Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Ogłoszenia

Archiwum - przetargi inne

Rozstrzygnięcie:

PROTOKÓŁ
z otwarcia ofert w dniu 4 sierpnia 2016 roku
na "Sporządzenie dokumentacji aplikacyjnej, studium wykonalności wraz z niezbędnymi załącznikami w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. działanie 2.6. Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w ramach strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego".

Ze strony Szpitala Powiatowego w Gryfinie Sp. z o. o. otwarcia ofert dokonała Komisja powołana Zarządzeniem Nr 22/2016 Prezesa Zarządu Szpitala Powiatowego w Gryfinie Sp. z o. o. z dnia 3 sierpnia 2016 roku w składzie:

 1. Grzegorz Bogdanowicz - przewodniczący
 2. Małgorzata Szewczuk - członek
 3. Elżbieta Ławicka - członek

Wpłynęło 13 ofert, w tym 1 pocztą elektroniczną, 1 oferta była otwarta.

Oferty zostały złożone przez (wg kolejności otwarcia):

 1. Atrium Grupa Doradcza - Poznań - oferta spełnia wymagania formalne,
  • cena brutto 16 974 zł
 2. Najda Consulting - Szczecin - oferta spełnia wymagania formalne,
  • cena brutto 18 450 zł
 3. Europrojekty Consulting Sp. z o. o. - Poznań - oferta spełnia wymagania formalne,
  • cena brutto 22 140 zł
 4. Zakład Usług Konsultingowych KNOW HOW Sp. z o. o. - Szczecin
  • oferta spełnia wymagania formalne,
  • cena brutto 12 300 zł
 5. Finare Group Sp. z o. o.- Szczecin
  • oferta spełnia wymagania formalne,
  • cena brutto 13 776 zł
 6. Archice Sp. z o. o. Sp. K. - Szczecin
  • oferta spełnia wymagania formalne,
  • cena brutto 17 220 zł
 7. MW Kancelaria Sp. z o. o. - Mikołów
  • oferta spełnia wymagania formalne,
  • cena brutto 6 700 zł
 8. Arbiter S. A. - Wrocław
  • oferta spełnia wymagania formalne,
  • cena brutto 8 610 zł
 9. Faber Constulting Polska Sp. z o. o. Warszawa
  • oferta nie spełnia wymagań formalnych
  • cena brutto 18 327 zł
 10. "EURO - SERVICE" Roman Siedlikowski - Szczecin
  • oferta spełnia wymagania formalne,
  • cena brutto 43 050 zł
 11. Proksen Sp. z o. o. - Toruń
  • oferta spełnia wymagania formalne,
  • cena brutto 6 765 zł
 12. Doradztwo Gospodarczo - Finansowe "Partner Consulting" Marek Defee - Szczecin
  • oferta spełnia wymagania formalne,
  • cena brutto 14 760 zł
 13. Centrum Funduszy UE Sp. z o. o. Sp. K. - Toruń
  • oferta nie spełnia wymogów formalnych,
  • cena brutto 9 594 zł.

Komisja po wstępnej analizie ofert, kierując się kryterium ceny rekomenduje wybór oferty nr 7 MW Kancelaria Sp. z o. o. - Mikołów.

Na tym protokół zakończono.


Do pobrania:

Zaproszenie do złożenia oferty na "Sporządzenie dokumentacji aplikacyjnej, studium wykonalności wraz z niezbędnymi załącznikami w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Działanie 2.6. Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego"

Zaproszenie do złożenia oferty

 1. Zamawiający: Powiat Gryfiński, ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino, woj. zachodniopomorskie.
 2. Rodzaj zamówienia: usługi.
 3. Nazwa zamówienia: "Sporządzenie dokumentacji aplikacyjnej, studium wykonalności wraz z niezbędnymi załącznikami w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Działanie 2.6. Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego".
 4. Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie dokumentacji aplikacyjnej ze wszystkimi załącznikami do wniosku o dofinansowanie, w tym studium wykonalności oraz złożenie wniosku o przyznanie pomocy, zgodnie z regulaminem i wytycznymi do działania 2.6. Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.
 5. Zadanie realizowane jest na podstawie ogłoszenia o naborze wniosków o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.
 6. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia: sporządzenie dokumentacji aplikacyjnej wraz z niezbędnymi załącznikami i dokumentami, w tym m.in.: studium wykonalności zawierające tabele oraz wyliczenia do analizy finansowej i ekonomicznej dla obiektu użyteczności publicznej, tj. budynku Szpitala Powiatowego w Gryfinie, ul. Parkowa 5, 74-100 Gryfino, powierzchnia netto wszystkich kondygnacji budynku wynosi 1 531,5 m2. Wykonawca, w ramach wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, przeniesie na Zamawiającego pełnię majątkowych praw autorskich do przedmiotu umowy, praw zależnych oraz udzieli zezwolenia na naruszenie formy i treści przedmiotu umowy. Wykonawca zobowiązany jest także udzielać odpowiedzi i wyjaśnień na wezwanie Instytucji Organizującej Konkurs po złożeniu wniosku oraz dokonywać wszystkich wymaganych przez Instytucję Organizującą Projekt uzupełnień. Wykonawca nie sporządza audytu energetycznego.
 7. Wykonawca zobowiązany jest wykonywać zamówienie zgodnie z regulaminem i wytycznymi ogłoszonego konkursu: RPZP.02.06.00-IP.01-32-K01/16, przepisami prawa oraz na obowiązujących drukach dostępnych na stronie Internetowej Instytucji udzielającej dofinansowania.
 8. Wykonawca pozyska we własnym zakresie niezbędne dokumenty znajdujące się w zasobach odpowiednich instytucji, potrzebne do wykonania przedmiotu zamówienia. Audyt energetyczny zostanie przekazany Wykonawcy przez Zamawiającego.
 9. Warunkiem rozliczenia zamówienia będzie sporządzenie wniosku aplikacyjnego i załączników, jego złożenie w wersji elektronicznej i doręczenie w wersji papierowej (osobiście lub pocztą) w Instytucji udzielającej dofinansowania w terminie zgodnym z regulaminem konkursu tj. najpóźniej do 31.08.2016 r. przekazanie kompletu dokumentacji w wersji papierowej - 2 egzemplarze zbindowane i elektronicznej - pliki nagrane na płycie CD w formacie PDF i DOC wraz z arkuszem kalkulacyjnym w formacie XLS (XLSX) zawierającym tabele oraz wyliczenia do analizy finansowej i ekonomicznej z odblokowanymi formułami do siedziby Zamawiającego oraz przyjęcie wniosku przez Instytucję Organizującą Projekt. Zapłata wynagrodzenia nastąpi, zgodnie z poniższym:
  1. 70 % procent wynagrodzenia zostanie zapłacone po sporządzeniu kompletnego wniosku aplikacyjnego, złożeniu go Instytucji Organizującej Konkurs, zgodnie z wymaganiami konkursu oraz przekazaniu kompletu dokumentacji, wraz z potwierdzeniem złożenia wniosku, Zamawiającemu,
  2. 30 % wynagrodzenia zostanie zapłacone po przyjęciu poprawnie sporządzonego i bez braków formalnych wniosku aplikacyjnego przez Instytucję Organizującą Projekt.
 10. Płatność za zrealizowane zadanie nastąpi w terminie 30 dni po zrealizowaniu zamówienia, zgodnie z ust. 9, i złożeniu prawidłowo wystawionej faktury VAT.
 11. Termin realizacji zamówienia: projekt wniosku wraz z wszystkimi załącznikami zostanie sporządzony od dnia podpisania umowy do dnia 29.08.2016 r. Złożenie wniosku nastąpi w terminie zgodnie z regulaminem konkursu.
 12. Podstawa udzielenia zamówienia: do zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 na podstawie art. 4 pkt 8 powyższej ustawy.
 13. O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy legitymujący się odpowiednim doświadczeniem, za które Zamawiający uznaje przygotowanie minimum 4 złożonych i zrealizowanych wniosków projektów finansowanych z funduszy europejskich, w tym co najmniej jeden z nich o wartości przekraczającej 2.000.000 zł w okresie od 2007 r. do dnia złożenia oferty, a jeżeli Wykonawca prowadzi działalność gospodarczą w okresie krótszym - w tym okresie. Na wykazanie spełnienia kryterium doświadczenia Wykonawca zobowiązany jest wskazać przedmiot projektu, wartość projektu, termin realizacji, podmioty, na rzecz których usługi zostały wykonane, program, z którego projekt był dofinansowany oraz załączyć dowody potwierdzające otrzymanie dofinansowania na projekty i należyte wykonanie usługi. Zamawiający odrzuci oferty Wykonawców nie spełniających kryterium doświadczenia.
 14. Osoby upoważnione do kontaktu z Wykonawcami: Mateusz Diakowski, telefon 91 404 50 00, w. 217, e-mail: mateusz.diakowski@gryfino.powiat.pl
 15. Cena oferty jest ceną ryczałtową w znaczeniu i ze skutkami określonymi w art. 632 § 1 Kodeksu cywilnego. Cena powinna zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, w tym koszty dokumentacji, której pozyskanie jest niezbędne, wynagrodzenie za przeniesienie praw autorskich do sporządzonej dokumentacji, jak również uwzględniać wszelkie, ewentualne, niezbędne korekty i/lub aktualizacje, poprawki, uzupełnienia wynikające z wezwań Instytucji udzielającej dofinansowania.
 16. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w walucie PLN.
 17. Cena musi być wyrażona w złotych polskich niezależnie od wchodzących w jej skład elementów.
 18. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował: kryterium ceny - 100%. W przypadku rozbieżności pomiędzy ceną brutto a netto, wynikającą z nieprawidłowego naliczenie podatku VAT, Zamawiający uzna za prawidłowo wskazaną cenę brutto.
 19. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta spełni wszystkie wymagania określone w niniejszym zaproszeniu i złoży najkorzystniejszą ofertę.
 20. Jeżeli wybór oferty najkorzystniejszej nie będzie możliwy z uwagi na fakt, iż dwóch lub więcej Wykonawców złożyło oferty o takiej samej cenie, Zamawiający przeprowadzi negocjacje z Wykonawcami bądź zaprosi ich do złożenia ofert dodatkowych.
 21. Zamawiający może przeprowadzić negocjacje z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę w celu uzyskania niższej ceny.
 22. Jeżeli wybrany Wykonawca odmówi podpisania umowy, Zamawiający może dokonać ponownego wyboru oferty spośród nie odrzuconych ofert.
 23. Opis sposobu przygotowania oferty:
  1. Zainteresowani wzięciem udziału w postępowaniu Wykonawcy zobowiązani są złożyć ofertę zgodnie z formularzem oferty stanowiącym załącznik nr 1 do zaproszenia.
  2. Oferta winna być sporządzona w języku polskim. Oferty nieczytelne nie będą rozpatrywane.
  3. Oferta składana jest w zamkniętej kopercie. Koperta powinna być zaadresowana następująco:

   Powiat Gryfiński
   ul. Sprzymierzonych 4
   74-100 Gryfino


   Oferta: "Sporządzenie dokumentacji aplikacyjnej, audytu energetycznego, studium wykonalności wraz z niezbędnymi załącznikami w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Działanie 2.6. Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego"

   nie otwierać przed dniem 27.07.2016 r. godz. 12:00

  4. Do oferty należy załączyć dokumenty niezbędne do wykazania spełnienie kryterium doświadczenia.
  5. Ofertę podpisują osoby upoważnione do reprezentacji Wykonawcy. Do oferty należy dołączyć aktualny odpis z właściwego rejestru lub Centralnej Ewidencji I Informacji o Działalności Gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem oferty. W przypadku złożenia oferty przez pełnomocnika, do oferty należy załączyć pełnomocnictwo.
  6. Koszt złożenia oferty ponosi Wykonawca.
 24. Termin i miejsce składania ofert: do dnia 27.07.2016 r. godz. 12:00.
  Ofertę należy złożyć w Biurze Obsługi Interesantów w Starostwie Powiatowym w Gryfinie, ul. Sprzymierzonych 4 (parter). Ofertę przesłaną pocztą uważa się za złożoną w terminie, jeśli znajdzie się w siedzibie Zamawiającego do daty składania ofert.
  Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostaną zwrócone Wykonawcom bez otwierania. Wykonawca nie może dokonywać zmian w ofercie po terminie składania ofert.
 25. Termin związania ofertą: 30 dni (od ostatecznego terminu składania ofert).
 26. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. Złożenie ofert wariantowych powoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.
 27. Oferta Wykonawcy musi obejmować całość zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 28. Zamawiający w niniejszym postępowaniu preferuje sposób komunikacji z Wykonawcami za pomocą faksu i poczty elektronicznej. W przypadku oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przekazywanej faksem lub pocztą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę istnieje domniemanie, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na podany adres e-mail lub numer faksu przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z tym pismem.
 29. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny oraz do przeprowadzenia negocjacji z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę, a także do zamknięcia konkursu bez wyboru oferty.

Do pobrania:

data opublikowania: 2016-07-20 11:47:42
data ostatniej aktualizacji: 2016-08-05 13:48:47

Strona odwiedzona 857 razy
Inf. przygotowana przez: Stojan Diakowski
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.