Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Ogłoszenia

Archiwum - przetargi inne

Rozstrzygnięcie:

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Przebudowa mostu w ciągu ul. Mickiewicza w Chojnie wraz z dojazdami".

Działając zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz.2164 ze zmianami) informuje się, że Zamawiający zatwierdził przetarg i podjął następujące rozstrzygnięcie:

 1. Zamawiający wybiera ofertę nr 1 Wykonawcy KOWAL Filip Pietrusewicz, ul. Ruda 9/1, 70-733 Szczecin - Lider konsorcjum, który uzyskał najwyższą ilość punktów.
 2. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się kryterium oceny: 60 % - "cena", 40 % - "wydłużenie okresu gwarancji". Oferta Wykonawcy była jedyną złożoną w niniejszym postepowaniu i uzyskała najwyższą ilość punktów.
 3. Wykonawcę, który złożył ofertę oraz punktację oferty przedstawia tabela poniżej.
Nr ofertyNazwa, siedziba i adres wykonawcyPunktacja przyznana ofertom w kryterium: cena - max. 60,00 pktPunktacja przyznana ofertom w kryterium: wydłużenie okresu gwarancji i rękojmi - max. 40,00 pktŁączna punktacja
1KOWAL Filip Pietrusewicz ul. Ruda 9/1 70-733 Szczecin60,00 pkt40,00 pkt100,00 pkt

Zamawiający informuje, że umowa zostanie zawarta nie wcześniej niż 5 dni od daty przesłania niniejszego zawiadomienia.

Przebudowa mostu w ciągu ul. Mickiewicza w Chojnie wraz z dojazdami

Do pobrania:

INFORMACJA DO OGŁOSZENIA Z DNIA 06.06.2017 R.

W załączniku 11 Projekt wykonawczy branża elektroenergetyczna, usunięto plik IEZ_KOLIZJA_OZW_KST.pdf

INFORMACJA DO OGŁOSZENIA Z DNIA 06.06.2017 R.

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2015 r. poz. 2164 z późn.zm.) Zamawiający modyfikuje treść ogłoszenia: Z uwagi na błąd systemowy, w ogłoszeniu o zamówieniu winno być:
"O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie"
zgodnie z ogłoszeniem opublikowanym w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 522462N2017- z dnia 2017-06-01

INFORMACJA DO OGŁOSZENIA Z DNIA 13.06.2017 R.

Do pobrania:

INFORMACJA DO OGŁOSZENIA Z DNIA 20.06.2017 R.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) przekazuje następujące informacje:

 1. W dniu 19.06.2017 r. o godz. 11:00 komisja przetargowa powołana do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Przebudowa mostu w ciągu ul. Mickiewicza w Chojnie wraz z dojazdami" dokonała otwarcia ofert.
 2. Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowania zamówienia - 1.000.000,00 zł (łącznie z podatkiem VAT).
 3. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do dnia 31 października 2017r.
 4. Firmy oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie:

Nr oferty:
1

Nazwa(firma) i adres Wykonawcy:
Lider Konsorcjum:
KOWAL
Filip Pietrusewicz
ul. Ruda 9/1
70-733 Szczecin

Cena (brutto):
1.230.540,93 zł

Okres gwarancji i rękojmi:
60 mies.

Termin wykonania zamówienia oraz warunki płatności:
zgodne z SIWZ

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawcy, w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej powyższych informacji, przekazują Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

data opublikowania: 2017-06-01 13:43:25
data ostatniej aktualizacji: 2017-07-13 10:21:24

Strona odwiedzona 1572 razy
Inf. przygotowana przez: Marzena Wieczorek
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.