Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Ogłoszenia

Archiwum - przetargi inne

Rozstrzygnięcie:

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu gryfińskiego, w sezonie 2017/2018 z podziałem na 3 zadania: zadanie I - gminy: Gryfino, Stare Czarnowo i Widuchowa; zadanie II - gminy: Banie, Chojna i Trzcińsko-Zdrój; zadanie III - gminy: Cedynia, Moryń i Mieszkowice."

Działając zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz.2164 ze zmianami) informuje się, że Zarząd Powiatu w Gryfinie zatwierdził przetarg i wyłonił Wykonawców na poszczególne zadania:

 • Nr I - gminy: Stare Czarnowo, Gryfino i Widuchowa, jako najkorzystniejszą przyjął ofertę nr 2, Przedsiębiorstwa Inżynieryjno-Budowlanego DROGBUD, ul. Gryfińska 33 Wełtyń, 74-100 Gryfino, za kwotę brutto 143 120,10 zł (słownie: sto czterdzieści trzy tysiące sto dwadzieścia 10/100 zł).
 • Nr II - gminy: Banie, Chojna i Trzcińsko Zdrój, jako najkorzystniejszą przyjął ofertę nr 3, Przedsiębiorstwa Inżynieryjno-Budowlanego DROGBUD, ul. Gryfińska 33 Wełtyń, 74-100 Gryfino, za kwotę brutto 177 908,13 zł (słownie: sto siedemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset osiem 13/100 zł).
 • Nr III - gminy: Mieszkowice, Moryń i Cedynia, jako najkorzystniejszą przyjął ofertę nr 1, Przedsiębiorstwa Inżynieryjno-Budowlanego DROGBUD, ul. Gryfińska 33 Wełtyń, 74-100 Gryfino, za kwotę brutto 152 941,50 zł (słownie: sto pięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset czterdzieści jeden 50/100 zł).

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się kryterium "cena" - 60% oraz "procentowa stawka dziennej kary za zaniechanie działań" - 40% punktację złożonych ofert przedstawia tabela poniżej.

Szczegółowe zestawienie i ocenę ofert zawiera załącznik nr 1 do ogłoszenia.

Zadanie NrOferta nr 1Oferta nr 2Oferta nr 3
Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane DROGBUDPrzedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane DROGBUDPrzedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane DROGBUD
I 68 pkt 
II  68 pkt
III68 pkt  

*czcionką wytłuszczoną zaznaczono oferty najkorzystniejsze na poszczególne zadania.

Zamawiający informuje, że umowa zostanie zawarta nie wcześniej niż 5 dni od daty przesłania niniejszego zawiadomienia.

Do pobrania:

Bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu gryfińskiego, w sezonie 2017/2018 z podziałem na 3 zadania: zadanie I - gminy: Gryfino, Stare Czarnowo i Widuchowa; zadanie II - gminy: Banie, Chojna i Trzcińsko-Zdrój; zadanie III - gminy: Cedynia, Moryń i Mieszkowice

Do pobrania:

INFORMACJA DO OGŁOSZENIA Z DNIA 10.04.2017 R.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) przekazuje następujące informacje:

 1. W dniu 07.04.2017 r. o godz. 11:00 komisja przetargowa powołana do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu gryfińskiego, w sezonie 2017/2018 z podziałem na 3 zadania: zadanie I - gminy: Gryfino, Stare Czarnowo i Widuchowa; zadanie II - gminy: Banie, Chojna i Trzcińsko-Zdrój; zadanie III - gminy: Cedynia, Moryń i Mieszkowice" dokonała otwarcia ofert.
 2. Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowania zamówienia, tj.:
  • Zadanie I - 143 343,40 zł brutto;
  • Zadanie II - 179 357,85 zł brutto;
  • Zadanie III - 153 933,45 zł brutto.
 3. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od dnia podpisania umowy przez okres 12 m-cy.
 4. Firmy oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie:
Nr ofertyNazwa(firma) i adres WykonawcyZADANIE IZADANIE IIZADANIE IIITermin
wykonania
zamówienia,
okres gwarancji
oraz warunki
płatności
Cena (brutto)Cena (brutto)Cena (brutto)
1Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane DROGBUD
Wełtyń, ul. Gryfińska 33
74-100 Gryfino
  152 941,40Zgodnie z SIWZ
2Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane DROGBUD
Wełtyń, ul. Gryfińska 33
74-100 Gryfino
143 120,10  Zgodnie z SIWZ
3Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane DROGBUD
Wełtyń, ul. Gryfińska 33
74-100 Gryfino
 177 846,60 Zgodnie z SIWZ

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawcy, w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiajacego na stronie internetowej powyższych informacji, przekazują Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

data opublikowania: 2017-03-23 13:17:22
data ostatniej aktualizacji: 2017-04-20 12:24:34

Strona odwiedzona 675 razy
Inf. przygotowana przez: Marzena Wieczorek
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.