Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Ogłoszenia

Archiwum - przetargi inne

Rozstrzygnięcie:

Gryfino, dnia 31 sierpnia 2017 r.

ZD.272.21.2017.MW

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Zamawiający na podstawie art. 93 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164, z późn. zm.) informuje, że postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1361Z Daleszewo - Czepino w m. Żabnica z podziałem na dwa etapy", ogłoszone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 28.07.2017r. pod numerem 560069-N-2017 zostaje unieważnione na podstawie art. 93 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Postępowanie podlega unieważnieniu, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

uzasadnienie faktyczne: W postępowaniu na "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1361Z Daleszewo - Czepino w m. Żabnica z podziałem na dwa etapy" Zamawiający zamierza przeznaczyć na zamówienie kwotę 998.892,63 zł brutto. W postępowaniu została złożona 1 oferta na kwotę 1.161.939,99 zł brutto. Z uwagi na to, że kwota najkorzystniejszej oferty znacznie przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia postępowanie podlega unieważnieniu.

uzasadnienie prawne: Zgodnie z art. 93 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164, z późn. zm.) Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej ofert.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego pn "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1361Z Daleszewo - Czepino w m. Żabnica z podziałem na dwa etapy"

Do pobrania:

 1. Ogłoszenie (206 KB) PDF
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami (11 MB) ZIP

INFORMACJA DO OGŁOSZENIA Z DNIA 09.08.2017 R.

Do pobrania:

INFORMACJA DO OGŁOSZENIA Z DNIA 16.08.2017 R.

INFORMACJA
z dnia 16.08.2017 r.
O ZŁOŻONYCH OFERTACH

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1361Z Daleszewo-Czepino w m. Żabnica z podziałem na dwa etapy".

Zamawiający informuje na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), że w ww. postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego do dnia 14.08.2017 tj. do terminu składania ofert, wpłynęła 1 oferta.
Informacje wymienione w art. 86 ust. 5 przedstawione są na załączniku nr 1 do niniejszego pisma.
Jednocześnie informujemy, że kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia to 998.892,63 zł brutto (w tym Etap I - 412.241,93 zł, Etap II - 586.650,70 zł).

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy.
Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do specyfikacji.

Zbiorcze zestawienie złożonych ofert

Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Cena w zł brutto
60%
Wydłużony termin gwarancji
40%
Termin wykonania zamówienia, oraz warunki płatności
1. PRD NOWOGARD S.A.
ul. Górna 2/1, 72-200 Nowogard
ETAP I - 557.513,66 zł
ETAP II - 604.426,33 zł
60 miesięcy Wg SIWZ

data opublikowania: 2017-07-28 12:57:09
data ostatniej aktualizacji: 2017-08-31 13:37:42

Strona odwiedzona 898 razy
Inf. przygotowana przez: Stojan Diakowski
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.