Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Ogłoszenia

Archiwum - przetargi inne

Rozstrzygnięcie:

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIECIU POSTĘPOWANIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Świadczenie usług pocztowych na rzecz Starostwa Powiatowego w Gryfinie"

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) zawiadamiamy, że w ww. postępowaniu Zamawiający podjął następujące rozstrzygnięcie:

 1. Zamawiający wybiera ofertę nr 1 Wykonawcy Poczta Polska S.A. ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa, która zdobyła najwyższą liczbę pkt: 100 pkt.
 2. Kryterium oceny i uzasadnienie:
  Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się kryterium oceny: 60 % - "cena", 20 % - "parametry techniczne", 20 % - "kryterium społeczne". Ww. wykonawca spełnił wszystkie wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i uzyskał najwyższą liczbę punktów.
 3. Wykonawcy którzy złożyli oferty:
  Numer ofertyFirma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcyCena w zł brutto 60 %/ pktParametry techniczne (liczba placówek) 20 %/pktKryterium społeczne (% pracowników na pełen etat) 20 %/ pktPunktacja razem
  1.Poczta Polska S.A. ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa168.059,00 / 60 pkt9/ 20 pkt88,14 %/ 20 pkt100 pkt
 4. Umowa zostanie zawarta nie wcześniej niż 5 dni od daty przesłania niniejszego zawiadomienia

INFORMACJA
z dnia 12.01.2017 r.
O ZŁOŻONYCH OFERTACH

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Świadczenie usług pocztowych na rzecz Starostwa Powiatowego w Gryfinie"

Zamawiający informuje na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), że w ww. postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego do dnia 12.01.2017 tj. do terminu składania ofert, wpłynęła 1 oferta.

Informacje wymienione w art. 86 ust. 5 przedstawione są na załączniku nr 1 do niniejszego pisma.

Jednocześnie informujemy, że kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia to 168.059,00 zł brutto

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy.

Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 7 do specyfikacji.

Do pobrania:

Świadczenie usług pocztowych na rzecz Starostwa Powiatowego w Gryfinie


Do pobrania:

MODYFIKACJA SIWZ Z DNIA 12.01.2017 R.

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje następujących zmian w SIWZ:

 1. We wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 4 do SIWZ w § 5 usuwa się ust. 1 o treści:
  "Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego, z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca w wysokości 10 % kwoty stanowiącej wartość brutto sześciokrotności faktury za miesiąc poprzedzający odstąpienie od umowy. Za przyczyny mogące stanowić podstawę odstąpienia od umowy uznaje się w szczególności uznane jako zawinione przez Wykonawcę reklamacje w ilości większej niż 10 w okresie obowiązywania umowy albo dostarczanie przesyłek przez Wykonawcę po terminach określonych w niniejszej umowie."

data opublikowania: 2016-12-27 14:33:03
data ostatniej aktualizacji: 2017-01-20 11:30:10

Strona odwiedzona 920 razy
Inf. przygotowana przez: Stojan Diakowski
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.