Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Ogłoszenia

Archiwum - przetargi inne

Rozstrzygnięcie:

Sporządzona zgodnie z § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr z 2014 r., poz. poz. 1490 j.t.)

 1. Data i miejsce oraz rodzaj przeprowadzonego przetargu
  Dnia 06. 09. 2016 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy ulicy Sprzymierzonych 4 odbył się IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego.
 2. Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu według katastru nieruchomości i księgi wieczystej
  Przedmiotem przetargu było prawo własności nieruchomość zabudowanej oznaczonej numerem działki 158 o pow. 374 m2 (KW SZ1Y/00051837/4), położonej w obrębie ewidencyjnym 3 miasta Gryfino, przy ulicy Sprzymierzonych 9, stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego.
 3. Liczba osób dopuszczonych oraz niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu
  1. osoby dopuszczone do uczestnictwa w przetargu - 0
  2. osoby niedopuszczone do uczestnictwa w przetargu - 0
 4. Cena wywoławcza nieruchomości oraz najwyższa cena osiągnięta w przetargu albo informacja o złożonych ofertach lub o niewybrania żadnej z ofert
  1. cena wywoławcza nieruchomości (netto) 490 000,00 zł
  2. najwyższa cena osiągnięta w przetargu -------
  3. informacja o złożonych ofertach lub o nie wybraniu żadnej z ofert -------
 5. Imię, nazwisko albo nazwa lub firma osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości
  --------------------

Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, z uwagi na brak oferentów.

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości Powiatu Gryfińskiego w Gryfinie

ZARZĄD POWIATU W GRYFINIE OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ POWIATU GRYFIŃSKIEGO

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość zabudowana budynkiem administracyjnym, położona w obrębie ewidencyjnym 3 m. Gryfino, gmina Gryfino, przy ul. Sprzymierzonych 9, oznaczona numerem działki 158 o powierzchni 374 m2, posiadająca urządzoną księgę wieczystą nr SZ1Y/00051837/4, stanowiąca własność Powiatu Gryfińskiego. Zgodnie z danymi ewidencji gruntów i budynków posiada użytek Bi (inne tereny zabudowane). Nieruchomość została przeznaczona do sprzedaży.

Cena wywoławcza nieruchomości oznaczonej nr działki 158 wynosi 490 000,00 zł
Wadium wynosi 49 000,00 zł

Przetarg na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości odbędzie się w dniu 06 września 2016r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 4, o godzinie 10.00.

Nieruchomość położona jest w centrum Miasta Gryfino w rejonie o zróżnicowanym charakterze zabudowy (zabudowa biurowa, mieszkaniowa, usługowa). Kształt działki zbliżony do trapezu, grunt położony na dwóch poziomach - front działki w poziomie ul. Sprzymierzonych, pozostała część położona ok. 2,5m niżej, skomunikowana z częścią frontową zewnętrznymi betonowymi schodami. Nieruchomość zabudowana jest budynkiem biurowym o pow. użytkowej 330 m2 (3 kondygnacje nadziemne, 1 podziemna). Stan techniczny budynku średni. Część północnej granicy działki przebiega po ścianach oddzielających budynek od budynku sąsiedniego o numerze porządkowym 11. Najbliższe sąsiedztwo stanowi zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna oraz usługowa. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej - ul. Sprzymierzonych, brak jest urządzonego wjazdu na teren nieruchomości od jej tylnej części. Nieruchomość posiada dostęp do uzbrojenia technicznego - wodociągu, kanalizacji deszczowej i sanitarnej, gazu ziemnego, energii elektrycznej oraz łączności telefonicznej przewodowej. Teren nieruchomości częściowo ogrodzony, w części frontowej rośnie kilka drzew iglastych i liściastych.
Nieruchomość obciążona jest umową użyczenia oraz umową najmu.

Zgodnie z zapisami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, nieruchomość znajduje się w terenie oznaczonym symbolem 1.9 MW, U - zabudowa mieszkalna wielorodzinna z usługami; dopuszcza się lokalizację wszelkich funkcji towarzyszących funkcji mieszkalnej, w tym usług hotelarskich i pensjonatowych, administracji publicznej, służby zdrowia, handlu, gastronomii, oświaty, kultury, rekreacji i sportu; sąsiedztwo i wzajemnie powiązania różnych funkcji możliwe przy uwzględnieniu zasad ustalonych w planie i obowiązujących w tym zakresie przepisów odrębnych; dopuszcza się również realizację zabudowy o funkcji wyłącznie usługowej lub wyłącznie mieszkalnej.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, upłynął w dniu 18 sierpnia 2015r. Pierwszy przetarg odbył się 30.10.2015r., drugi przetarg odbył się 23 lutego 2016r., trzeci przetarg odbył się 31 maja 2016r.

Warunki przetargu:

 1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest dokonanie wpłaty wadium w wyżej podanej wysokości na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie w Banku Gospodarki Żywnościowej SA nr 27 2030 0045 1110 0000 0194 1850 do dnia 01 września 2016r. Za datę wpłaty wadium uznaje się dzień wpływu środków na wskazany powyżej rachunek bankowy.
 2. Warunkiem udziału w przetargu będzie okazanie dowodu wpłaty wadium oraz dowodu osobistego, natomiast w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej - aktualnego wpisu do ewidencji działalności, a w przypadku osoby prawnej - aktualnego dokumentu poświadczającego tożsamość firmy (ostatni miesiąc) oraz pełnomocnictwa do reprezentowania firmy.
 3. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 4. Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje, co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
 5. Wadium zalicza się na poczet ceny sprzedaży nieruchomości osobie, która przetarg wygra.
  W przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy notarialnej, wadium ulega przepadkowi. Zwraca się wadium osobom, które przetargu nie wygrały, niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od tego czasu.
 6. Nabywca nieruchomości zobowiązany jest wpłacić kwotę osiągniętą w przetargu, stanowiącą cenę sprzedaży nieruchomości na konto Starostwa Powiatowego w Gryfinie, nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej.

Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z dodatkowymi informacjami o nieruchomości w Starostwie Powiatowym w Gryfinie - Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego, przy ul. Sprzymierzonych 4, pok. 32 oraz pod nr tel. (91) 416 22 15 w. 132.

Zarząd Powiatu w Gryfinie zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu. Informacja oraz przyczyna odwołania przetargu zostanie podana do publicznej wiadomości.

Informacje dodatkowe:

 1. Uczestnicy przetargu przed przystąpieniem do przetargu składają oświadczenie, że zapoznali się ze stanem prawnym i stanem zagospodarowania nieruchomości oraz warunkami przetargu.
 2. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca, w rozumieniu przepisów ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, wymaga uzyskania zezwolenia wydawanego w drodze decyzji administracyjnej przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych. W przypadku nie uzyskania zezwolenia w terminie 3 miesięcy od dnia wyłonienia go jako nabywcy, wpłacone wadium ulegnie przepadkowi.
 3. Nabywca przed przystąpieniem do zagospodarowania nieruchomości zobowiązany jest do uzyskania wszelkich zgód i pozwoleń wymaganych przepisami prawa.
 4. Nabywca zobowiązany jest do przygotowania nieruchomości do planowanej inwestycji we własnym zakresie. W przypadku konieczności realizacji uzbrojenia technicznego niezbędnego dla zamierzonej inwestycji, nabywca zobowiązany będzie do wykonania powyższego na własny koszt.
 5. Wszelkie koszty związane ze sprzedażą (w szczególności: notarialne, sądowe, geodezyjne) oraz usunięciem z terenu ewentualnych bezumownych użytkowników oraz ewentualnych zanieczyszczeń lub innych rzeczy kolidujących z inwestycją ponosi nabywca.
 6. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego, najpóźniej w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

data opublikowania: 2016-07-01 12:12:31
data ostatniej aktualizacji: 2016-09-14 12:09:16

Strona odwiedzona 1240 razy
Inf. przygotowana przez: Ewelina Pawlukiewicz
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.