Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Ogłoszenia

Archiwum - przetargi inne

Rozstrzygnięcie:

informacja o wyniku przetargu sporządzona zgodnie z § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr z 2014 r., poz. poz. 1490 j.t.)

 1. Data i miejsce oraz rodzaj przeprowadzonego przetargu
  Dnia 02. 02. 2017r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy ulicy Sprzymierzonych 4 odbył się I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż udziału do 1/2 cz. stanowiącego własność Skarbu Państwa.
 2. Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu według katastru nieruchomości i księgi wieczystej
  Przedmiotem przetargu było:
  1. sprzedaż udziału do 1/2 cz. stanowiący własność Skarbu Państwa w nieruchomość oznaczonej numerem działki 188/1 o pow. 0,04 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Łukowice, gmina Cedynia, KW-SZ1Y 00006482/0.
 3. Liczba osób dopuszczonych oraz niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu
  1. osoby dopuszczone do uczestnictwa w przetargu - 0
  2. osoby niedopuszczone do uczestnictwa w przetargu - 0
 4. Cena wywoławcza nieruchomości oraz najwyższa cena osiągnięta w przetargu albo informacja o złożonych ofertach lub nie wybrania żadnej z ofert
  1. cena wywoławcza nieruchomości 15 100,00 zł
  2. najwyższa cena osiągnięta w przetargu -
  3. informacja o złożonych ofertach lub o nie wybraniu żadnej z ofert -
 5. Imię, nazwisko albo nazwa lub firma osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości: przetarg zakończył się wynikiem negatywnym z uwagi na brak oferentów.

Przetarg ustny ograniczony na sprzedaż udziału do 1/2 cz. stanowiącego własność Skarbu Państwa w nieruchomości oznaczonej nr działki 188/1, położonej w obrębie ewidencyjnym Łukowice, gmina Cedynia.

STAROSTA GRYFIŃSKI OGŁASZA PRZETARG USTNY OGRANICZONY na sprzedaż udziału do 1/2 części, stanowiącego własność Skarbu Państwa w nieruchomości zabudowanej, położonej w obrębie ewidencyjnym Łukowice, gmina Cedynia, oznaczonej numerem działki 188/1 o pow. 0,04 ha, posiadającej urządzoną księgę wieczystą nr SZ1Y/00006482/1.
Przedmiotowa nieruchomość, zgodnie z zapisami ewidencji gruntów posiada użytek Br-IVa (grunty rolne zabudowane). Dla nieruchomości brak jest aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Cedynia działka ta jest oznaczona kolorem brązowym i przeznaczona jest pod tereny zabudowy mieszkaniowo - usługowej.
Nieruchomość położona jest we wsi Łukowice, zlokalizowana jest po prawej stronie od drogi wjazdowej do Łukowic. Działka położona jest za lekkim wzniesieniem. Teren działki o płaskim ukształtowaniu, porośnięty trawą, dobrze nasłoneczniony. Dojazd dobry - drogą o nawierzchni utwardzonej. Najbliższe sąsiedztwo stanowi zabudowa mieszkaniowa i gospodarcza. Budynek jest usytuowany równolegle do drogi, parterowy o bryle prostokąta.

Cena wywoławcza udziału w nieruchomości wynosi 15 100,00 zł
Wadium wynosi 1 510,00 zł
Przetarg odbędzie się w dniu 02 lutego 2017 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 4, o godzinie 10.00.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu udziału w nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, upłynął w dniu 15. 11. 2016 r.

Przetarg został ograniczony do współwłaścicieli nieruchomości 188/1 ze względu na przedmiot sprzedaży, którym jest udział w nieruchomości.

Warunki przetargu:

 1. Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu zobowiązane są złożyć pisemne zgłoszenie uczestnictwa w przetargu w terminie do dnia 26 stycznia 2017r., godz. 15.30 w kancelarii Starostwa Powiatowego w Gryfinie (pok. 11), w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Przetarg ustny ograniczony - dz. nr 188/1". Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Gryfinie, w dniu 30 stycznia 2017 r.
 2. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest dokonanie wpłaty wadium na konto Starostwa Powiatowego w Gryfinie w Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. nr 27 2030 0045 1110 0000 0194 1850 w terminie do dnia 26 stycznia 2017r. Za datę wpływu wadium uznaje się dzień wpływu środków na wskazany rachunek bankowy.
 3. Wadium zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości osobie, która przetarg wygra.
  W przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy notarialnej, wadium ulega przepadkowi. Zwraca się wadium osobom, które przetargu nie wygrały niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni.
 4. Warunkiem udziału w przetargu jest okazanie dowodu wpłaty wadium oraz dowodu osobistego, natomiast w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej - aktualnego wpisu do ewidencji działalności, a w przypadku osoby prawnej aktualnego dokumentu poświadczającego tożsamość firmy (ostatni miesiąc) oraz pełnomocnictwa do reprezentowania firmy i zgody organów statutowych na nabycie przedmiotowej nieruchomości.
 5. Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka.
 6. Przetarg może się odbyć, chociażby zakwalifikowano do przetargu tylko jednego oferenta spełniającego warunki określone w ogłoszeniu.
 7. Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
 8. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 9. W razie występowania w granicach działki sieci, które kolidować będą z inwestycją nabywca dokona ich przełożenia na własny koszt, w porozumieniu z właścicielem sieci.
 10. Nabywca przejmuje wraz z gruntem obowiązek usunięcia z terenu ewentualnych bezumownych użytkowników oraz usunięcia na własny koszt ewentualnych zanieczyszczeń lub innych rzeczy, w tym drzew oraz zakrzaczeń, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 11. Nabywca zobowiązany będzie do pokrycia w całości kosztów zawarcia umowy notarialnej i kosztów sądowych.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z dodatkowymi informacjami i warunkami przetargu oraz dokumentacją dotyczącą nieruchomości objętej przetargiem.
Dodatkowych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego Starostwa Powiatowego w Gryfinie, ul. Sprzymierzonych 4, (pokój nr 34, II piętro), tel. (91) 416 22 15. Starosta Gryfiński zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu. Informacja oraz przyczyna odwołania przetargu zostanie podana do publicznej wiadomości.

INFORMACJE I WARUNKI DODATKOWE PRZETARGU:

 1. Nabywca nieruchomości zobowiązany jest wpłacić kwotę osiągniętą w przetargu, stanowiącą cenę sprzedaży nieruchomości na konto Starostwa Powiatowego w Gryfinie, nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej.
 2. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 3. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca, w rozumieniu przepisów ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, wymaga uzyskania zezwolenia wydawanego w drodze decyzji administracyjnej przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych. W przypadku nie uzyskania zezwolenia w terminie 3 miesięcy od dnia wyłonienia go jako nabywcy, wpłacone wadium ulegnie przepadkowi.
 4. Nabywca przed przystąpieniem do zagospodarowania nieruchomości zobowiązany jest do uzyskania wszelkich zgód i pozwoleń wymaganych przepisami prawa.
 5. Nabywca zobowiązany jest do przygotowania gruntu do zabudowy we własnym zakresie. W przypadku konieczności realizacji uzbrojenia technicznego niezbędnego dla zamierzonej inwestycji, nabywca zobowiązany będzie do wykonania powyższego na własny koszt.
 6. Wszelkie koszty związane ze sprzedażą (w szczególności: notarialne, sądowe, geodezyjne) oraz usunięciem z terenu ewentualnych bezumownych użytkowników oraz ewentualnych zanieczyszczeń lub innych rzeczy kolidujących z inwestycją ponosi nabywca.
 7. Przed przystąpieniem do przetargu uczestnicy składają oświadczenie, że zapoznali się ze stanem prawnym i stanem zagospodarowania nieruchomości oraz jej granicami i przyjmują je bez zastrzeżeń.
 8. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego, najpóźniej w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

data opublikowania: 2016-12-27 09:17:07
data ostatniej aktualizacji: 2017-02-07 09:21:19

Strona odwiedzona 712 razy
Inf. przygotowana przez: Jolanta Ilińska
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.