonej w obrębie Chojna 3, gmina Chojna stanowiącej własność Skarbu Państwa

Nieruchomość oznaczona nr działki 25 o pow.0,0282ha, położona w obrębie Chojna 3, gmina Chojna, stanowi własność Skarbu Państwa. Zgodnie z zapisem ewidencji gruntów posiada użytki RIIIa, RIIIb, ŁIII. Dla w/w nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka posiada zapis użytki zielone, tereny o unikalnych walorach przyrodniczych. Kształt działki jest regularny, zbliżony do długiego i bardzo wąskiego prostokąta o szerokości ok.3,50m. Położona jest bezpośrednio pomiędzy dwoma nieruchomościami o zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej.

Cena wywoławcza wynosi 7 980,00zł
Wadium wynosi 798,00zł

Przetarg odbędzie się w dniu 26 lipca /wtorek/ 2016r. o godz. 10.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 4, w sali posiedzeń, komisji i klubów (III piętro).

Warunki przetargu:

 1. Dokonanie wpłaty wadium w wyżej podanej wysokości na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie w Banku Gospodarki Żywnościowej SA nr 27 2030 0045 1110 0000 0194 1850 do dnia 22 lipca 2016r. Za datę wpłaty wadium uznaje się dzień wpływu środków na wskazany powyżej rachunek bankowy.
 2. Okazanie dowodu wpłaty wadium oraz dowodu osobistego, natomiast w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej - aktualnego wpisu do ewidencji działalności, a w przypadku osoby prawnej - aktualnego dokumentu poświadczającego tożsamość firmy (ostatni miesiąc) oraz pełnomocnictwa do reprezentowania firmy i zgody organów statutowych na nabycie przedmiotowej nieruchomości. Małżonkowie biorą udział w przetargach osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka.
 3. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 4. Wszelkie koszty związane ze sprzedażą (w szczególności notarialne, sądowe, geodezyjne) oraz usunięciem z terenu bezumownych użytkowników oraz ewentualnych zanieczyszczeń lub innych rzeczy kolidujących z inwestycją ponosi nabywca.
 5. Przetarg może się odbyć nawet gdy zakwalifikowano do przetargu tylko jednego oferenta spełniającego warunki przetargu.
 6. Wadium zalicza się na poczet ceny sprzedaży nieruchomości osobie, która przetarg wygra. W przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy notarialnej, wadium ulega przepadkowi. Zwraca się wadium osobom, które przetargu nie wygrały, niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od tego czasu.

Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z dodatkowymi informacjami o nieruchomości i warunkach przetargu w Starostwie Powiatowym w Gryfinie - Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego, przy ul. Sprzymierzonych 4, pok. 32 oraz pod nr tel. (0-91) 416 22 15 wew.151. Starosta Gryfiński zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu. Informacja oraz przyczyna odwołania przetargu zostanie podana do publicznej wiadomości.

Gryfino, dnia 22 czerwca 2016r.


STAROSTA GRYFIŃSKI OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż nieruchomości oznaczonej nr działki 237 o pow.0,08ha, położonej w obrębie Zatoń Dolna, gmina Chojna stanowiącej własność Skarbu Państwa

Nieruchomość oznaczona nr działki 237 o pow.0,08ha, położona w obrębie Zatoń Dolna, gmina Chojna, stanowi własność Skarbu Państwa. Zgodnie z zapisem ewidencji gruntów posiada użytek N. Dla w/w nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego teren działki oznaczony jest jako obszar rolnictwa, częściowo w granicach terenów miejscowości rozwojowych, częściowo w granicach strefy B pośredniej ochrony konserwatorskiej, proponowane miejscowości do rozwoju agroturystyki. Kształt działki jest nieregularny zbliżony do wąskiego prostokąta. Działka położona jest na skarpie wysokiego wzniesienia.

Cena wywoławcza wynosi 2 150,00zł
Wadium wynosi 215,00zł

Przetarg odbędzie się w dniu 26 lipca /wtorek/ 2016r. o godz. 10.30 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 4, w sali posiedzeń, komisji i klubów (III piętro).

Warunki przetargu:

 1. Dokonanie wpłaty wadium w wyżej podanej wysokości na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie w Banku Gospodarki Żywnościowej SA nr 27 2030 0045 1110 0000 0194 1850 do dnia 22 lipca 2016r. Za datę wpłaty wadium uznaje się dzień wpływu środków na wskazany powyżej rachunek bankowy.
 2. Okazanie dowodu wpłaty wadium oraz dowodu osobistego, natomiast w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej - aktualnego wpisu do ewidencji działalności, a w przypadku osoby prawnej - aktualnego dokumentu poświadczającego tożsamość firmy (ostatni miesiąc) oraz pełnomocnictwa do reprezentowania firmy i zgody organów statutowych na nabycie przedmiotowej nieruchomości. Małżonkowie biorą udział w przetargach osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka.
 3. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 4. Wszelkie koszty związane ze sprzedażą (w szczególności notarialne, sądowe, geodezyjne) oraz usunięciem z terenu bezumownych użytkowników oraz ewentualnych zanieczyszczeń lub innych rzeczy kolidujących z inwestycją ponosi nabywca.
 5. Przetarg może się odbyć nawet gdy zakwalifikowano do przetargu tylko jednego oferenta spełniającego warunki przetargu.
 6. Wadium zalicza się na poczet ceny sprzedaży nieruchomości osobie, która przetarg wygra. W przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy notarialnej, wadium ulega przepadkowi. Zwraca się wadium osobom, które przetargu nie wygrały, niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od tego czasu.

Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z dodatkowymi informacjami o nieruchomości i warunkach przetargu w Starostwie Powiatowym w Gryfinie - Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego, przy ul. Sprzymierzonych 4, pok. 32 oraz pod nr tel. (0-91) 416 22 15 wew.151. Starosta Gryfiński zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu. Informacja oraz przyczyna odwołania przetargu zostanie podana do publicznej wiadomości.

Gryfino, dnia 22 czerwca 2016r.


STAROSTA GRYFIŃSKI OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż nieruchomości oznaczonej nr działki 482/8 o pow.0,4560ha, położonej w obrębie Lisie Pole, gmina Chojna stanowiącej własność Skarbu Państwa

Nieruchomość oznaczona nr działki 482/8 o pow.0,4560ha, położona w obrębie Lisie Pole, gmina Chojna, stanowi własność Skarbu Państwa. Zgodnie z zapisem ewidencji gruntów posiada użytki RIVa, RIVb. Dla w/w nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka posiada zapis w części tereny zabudowane, częściowo obszar rolnictwa, w granicach strefy B pośredniej ochrony konserwatorskiej, w granicach terenów miejscowości rozwojowych. Kształt działki jest nieregularny zbliżony do litery L, a teren mocno zróżnicowany. Działka położona jest na skarpie wysokiego wzniesienia. W części północno-zachodniej mocno zadrzewiona i zakrzaczona, z wysoką skarpą. Dostęp do podstawowych sieci infrastruktury technicznej - prąd i woda - w drodze.

Cena wywoławcza wynosi 65 400,00zł
Wadium wynosi 654,00zł

Przetarg odbędzie się w dniu 26 lipca /wtorek/ 2016r. o godz. 11.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 4, w sali posiedzeń, komisji i klubów (III piętro).

Warunki przetargu:

 1. Dokonanie wpłaty wadium w wyżej podanej wysokości na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie w Banku Gospodarki Żywnościowej SA nr 27 2030 0045 1110 0000 0194 1850 do dnia 22 lipca 2016r. Za datę wpłaty wadium uznaje się dzień wpływu środków na wskazany powyżej rachunek bankowy.
 2. Okazanie dowodu wpłaty wadium oraz dowodu osobistego, natomiast w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej - aktualnego wpisu do ewidencji działalności, a w przypadku osoby prawnej - aktualnego dokumentu poświadczającego tożsamość firmy (ostatni miesiąc) oraz pełnomocnictwa do reprezentowania firmy i zgody organów statutowych na nabycie przedmiotowej nieruchomości. Małżonkowie biorą udział w przetargach osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka.
 3. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 4. Wszelkie koszty związane ze sprzedażą (w szczególności notarialne, sądowe, geodezyjne) oraz usunięciem z terenu bezumownych użytkowników oraz ewentualnych zanieczyszczeń lub innych rzeczy kolidujących z inwestycją ponosi nabywca.
 5. Przetarg może się odbyć nawet gdy zakwalifikowano do przetargu tylko jednego oferenta spełniającego warunki przetargu.
 6. Wadium zalicza się na poczet ceny sprzedaży nieruchomości osobie, która przetarg wygra. W przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy notarialnej, wadium ulega przepadkowi. Zwraca się wadium osobom, które przetargu nie wygrały, niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od tego czasu.

Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z dodatkowymi informacjami o nieruchomości i warunkach przetargu w Starostwie Powiatowym w Gryfinie - Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego, przy ul. Sprzymierzonych 4, pok. 32 oraz pod nr tel. (0-91) 416 22 15 wew.151. Starosta Gryfiński zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu. Informacja oraz przyczyna odwołania przetargu zostanie podana do publicznej wiadomości.

Gryfino, dnia 22 czerwca 2016r.

data opublikowania: 2016-06-22 14:34:24
data ostatniej aktualizacji: 2016-08-08 10:11:13

Strona odwiedzona 914 razy
Inf. przygotowana przez: Anna Nikitińska
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.