Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Ogłoszenia

Archiwum - przetargi inne

Rozstrzygnięcie:

Zawiadamiamy, że w ww. postępowaniu Zamawiający na wykonanie zamówienia pn. "Wykonanie dokumentacji aplikacyjnej do RPOWZ 2014-2020 w ramach Działania 9.8 Infrastruktura szkolnictwa zawodowego" wybrał ofertę nr 1 firmy ARBITER S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Strzegomska 3b/3c lok.91, 53-611 Wrocław. Oferta otrzymała najwyższą ilość punktów - 91 pkt.


Wykonanie dokumentacji aplikacyjnej do RPOWZ 2014-2020 w ramach Działania 9.8 Infrastruktura szkolnictwa zawodowego

Gryfino, dnia 7 sierpnia 2017 r.

Znak sprawy: RI.2721.11.2017.MW

Zaproszenie do złożenia oferty na
wykonanie dokumentacji aplikacyjnej do RPOWZ 2014-2020 w ramach Działania 9.8 Infrastruktura szkolnictwa zawodowego

Powiat Gryfiński reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Gryfinie z siedzibą przy ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino zaprasza do złożenia oferty na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz poniższych danych:

 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
  Przedmiotem zamówienia jest usługa opracowania dokumentacji aplikacyjnej dla Powiatu Gryfińskiego w ramach naboru wniosków RPOWZ 2014-2020 dla działania 9.8 Infrastruktura szkolnictwa zawodowego, w ramach projektu pn.: "Dostosowanie istniejącej infrastruktury szkolnictwa zawodowego w Powiecie Gryfińskim do rynku pracy" wraz z obsługą wniosku w procesie jego oceny przez instytucję organizującą konkurs (dalej IOK).

  Opracowana dokumentacja musi być zgodna z regulaminem konkursu nr RPZP.09.08.00-IZ.00-32-001/17 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 ogłoszonego 31.05.2017.
  1. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:
   1. sporządzenie Studium Wykonalności,
   2. sporządzenie wniosku aplikacyjnego z wymaganymi załącznikami obligatoryjnymi na etapie składania wniosku zgodnymi z regulaminem konkursu,
   3. uzyskanie w porozumieniu i we współpracy z zamawiającym dokumentów dotyczących oddziaływania projektu na środowisko, stanowiących obowiązkowe załączniki do wniosku,
   4. przygotowanie we współpracy z Zamawiającym gotowego do złożenia wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami w elektronicznym systemie obsługi wniosków LSI2014 oraz skuteczne złożenie wniosku w systemie (uzyskanie sumy kontrolnej),
   5. obsługa wniosku na etapie jego oceny przez IOK, w tym w szczególności dokonywanie uzupełnień lub sporządzanie wyjaśnień na żądanie IOK oraz przygotowanie środków odwoławczych w przypadku negatywnej oceny projektu.
  2. Wymagana forma całości opracowań:
   1. w postaci elektronicznej na nośniku CD/DVD w formacie PDF i xls - 1 egzemplarz
   2. w postaci wydruku - 1 egzemplarz,
  3. Strony zobowiązane będą do ścisłej współpracy w zakresie przedmiotu zamówienia oraz przekazywania wszystkich informacji mogących mieć wpływ na przygotowany projekt i jego oceną punktową. Zamawiający przewiduje w trakcie realizacji zamówienia osobiste spotkania konsultacyjne z Wykonawcą w siedzibie Zamawiającego.
 2. INFORMACJE O PROJEKCIE
  1. Celem projektu jest dostosowanie istniejącej infrastruktury szkolnictwa zawodowego w Powiecie Gryfińskim do aktualnych potrzeb rynku pracy poprzez zmodernizowanie i doposażenie pomieszczeń warsztatowych i sal dydaktycznych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie i Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie, które są jednostkami organizacyjnymi Powiatu Gryfińskiego.
  2. Beneficjentem Projektu będzie Powiat Gryfiński - JST.
  3. Planowane lata realizacji projektu 2016-2019.
  4. Szacowana wartość projektu ok. 3,5 mln zł.
  5. Planowany zakres rzeczowy:
   1. ZSP w Chojnie: Modernizacja i remont wraz z wyposażeniem obejmie 10 pracowni dydaktycznych zlokalizowanych w 4 budynkach kompleksu ZSP. Pracownie objęte projektem to 3 pracownie informatyczne, 3 pracownie budowlane, pracownia samochodowa, pracownia gastronomiczna, pracownia organizacji i kosztorysowania robót budowlanych, pracownia hotelarska.
   2. ZSP nr 2 w Gryfinie: pracownia gastronomiczna, pracownia do nauki zawodu technik logistyk,
  6. UWAGA: w ramach projektu Beneficjent planuje ujęcie w projekcie prac wykonanych i zakończonych w pracowni gastronomicznej w roku 2016 (wartość 500 tys. zł) oraz kontynuowanie projektu poprzez modernizację i wyposażenie pracowni do nauki zawodu technika logistyki.
 3. INNE ISTOTNE INFORMACJE MOGĄCE MIEĆ WPŁYW NA OFERTĘ
  1. Zamawiający informuje, że jest w trakcie sporządzania dokumentacji techniczno-budowlanej w formie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zakresu prac budowlanych w ZSP w Chojnie. Umowny termin przekazania przez Wykonawcę dokumentacji technicznej dla zadania przypada na dzień 4 września 2017 r.
  2. Formalna decyzja Zarządu Powiatu rozstrzygająca niniejsze postępowanie nastąpi w dniu 17 sierpnia br (pierwszy możliwy termin podpisania umowy).
 4. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
  Zamawiający zastrzega, że ofertę może złożyć Wykonawca:
  1. posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
  2. posiadający niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
  Warunek doświadczenia zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że wykonał min. 5 dokumentacji aplikacyjnych dla projektów, które spełniają łącznie następujące warunki:
  1. finansowanie projektu odbywało się w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 oraz 2007-2013 ze środków EFRR,
  2. aplikacja Beneficjenta - którą sporządził Wykonawca przedkładający swoją ofertę w niniejszym postępowaniu - była skuteczna, tzn. projekt uzyskał dofinansowanie,
  3. wartość projektu wynosiła min. 1 mln zł.
 5. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
  1. 15 września 2017 r. do godz. 15.00.- w zakresie dokumentacji aplikacyjnej i skutecznego opublikowania wniosku w systemie LSI2014 wraz z otrzymaniem sumy kontrolnej złożonego wniosku,
  2. w części przedmiotu umowy związanej z oceną wniosku - do czasu rozstrzygnięcia konkursu przez IZ RPO WZ.
  Termin wykonania zamówienia może ulec zmianie w przypadku zmiany terminu składania wniosków przez IOK.
 6. DOKUMENTY WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO, KTÓRE TRZEBA ZAŁĄCZYĆ DO OFERTY:
  1. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej bądź KRS,
  2. wykaz podobnych do przedmiotu zamówienia usług wraz z załączeniem dowodów określających czy te usługi wykonane zostały należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane. Zamawiający uzna także dokumenty, ogłoszenia bądź inne dostępne informacje instytucji dofinansujących projekty, z których będzie wynikało, że projekt przywołany w wykazie uzyskał dofinansowanie.

   Z wykazu musi wynikać spełnianie przez oferenta warunku udziału w postępowaniu określonego w pkt. 4b) niniejszego zaproszenia.
 7. KRYTERIUM OCENY OFERT:
  1. Cena - 75 %
  2. Skuteczność - 25 %

  ad. 1) Sposób obliczenia punktów dla kryterium cena oferty (C) - waga kryterium 75%:

  W kryterium cena oferty (C) największą liczbę punktów uzyska oferta z najniższą ceną (brutto).
  Ocena ofert w tym kryterium zostanie przeprowadzona w oparciu o poniższy wzór:

  Wartość punktowa "C" = Cmin/Cbad x Max(C)

  gdzie:
  Cmin - cena brutto najniższa spośród wszystkich ofert
  Cbad - cena brutto podana w ofercie badanej
  Max(C) - maksymalna ilość punktów, jakie może otrzymać oferta za kryterium cena oferty (tj. 75 pkt.)

  ad. 2) Sposób obliczenia punktów dla kryterium Skuteczność (D) - waga kryterium 25%:

  Kryterium "skuteczność" należy rozumieć, jako ilość podpisanych umów z jednostką dotującą na realizację inwestycji będących następstwem przygotowanych przez daną firmę wniosków aplikacyjnych, które spełniają łącznie następujące warunki:
  1. finansowanie projektu odbywało się w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 oraz 2007-2013 ze środków EFRR,
  2. wartość projektu wynosiła min. 1 mln zł.
  W kryterium "Skuteczność" wprowadza się następującą punktację:
  • 5 umów podpisanych z jednostką dotującą na realizację inwestycji będących następstwem przygotowanych przez daną firmę wniosków aplikacyjnych - 0 pkt
  • 6 - 7 podpisanych umów - 8 pkt
  • 8 - 9 podpisanych umów - 16 pkt
  • 10 i więcej podpisanych umów - 25 pkt
  Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą łączną liczbę punktów ze wszystkich kryteriów.

  Łączna punktacja oferty = wartość punktowa "C" (cena oferty) + wartość punktowa "D" (skuteczność).

  W powyższych kryteriach oferta wykonawcy może łącznie uzyskać maksymalnie 100 pkt.
 8. TERMIN PŁATNOŚCI
  Płatność nastąpi przelewem w terminie 21 dni od daty otrzymania faktury za wykonanie zamówienia, do której należy dołączyć kopie protokołu zdawczo-odbiorczego wykonania przedmiotu zamówienia, podpisanego przez przedstawiciela Zamawiającego, bez usterek.
 9. FORMA PŁATNOŚCI
  Zapłata wynagrodzenia nastąpi w dwóch ratach:
  1. 70% wynagrodzenia zostanie zapłacone po skutecznym przekazaniu Instytucji Organizującej Konkurs wniosku aplikacyjnego w terminach przewidzianych w regulaminie konkursu oraz przekazaniu kompletu dokumentacji Zleceniodawcy.
  2. 30% wynagrodzenia zostanie zapłacone po przyjęciu poprawnie sporządzonego wniosku aplikacyjnego przez Instytucję Organizującą Konkurs oraz łącznie po pozytywnej ocenie wstępnej wniosku i ocenie merytorycznej I stopnia w kryteriach dopuszczalności i administracyjności zgodnie z regulaminem konkursu, chyba że brak pozytywnej oceny wynika z winy Zleceniodawcy.
 10. WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.
  Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami w przedmiotowej sprawie jest Andrzej Krzemiński tel. 91 40 45 000 wew. 244 i Marcin Wypchło 91 40 45 000 wew. 249.
 11. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT.
  Zabezpieczoną ofertę należy złożyć w terminie do dnia 14 sierpnia 2017 r. do godz. 11.00 w budynku Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino, w Kancelarii Ogólnej, pok. 11.

W załączeniu:

 1. Formularz ofertowy (15 KB) ZIP
 2. Projekt umowy (332 KB) PDF
 3. Wykaz usług (110 KB) ZIP

data opublikowania: 2017-08-07 15:20:52
data ostatniej aktualizacji: 2017-08-17 14:44:29

Strona odwiedzona 640 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wypchło
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.