Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Ogłoszenia

Archiwum - przetargi inne

Rozstrzygnięcie:

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Remonty cząstkowe grysami i emulsją asfaltową dróg powiatowych w 2017 roku z podziałem na 3 zadania: Nr I - gminy: Gryfino, Stare Czarnowo i Widuchowa, Nr II - gminy: Banie, Chojna i Trzcińsko-Zdrój, Nr III - gminy: Cedynia, Moryń i Mieszkowice".

Działając zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz.2164 ze zmianami) informuje się, że Zarząd Powiatu w Gryfinie w dniu 16.03.2017r. zatwierdził przetarg i wyłonił Wykonawców na poszczególne zadania:

 • Nr I - gminy: Stare Czarnowo, Gryfino i Widuchowa, jako najkorzystniejszą przyjął ofertę nr 1, Wytwórnia Materiałów Bitumicznych EMULEX Irena Kalinowska, ul. Tańskiego 16, 73-102 Stargard, za kwotę brutto 225 828,00 zł (słownie: dwieście dwadzieścia pięć tysięcy osiemset dwadzieścia osiem 00/100 zł).
 • Nr II - gminy: Banie, Chojna i Trzcińsko Zdrój, jako najkorzystniejszą przyjął ofertę nr 2, S-PROBUD Spółka z o.o., ul. Rzeźnicza 6-8, 73-110 Stargard, za kwotę brutto 235 852,50 zł. (słownie: dwieście trzydzieści pięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt dwa 50/100 zł.)
 • Nr III - gminy: Mieszkowice, Moryń i Cedynia, jako najkorzystniejszą przyjął ofertę nr 3, DATA TRANS Usługi Sprzętowo-Transportowe Roboty Drogowe, ul. Podgrodzie 11, 74-200 Pyrzyce - za kwotę brutto 138 621,00zł. (słownie: sto trzydzieści osiem tysięcy sześćset dwadzieścia jeden 00/100 zł.)

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się kryterium "cena" - 60% oraz "procentowa stawka dziennej kary za nieprzystąpienie do robót" - 40% punktację złożonych ofert przedstawia tabela poniżej.

Szczegółowe zestawienie i ocenę ofert zawiera załącznik nr 1 do ogłoszenia.

Zadanie NrOferta nr 1Oferta nr 2Oferta nr 3Oferta nr 4
EMULEX
I.Kalinowska
Stargard
S-PROBUD
Sp. z o.o.
Stargard
DATA TRANS
Pyrzyce
TRANS-MASZ S.A.
Stargard
I100 pkt--95,23 pkt
II-100 pkt--
III--100 pkt-

*czcionką wytłuszczoną zaznaczono oferty najkorzystniejsze na poszczególne zadania.

Zamawiający informuje, że umowa z wykonawcami na realizację remontów cząstkowych dróg powiatowych zostanie zawarta nie wcześniej niż 5 dni od daty przesłania niniejszego zawiadomienia.

Do pobrania:


INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) przekazuje następujące informacje:

 1. W dniu 03.03.2017 r. o godz. 11:00 komisja przetargowa powołana do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Remonty cząstkowe grysami i emulsją asfaltową dróg powiatowych w 2017 roku z podziałem na 3 zadania: zadanie I - gminy: Gryfino, Stare Czarnowo i Widuchowa, zadanie II - gminy: Banie, Chojna i Trzcińsko-Zdrój, zadanie III - gminy: Cedynia, Moryń i Mieszkowice - dokonała otwarcia ofert.
 2. Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowania zamówienia, tj.:
  • Zadanie I - 166 050 zł brutto;
  • Zadanie II - 231 855 zł brutto;
  • Zadanie III - 169 740 zł brutto.
 3. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do dnia 30 listopada 2017r.
 4. Firmy oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie:
Nr ofertyNazwa(firma) i adres WykonawcyZADANIE IZADANIE IIZADANIE IIITermin wykonania zamówienia, okres gwarancji oraz warunki płatności
Cena (brutto)dzienna stawka karyCena (brutto)dzienna stawka karyCena (brutto)dzienna stawka kary
1Wytwórnia Materiałów Bitumicznych EMULEX Irena Kalinowska 73-102 Stargard ul. Tańskiego 16225 828,002 %----Zgodnie z SIWZ
2S-PROBUD Sp. z o.o. ul. Rzeźnicza 6-8 73-110 Stargard--235 852,502 %--Zgodnie z SIWZ
3DATA TRANS Usługi Sprzętowo-Transportowe Roboty Drogowe 74-200 Pyrzyce ul. Podgrodzie 11----138 621,002 %Zgodnie z SIWZ
4TRANS-MASZ S.A. 73-110 Stargard ul. Na Grobli 4245 323,502 %----Zgodnie z SIWZ

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawcy, w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiajacego na stronie internetowej powyższych informacji, przekazują Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

Przetarg nieograniczony na remonty cząstkowe grysami i emulsją asfaltową dróg powiatowych w 2017 r. z podziałem na 3 zadania

Do pobrania:

data opublikowania: 2017-02-16 12:11:48
data ostatniej aktualizacji: 2017-03-17 09:27:34

Strona odwiedzona 882 razy
Inf. przygotowana przez: Marzena Wieczorek
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.