Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Ogłoszenia

Archiwum - przetargi inne

Rozstrzygnięcie:

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Przebudowa ulicy Armii Krajowej w Gryfinie".

Działając zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz.2164 ze zmianami) informuje się, że Zamawiający zatwierdził przetarg i podjął następujące rozstrzygnięcie:

 1. Zamawiający wybiera ofertę nr 5 Wykonawcy STRABAG Sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków, który uzyskał najwyższą ilość punktów.
 2. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się kryterium oceny: 60 % - "cena", 20 % - "wydłużenie okresu gwarancji", 20 % - "stawka dziennej kary za opóźnienie w wykonaniu zamówienia". Wykonawca zaoferował 60 m-czny okres gwarancji oraz 2 % stawki dziennej kary za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu zamówienia uzyskując tym samym najwyższą ilość punktów.
 3. Wykonawcy, którzy złożyli ofert oraz punktację złożonych ofert przedstawia tabela poniżej.
Nr ofertyNazwa, siedziba i adres wykonawcyPunktacja
przyznana
ofertom
w kryterium:
cena - max.
60,00 pkt
Punktacja
przyznana
ofertom
w kryterium:
wydłużenie okresu
gwarancji
i rękojmi
- max. 20,00 pkt
Punktacja
przyznana ofertom
w kryterium:
stawka dziennej
kary za opóźnienie
w wykonaniu
przedmiotu
zamówienia
- max. 20,00 pkt
Łączna
punktacja
1Usługi Transportowo-Budowlane
Bernard Baranowski
Glinna 4A
74-106 Stare Czarnowo
46,65 pkt20 pkt20 pkt86,65 pkt
2MALDROBUD
Sp. z o.o., Sp.K.
ul. Królewiecka 43
74-300 Myślibórz
57,06 pkt20 pkt20 pkt97,06 pkt
3EUROVIA POLSKA S.A.
Bielany Wrocławskie
ul. Szwedzka 5
55-040 Kobierzyce
43,62 pkt20 pkt10 pkt83,16 pkt
4MUSING BUD
Sp. z o.o., Sp.K.
ul. Sanatoryjny 5
70-775 Szczecin
53,16 pkt20 pkt20 pkt93,16 pkt
5STRABAG
Sp. z o.o.
ul. Parzniewska 10
05-800 Pruszków
60 pkt20 pkt20 pkt100,00 pkt

*czcionką wytłuszczoną zaznaczono oferty najkorzystniejsze na poszczególne zadania.

Zamawiający informuje, że umowa zostanie zawarta nie wcześniej niż 5 dni od daty przesłania niniejszego zawiadomienia.

Przetarg nieograniczony na Przebudowę ulicy Armii Krajowej w Gryfinie

Do pobrania:

INFORMACJA DO OGŁOSZENIA Z DNIA 21.03.2017 R.

Do pobrania:

INFORMACJA DO OGŁOSZENIA Z DNIA 22.03.2017 R.

Na podstawie art. 38 ust. 1a, 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2015 r. poz. 2164 z późn.zm.) Zamawiający modyfikuje i wyjaśnia:

 1. Zamawiający uzupełnił przedmiar o jednostki miary w poz.22 i 23 oraz uaktualnił w poz.54 Szczegółowe Specyfikacje Techniczne.
  W załączeniu nowy przedmiar - załącznik nr 10.
 2. Zamawiający zmodyfikował załączoną wcześniej SST D.05.03.05c na SST D.04.07.01a "Podbudowa z betonu asfaltowego" zgodną z założeniami zawartymi w projekcie wykonawczym. Jednocześnie Zamawiający załącza zaktualizowany przedmiar o pozycję nr 54 z aktualnym numerem specyfikacji technicznej.
 3. Zamawiający przedłuża termin składania ofert w następujący sposób:
  Część 11 "Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert" w pkt 1 i 2 otrzymuje brzmienie:
  11.1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego do 27 marca 2017 r. do godz. 10:30 w Starostwie Powiatowym w Gryfinie, ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino, Kanacelaria pok. 11.
  11.2.Otwarcie ofert nastąpi dnia 27 marca 2017 r. o godz. 11:00 w Starostwie Powiatowym w Gryfinie, ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino, pokój - sala posiedzeń I piętro.

Do pobrania:

INFORMACJA DO OGŁOSZENIA Z DNIA 28.03.2017 R.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) przekazuje następujące informacje:

 1. W dniu 27.03.2017 r. o godz. 11:00 komisja przetargowa powołana do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Przebudowa ulicy Armii Krajowej w Gryfinie" dokonała otwarcia ofert.
 2. Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowania zamówienia - 4.000.000,00 zł (łącznie z podatkiem VAT).
 3. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do dnia 30 września 2017r.
 4. Firmy oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie:
Nr
oferty
Nazwa(firma) i adres WykonawcyCena (brutto)Okres gwarancji
i rękojmi
Procentowa stawka
dziennej kary
za opóźnienie
w wykonaniu
przedmiotu zamówienia
Termin wykonania zamówienia
oraz warunki płatności
1Usługi Transportowo-Budowlane Bernard Baranowski
Glinna 4A
74-106 Stare Czarnowo
4 554 511,14 zł60 mies.2 %zgodne z SIWZ
2MALDROBUD Sp. z o.o., Sp.K.
ul. Królewiecka 43
74-300 Myślibórz
3 723 664,0760 mies.2 %zgodne z SIWZ
3EUROVIA POLSKA S.A.
Bielany Wrocławskie
ul. Szwedzka 5
55-040 Kobierzyce
4 870 664,63 zł60 mies.1 %zgodne z SIWZ
4MUSING BUD Sp. z o.o.,Sp.K.
ul. Sanatoryjna 5
70-775 Szczecin
3 996 475,31 zł60 mies.2 %zgodne z SIWZ
5STRABAG Sp. z o.o.
ul. Parzniewska 10
05-800 Pruszków
3 541 072,67 zł60 mies.2 %zgodne z SIWZ

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawcy, w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiajacego na stronie internetowej powyższych informacji, przekazują Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

data opublikowania: 2017-03-09 14:10:35
data ostatniej aktualizacji: 2017-04-13 10:45:06

Strona odwiedzona 1356 razy
Inf. przygotowana przez: Marzena Wieczorek
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.