Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Ogłoszenia

Archiwum - przetargi inne

Rozstrzygnięcie:

Gryfino, dnia 24 sierpnia 2017 r.

ZD.272.22.2017.MW

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Zamawiający na podstawie art. 93 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164, z późn. zm.) informuje, że postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: "Przebudowa przepustu na rzece Rurzyca w m. Rurka" ogłoszone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 20.07.2017r. pod numerem 555068-N-2017 zostaje unieważnione na podstawie art. 93 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Postępowanie podlega unieważnieniu, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

uzasadnienie faktyczne: W postępowaniu na "Przebudowa przepustu na rzece Rurzyca w m. Rurka" Zamawiający zamierza przeznaczyć na zamówienie kwotę 644.128,99 zł brutto. W postępowaniu została złożona 1 oferta na kwotę 863.352,99 zł brutto. Z uwagi na to, że kwota najkorzystniejszej oferty znacznie przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia postępowanie podlega unieważnieniu.

uzasadnienie prawne: Zgodnie z art. 93 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164, z późn. zm.) Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej ofert.

Przebudowa przepustu na rzece Rurzyca w m. Rurka

Do pobrania:

 1. Ogłoszenie (253 KB) PDF
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami (7,5 MB) ZIP

INFORMACJA DO OGŁOSZENIA Z DNIA 07.08.2017 R.

Gryfino, dnia 7 sierpnia 2017 r.

ZD.272.22.2017.MW

INFORMACJA
z dnia 04.08.2017 r.
O ZŁOŻONYCH OFERTACH

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Przebudowa przepustu na rzece Rurzyca w m. Rurka"

Zamawiający informuje na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), że w ww. postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego do dnia 04.08.2017 tj. do terminu składania ofert, wpłynęła 1 oferta, w tym 1 wariantowa.

Informacje wymienione w art. 86 ust. 5 przedstawione są na załączniku nr 1 do niniejszego pisma.

Jednocześnie informujemy, że kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia to 644.128,99 zł brutto

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy.

Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do specyfikacji.

Do pobrania:

data opublikowania: 2017-07-20 14:29:36
data ostatniej aktualizacji: 2017-08-24 12:36:40

Strona odwiedzona 745 razy
Inf. przygotowana przez: Marzena Wieczorek
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.