Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Ogłoszenia

Archiwum - przetargi inne

Rozstrzygnięcie:

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIECIU POSTĘPOWANIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Założenie bazy BDOT500 oraz uzupełnienie bazy EGiB o obiekty budowlane trwale związane z budynkami na terenie elektrowni "Dolna Odra"

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) zawiadamiamy, że w ww. postępowaniu Zamawiający podjął następujące rozstrzygnięcie:

 1. Zamawiający wybiera ofertę nr 2 Wykonawcy (lider konsorcjum) TerraGIS Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Mickiewicza 109/4, 71-280 Szczecin, która zdobyła najwyższą liczbę pkt: 100 pkt.
 2. Kryterium oceny i uzasadnienie:
  Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się kryterium oceny: 60 % - "cena", 20 % - "parametry techniczne", 20 % - "doświadczenie osób". Ww. wykonawca spełnił wszystkie wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i uzyskał najwyższą liczbę punktów.
 3. Wykonawcy którzy złożyli oferty:
  Numer
  oferty
  Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcyCena w zł brutto
  60 %/ pkt
  Parametry techniczne
  20 %/ pkt
  Dośw. osób
  20 %/ pkt
  Punktacja
  razem
  1.GEOMAR S.A. al. Piastów 30, Piastów Office Center, bud.A, 71-064 Szczecin34.400,00/
  48,81
  Tak/
  20 pkt
  Tak/
  20 pkt
  88,81 pkt
  2.Lider konsorcjum: TerraGIS Sp. z o.o. Ul. Mickiewicza 109/4, 71-280 Szczecin27.984,49/
  60 pkt
  Tak/
  20 pkt
  Tak/
  20 pkt
  100,00 pkt
 4. Umowa zostanie zawarta nie wcześniej niż 5 dni od daty przesłania niniejszego zawiadomienia

INFORMACJA
z dnia 15.11.2016 r.
O ZŁOŻONYCH OFERTACH

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Założenie bazy BDOT500 oraz uzupełnienie bazy EGiB o obiekty budowlane trwale związane z budynkami na terenie elektrowni "Dolna Odra"

Zamawiający informuje na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), że w ww. postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego do dnia 15.11.2016 tj. do terminu składania ofert, wpłynęły 2 oferty.

Informacje wymienione w art. 86 ust. 5 przedstawione są na załączniku nr 1 do niniejszego pisma.

Jednocześnie informujemy, że kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia to 36.900,00 zł brutto

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy.

Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 7 do specyfikacji.


Do pobrania:

Założenie bazy BDOT500 oraz uzupełnienie bazy EGiB o obiekty budowlane trwale związane z budynkami na terenie elektrowni "Dolna Odra"

Do pobrania:

 1. Ogłoszenie (655 kB) PDF
 2. SIWZ wraz z załacznikami (138 kB) ZIP

data opublikowania: 2016-11-07 15:31:37
data ostatniej aktualizacji: 2016-11-17 13:53:44

Strona odwiedzona 806 razy
Inf. przygotowana przez: Stojan Diakowski
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.