Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Ogłoszenia

Archiwum - przetargi inne

Rozstrzygnięcie:

INFORMACJA
z dnia 04.10.2016 r.
O ZŁOŻONYCH OFERTACH

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Założenie baz BDOT500 oraz uzupełnienie baz EGiB o obiekty budowlane trwale związane z budynkami"

Zamawiający informuje na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), że w ww. postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego do dnia 03.10.2016 tj. do terminu składania ofert, wpłynęło 6 częściowych ofert. Informacje wymienione w art. 86 ust. 5 przedstawione są na załączniku nr 1 do niniejszego pisma.

Jednocześnie informujemy, że kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia to odpowiednio z podziałem na części:

 1. I część zamówienia (Gmina Banie) - 73.418,00 zł brutto
 2. II część zamówienia (Gmina Stare Czarnowo) - 48.945,00 zł brutto

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy.

Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 7 do specyfikacji.

Do pobrania:


INFORMACJA O ROZSTRZYGNIECIU POSTĘPOWANIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Założenie baz BDOT500 oraz uzupełnienie baz EGiB o obiekty budowlane trwale związane z budynkami"

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164) zawiadamiamy, że w ww. postępowaniu Zamawiający podjął następujące rozstrzygnięcie:

 1. Zamawiający wybiera następujące oferty oferty:
  1. na I część zamówienia: ofertę nr 5 Wykonawcy (lider konsorcjum) TerraGIS Sp. z o.o. ul. Mickiewicza 109/4, 71-280 Szczecin która zdobyła najwyższą liczbę pkt: 92,21 pkt
  2. na II część zamówienia: ofertę nr 4 Wykonawcy GEOSIT Usługi Geodezyjn-Informatyczne Dariusz Filipek, Ryszard Pasternak S.C. al. Bohaterów Warszawy 31, 70-340 Szczecin która zdobyła najwyższą liczbę pkt: 87,13 pkt
 2. Kryterium oceny i uzasadnienie:
  Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się kryterium oceny: 60 % - "cena", 20 % - "parametry techniczne", 20 % - "doświadczenie osób". Ww. wykonawcy spełnili wszystkie wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i uzyskali najwyższą liczbę punktów w danej części zamówienia.
 3. Zestawienie ofert stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zawiadomienia.
 4. Umowa zostanie zawarta nie wcześniej niż 5 dni od daty przesłania niniejszego zawiadomienia

Do pobrania:

Przetarg nieograniczony na usługi geodezyjne

Ogłoszenie nr 312842 - 2016 z dnia 2016-09-23 r.

Gryfino: Założenie bazy BDOT500 oraz uzupełnienie baz EGiB o obiekty budowlane trwale związane z budynkami

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: Informacje dodatkowe:

 1. NAZWA I ADRES: Powiat Gryfiński, krajowy numer identyfikacyjny 81168396500000, ul. ul. Sprzymierzonych 4, 74100 Gryfino, woj. zachodniopomorskie, państwo , tel. 914 045 000, e-mail starostwo@gryfino.powiat.pl, faks 914 163 002.
  Adres strony internetowej (URL): bip.gryfino.powiat.pl
 2. RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
 3. WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
  Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
 4. KOMUNIKACJA:
  Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
  tak
  bip.gryfino.powiat.pl

  Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
  tak
  bip.gryfino.powiat.pl

  Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
  nie

  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
  Elektronicznie

  nie
  adres

  Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  nie
  Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  tak
  Inny sposób:
  pisemnie
  Adres:
  Starostwo Powiatowe w Gryfinie, ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino

  Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
  nie
  Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Założenie bazy BDOT500 oraz uzupełnienie baz EGiB o obiekty budowlane trwale związane z budynkami
  Numer referencyjny: RI.272.08.2016.SD
  Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
  nie
 2. Rodzaj zamówienia: usługi
 3. Informacja o możliwości składania ofert częściowych
  Zamówienie podzielone jest na części:
  Tak
  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
  wszystkich części
 4. Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest założenie bazy BDOT500 oraz uzupełnienie baz EGiB o obiekty budowlane trwale związane z budynkami dla następujących obiektów ewidencyjnych w podziale na następujące części zamówienia: a) I część zamówienia: Gmina Banie b) II część zamówienia: Gmina Stare Czarnowo 1.1 Inne Informacje: a) Prace objęte zamówieniem podlegają zgłoszeniu do PODGiK, b) materiały do wykonania pracy zostaną udostępnione nieodpłatnie, c) materiały dla Zamawiającego: operat techniczny oraz zaktualizowana na serwerze Zamawiającego baza EGiB oraz utworzona baza BDOT500 obiektu 1.2 Części I-II zamówienia należy wykonać w podziale na dwa etapy. a) Etap I - analiza i pozyskanie danych z operatów technicznych, skanowanie i kalibracja arkuszy mapy zasadniczej ; b) Etap II - założenie i załadowanie bazy BDOT500 oraz aktualizacja bazy EGiB dla terenu gminy; Wykonawca pisemnie powiadomi Zamawiającego o zakończeniu prac danego etapu oraz gotowości do odbioru i wraz z zawiadomieniem przekaże wymagane do odbioru materiały celem ich oceny pod względem zgodności z warunkami umowy. 1.3 za zakończenie prac Zamawiający uzna dla: a) etapu I zamówienia: - przekazanie na nośniku cyfrowym: analizy operatów technicznych, wykonane skany dokumentów składowych operatów i skalibrowane skany arkuszy mapy zasadniczej b) etapu II zamówienia: - aktualizację bazy EGiB i utworzenie bazy BDOT500 dla gminy na serwerze Zamawiającego , 1.4 Wykonawca udziela trzyletniej gwarancji licząc od daty odbioru całości usługi. 2. Standard jakościowe: Standardy jakościowe zostały opisane w Załączniku 1 a) i 1 b) do SIWZ. 3. Przedmiot zamówienia nie posiada kosztów cyklu życia. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 a) i 1 b) do SIWZ.
 5. Główny kod CPV: 72320000-4
 6. Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:

  (w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)
 7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
 8. Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
  data zakończenia: 16/12/2016
 9. Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

 1. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
  1. Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
   Określenie warunków:
   Informacje dodatkowe
  2. Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
   Określenie warunków:
   Informacje dodatkowe
  3. Zdolność techniczna lub zawodowa
   Określenie warunków: - Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. dysponuje minimum 2 osobami posiadającymi uprawnienia zawodowe określone w art. 43 pkt 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 193 poz. 1287 z późn. zm.) w zakresie geodezji i kartografii. - Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał 2 usługi o charakterze podobnym do przedmiotu zamówienia. Za prace podobne o podobnym charakterze Zamawiający uzna założenie baz BDOT500 lub GESUT dla 1 jednostki ewidencyjnej albo sporządzenie obiektowej mapy cyfrowej o pełnej treści terenu zurbanizowanego o powierzchni minimum 500 ha.
   Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: tak
   Informacje dodatkowe:
 2. PODSTAWY WYKLUCZENIA
  1. Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
  2. Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp
   tak
   Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
   (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
 3. WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
  Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
  tak
  Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
  nie
 4. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
  odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.
 5. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
  1. W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
   1. wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowania robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - załącznik nr 5 do SIWZ b) wykazu usług wykonanych a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu , dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert - załącznik nr 6 do SIWZ
  2. W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
 6. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 7. INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
  1. wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ, zawierający w szczególności: wskazanie oferowanego przedmiotu zamówienia, łączną cenę ofertową brutto, zobowiązanie dotyczące terminu realizacji zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności, oświadczenie o okresie związania ofertą oraz o akceptacji wszystkich postanowień SIWZ i wzoru umowy bez zastrzeżeń, a także informację którą część zamówienia Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy; 2) oświadczenia wymienione w rozdziale VI. 1-4 niniejszej SIWZ; 3) pełnomocnictwo o ile nie wynika to z innych dokumentów.

SEKCJA IV: PROCEDURA

 1. OPIS
  1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
  2. Zamawiający żąda wniesienia wadium:
   nie
  3. Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
   nie
  4. Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
   nie
   Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
   nie
   Informacje dodatkowe:
  5. Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
   nie
   Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
   nie
   Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
   nie
  6. Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
   (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
   Liczba wykonawców
   Przewidywana minimalna liczba wykonawców
   Maksymalna liczba wykonawców
   Kryteria selekcji wykonawców:
  7. Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
   Umowa ramowa będzie zawarta:

   Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
   nie
   Informacje dodatkowe:

   Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
   nie
   Informacje dodatkowe:

   W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
   nie
   Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
   nie
  8. Aukcja elektroniczna
   Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
   Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
   Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
   nie
   Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
   Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
   Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
   Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
   Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
   Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

   Aukcja wieloetapowa

   etap nr czas trwania etapu

   Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
   nie
   Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
 2. KRYTERIA OCENY OFERT
  1. Kryteria oceny ofert:
  2. Kryteria
  3. KryteriaZnaczenie
   cena60
   parametry techniczne20
   doswiadczenie osób20
  4. Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
   tak
 3. Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
  1. Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
   Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

   Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
   Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
   Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

   Informacje dodatkowe
  2. Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
   Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

   Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

   Wstępny harmonogram postępowania:

   Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
   Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

   Informacje dodatkowe:
  3. Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
   Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
   Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
   nie
   Informacje dodatkowe:
 4. Licytacja elektroniczna
  Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

  Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

  Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

  Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

  Licytacja wieloetapowa

  etap nr czas trwania etapu

  Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
  Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
  Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

  Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

  Informacje dodatkowe:
 5. ZMIANA UMOWY
  Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
  Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
  1. Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy zawartej z wybranym Wykonawcą w następujących przypadkach: a) w sytuacjach, których, nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający dopuszcza możliwość niezrealizowania pełnego zakresu przedmiotu zamówienia wraz z uprawnieniem do odpowiedniego zmniejszenia wynagrodzenia umownego; b) zmiana terminu wykonania zamówienia z przyczyn niezależnych od Zamawiającego : - przedłużenie terminu realizacji zamówienia podstawowego na skutek konieczności wykonania zamówień/usług dodatkowych, których wykonanie jest niezbędne dla prawidłowego wykonania oraz zakończenia podstawowego przedmiotu zamówienia wraz ze wszystkimi konsekwencjami występującymi w związku z przedłużeniem tego terminu; - z powodu zmiany przepisów prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego, co powoduje konieczność dostosowania dokumentacji do zmiany przepisów, które nastąpiły w trakcie realizacji zamówienia; c) zmiana sposobu spełnienia świadczenia, zmiana parametrów realizowanego zamówienia: - o zmiany technologiczne, w szczególności: konieczność realizacji projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych, materiałowych niż wskazane w SIWZ, w sytuacji gdy zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu bądź ze względu na zmiany obowiązującego prawa; d) zmiana osób wskazanych w ofercie, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, na inne osoby pod warunkiem, że nowe osoby będą spełniać wymagania (warunki) opisane dla tej osoby w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i będą zatrudnione na warunkach nie gorszych niż zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia; e) gdy niedotrzymanie pierwotnego terminu realizacji umowy, stanowi konsekwencję działania sił wyższych niezależnych od Wykonawcy, nie stanowiących jego i Podwykonawców problemów organizacyjnych, których nie można było przewidzieć, poza zdarzeniami zwykłymi - Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu realizacji umowy o czas niezbędny do usunięcia konsekwencji działania siły wyższej. Siła wyższa, o której mowa wyżej jest to zdarzenie niezależne od Wykonawcy, nie stanowiące jego problemów organizacyjnych, którego strony umowy nie mogły przewidzieć, któremu nie mogły zapobiec ani któremu nie mogły przeciwdziałać, a które uniemożliwiają Wykonawcy wykonanie w części lub w całości jego zobowiązania wynikającego z niniejszej umowy; f) zmiany będą korzystne dla Zamawiającego i nie będą: - wprowadzane warunki, które gdyby zostały ujęte w ramach procedury przetargowej udzielenia zamówienia umożliwiłyby dopuszczenie innych ofert niż ta, która została pierwotnie dopuszczona; - modyfikowały równowagi ekonomicznej umowy na korzyść Wykonawcy w sposób, który nie był przewidziany w postanowieniach pierwotnego zamówienia. 2. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy lub umowy ramowej w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 1) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych od dotychczasowego Wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki: a) zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, b) zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego, c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie; 2) zostały spełnione łącznie następujące warunki: a) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie; 3) Wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy Wykonawca: a) na podstawie postanowień umownych, o których mowa w pkt 1, b) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, c) w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego Podwykonawców; 4) zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne w rozumieniu art. 144 ust. 1e ustawy ; 5) łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 uPzp i jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie w przypadku zamówień na usługi lub dostawy albo, w przypadku zamówień na roboty budowlane - jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.
 6. INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
  1. Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

   Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
  2. Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
   Data: 03/10/2016, godzina: 13:30,
   Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
   nie
   Wskazać powody:

   Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
   > Język polski
  3. Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
  4. Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
  5. Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
  6. Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa:

 1. Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia jest założenie bazy BDOT500 oraz uzupełnienie baz EGiB o obiekty budowlane trwale związane z budynkami dla następujących obiektów ewidencyjnych w podziale na następujące części zamówienia: a) I część zamówienia: Gmina Banie b) II część zamówienia: Gmina Stare Czarnowo 1.1 Inne Informacje: a) Prace objęte zamówieniem podlegają zgłoszeniu do PODGiK, b) materiały do wykonania pracy zostaną udostępnione nieodpłatnie, c) materiały dla Zamawiającego: operat techniczny oraz zaktualizowana na serwerze Zamawiającego baza EGiB oraz utworzona baza BDOT500 obiektu 1.2 Części I-II zamówienia należy wykonać w podziale na dwa etapy. a) Etap I - analiza i pozyskanie danych z operatów technicznych, skanowanie i kalibracja arkuszy mapy zasadniczej ; b) Etap II - założenie i załadowanie bazy BDOT500 oraz aktualizacja bazy EGiB dla terenu gminy; Wykonawca pisemnie powiadomi Zamawiającego o zakończeniu prac danego etapu oraz gotowości do odbioru i wraz z zawiadomieniem przekaże wymagane do odbioru materiały celem ich oceny pod względem zgodności z warunkami umowy. 1.3 za zakończenie prac Zamawiający uzna dla: a) etapu I zamówienia: - przekazanie na nośniku cyfrowym: analizy operatów technicznych, wykonane skany dokumentów składowych operatów i skalibrowane skany arkuszy mapy zasadniczej b) etapu II zamówienia: - aktualizację bazy EGiB i utworzenie bazy BDOT500 dla gminy na serwerze Zamawiającego , 1.4 Wykonawca udziela trzyletniej gwarancji licząc od daty odbioru całości usługi. 2. Standard jakościowe: Standardy jakościowe zostały opisane w Załączniku 1 a) i 1 b) do SIWZ. 3. Przedmiot zamówienia nie posiada kosztów cyklu życia. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 a) do SIWZ.
 2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72320000-4
 3. Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:
 4. Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 16/12/2016
 5. Kryteria oceny ofert:
 6. KryteriaZnaczenie
  cena60
  parametry techniczne20
  doswiadczenie osób20
 7. INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 2 Nazwa:

 1. Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia jest założenie bazy BDOT500 oraz uzupełnienie baz EGiB o obiekty budowlane trwale związane z budynkami dla następujących obiektów ewidencyjnych w podziale na następujące części zamówienia: b) II część zamówienia: Gmina Stare Czarnowo 1.1 Inne Informacje: a) Prace objęte zamówieniem podlegają zgłoszeniu do PODGiK, b) materiały do wykonania pracy zostaną udostępnione nieodpłatnie, c) materiały dla Zamawiającego: operat techniczny oraz zaktualizowana na serwerze Zamawiającego baza EGiB oraz utworzona baza BDOT500 obiektu 1.2 Części I-II zamówienia należy wykonać w podziale na dwa etapy. a) Etap I - analiza i pozyskanie danych z operatów technicznych, skanowanie i kalibracja arkuszy mapy zasadniczej ; b) Etap II - założenie i załadowanie bazy BDOT500 oraz aktualizacja bazy EGiB dla terenu gminy; Wykonawca pisemnie powiadomi Zamawiającego o zakończeniu prac danego etapu oraz gotowości do odbioru i wraz z zawiadomieniem przekaże wymagane do odbioru materiały celem ich oceny pod względem zgodności z warunkami umowy. 1.3 za zakończenie prac Zamawiający uzna dla: a) etapu I zamówienia: - przekazanie na nośniku cyfrowym: analizy operatów technicznych, wykonane skany dokumentów składowych operatów i skalibrowane skany arkuszy mapy zasadniczej b) etapu II zamówienia: - aktualizację bazy EGiB i utworzenie bazy BDOT500 dla gminy na serwerze Zamawiającego , 1.4 Wykonawca udziela trzyletniej gwarancji licząc od daty odbioru całości usługi. 2. Standard jakościowe: Standardy jakościowe zostały opisane w Załączniku 1 a) i 1 b) do SIWZ. 3. Przedmiot zamówienia nie posiada kosztów cyklu życia. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 b) do SIWZ.
 2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72320000-4
 3. Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:
 4. Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 16/12/2016
 5. Kryteria oceny ofert:
 6. KryteriaZnaczenie
  cena60
  parametry techniczne20
  doswiadczenie osób20
 7. INFORMACJE DODATKOWE:

Do pobrania:

data opublikowania: 2016-09-23 16:33:15
data ostatniej aktualizacji: 2016-10-13 12:13:18

Strona odwiedzona 1125 razy
Inf. przygotowana przez: Stojan Diakowski
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.