Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Ogłoszenia

Archiwum - przetargi inne

Rozstrzygnięcie:

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIECIU POSTĘPOWANIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Przebudowa budynku sali gimnastycznej przy ul. Podmurze 4 w SOSW w Chojnie"

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) zawiadamiamy, że w ww. postępowaniu Zamawiający podjął następujące rozstrzygnięcie:

 1. Zamawiający wybiera ofertę nr 3 Wykonawcy Zakład Usług Budowlanych Łukasz Nazimek, 74-500 Chojna ul. Zielona 15, która zdobyła najwyższą liczbę pkt: 100 pkt.
 2. Kryterium oceny i uzasadnienie:
  Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się kryterium oceny: 60 % - "cena", 40 % - "termin gwarancji". Ww. wykonawca spełnił wszystkie wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i uzyskał najwyższą liczbę punktów.
 3. Wykonawcy którzy złożyli oferty:
 4. Numer ofertyFirma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcyCena w zł brutto 60 %/ pktTermin gwarancji 40 %/pktPunktacja razem
  1.MIGBUD Sp. z o.o. sp.k.
  ul. Lewandowskiego 5/9, 70-237 Szczecin
  356.000,00/ 50,28 pkt5 lat/ 0 pkt90,28 pkt
  2.BRD FUKSPOL Łukasz Fuks, 74-105 Nowe Czarnowo, Pniewo, ul. Gryfińska 6B356.577,00 / 50,20 pkt7 lat / 40 pkt90,20 pkt
  3.Zakład usług Budowlanych Łukasz Nazimek Ul. Zielona 15, 74-500 Chojna298.314,52 / 60,00 pkt7 lat / 40 pkt100,00 pkt
 5. Umowa zostanie zawarta nie wcześniej niż 5 dni od daty przesłania niniejszego zawiadomienia

Przetarg nieograniczony pn. "Przebudowa budynku sali gimnastycznej przy ul. Podmurze 4 w SOSW w Chojnie"


MODYFIKACJA Z DNIA 28.02.2017 R.

MODYFIKACJA SIWZ Z DNIA 06.03.2017 R.

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje następujących zmian w SIWZ:

 1. w Części III SIWZ usuwa się pkt 10 w brzmieniu:
  "10. Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez wykonawcę następujących prac związanych kluczowych części zamówienia na przedmiotowe usługi:
  1. wykonanie podłogi sportowej - poz. nr 30 w przedmiarze ogólnobudowlanym (zał. nr 7 do SIWZ)"
 2. w Części V SIWZ pkt 1 ppkt 2 lit a) tiret drugi otrzymuje brzmienie:
  • Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał minimum 2 roboty o charakterze podobnym do przedmiotu zamówienia. Za prace podobne o podobnym charakterze Zamawiający uzna roboty polegające na budowie lub modernizacji sali gimnastycznej (w tym wymiana nawierzchni na wykładzinę sportową) - każda na co najmniej 150.000 zł brutto.

   Zamawiający zmienia również załącznik nr 2 do SIWZ (oświadczenie o warunkach) - w załączeniu.
 3. w Części X SIWZ pkt 10 otrzymuje brzmienie:
  1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego i oznakować w następujący sposób:
   POWIAT GRYFIŃSKI
   ul. SPRZYMIERZONYCH 4, 74 - 100 GRYFINO
   "Oferta w postępowaniu na przebudowę sali gimnastycznej w SOSW w Chojnie"
   Otworzyć na jawnym otwarciu ofert w dniu 15.03.2017 o godz. 14.00"
 4. w Części XI SIWZ pkt 1 otrzymuje brzmienie:
  1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. Sprzymierzonych 4 w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Gryfinie - pok. 11 do dnia 15.03.2017 r., do godziny 1330 i zaadresować zgodnie z opisem przedstawionym w rozdziale X SIWZ.
 5. w Części XI SIWZ pkt 4 otrzymuje brzmienie:
  "4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Gryfinie ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino, Sala Audiowizualna - w dniu 15.03.2017 r., o godzinie 14.00."

Do pobrania:

Informacja z dnia 15.03.2017 r.

Zamawiający informuje na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), że w ww. postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego do dnia 15.03.2017 tj. do terminu składania ofert, wpłynęły 3 oferty.
Informacje wymienione w art. 86 ust. 5 przedstawione są na załączniku nr 1 do niniejszego pisma.
Jednocześnie informujemy, że kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia to 338.566,95 zł brutto

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy.
Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do specyfikacji.

data opublikowania: 2017-02-22 15:04:22
data ostatniej aktualizacji: 2017-04-10 11:38:48

Strona odwiedzona 1003 razy
Inf. przygotowana przez: Stojan Diakowski
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.