Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Ogłoszenia

Archiwum - przetargi inne

Rozstrzygnięcie:

Gryfino, dnia 21 września 2017r.

ZD.272.24.2017.MW

Wszyscy Oferenci
Wg rozdzielnika

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Przebudowa chodników oraz zjazdów położonych w ciągu dróg powiatowych na terenie gminy Mieszkowice i Cedynia z podziałem na 2 części"

Działając zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz.2164 ze zmianami) informuje się, że Zamawiający zatwierdził przetarg i podjął następujące rozstrzygnięcie:

 1. Zamawiający wybiera następujące oferty:
  1. na część I ofertę nr 3 Wykonawcy Spółdzielnia Usług Rolnych "ROL-BUD", ul. Ceglana 8 74-510 Trzcińsko-Zdrój, który uzyskał najwyższą ilość punktów.
  2. na część II ofertę nr 2 Wykonawcy "DANKOM" Daniel Błażkiewicz, Lisie Pole 52, 74-506 Nawodna, który uzyskał najwyższą ilość punktów.
 2. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się kryterium oceny: 60 % - "cena", 40 % - "wydłużenie okresu gwarancji". Ww. Wykonawcy spełnili wszystkie wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i uzyskali najwyższą ilość punktów w poszczególnych częściach.
 3. Wykonawców, którzy złożyli oferty oraz punktację ofert przedstawia tabela poniżej.
Nr ofertyNazwa, siedziba i adres wykonawcyPunktacja
przyznana ofertom
w kryterium:
cena - max.
60,00 pkt
Punktacja
przyznana ofertom
w kryterium:
wydłużenie okresu
gwarancji i rękojmi
- max. 40,00 pkt
Łączna punktacja
IIIIIIIII
1.Przedsiębiorstwo Wielobranżowe POLGET Getman ul. Chrobrego 22B, 74-400 Dębno54,28 pkt-40,00 pkt-94,28 pkt 
2."DANKOM" Daniel Błażkiewicz Lisie Pole 52 74-506 Nawodna58,60 pkt60,00 pkt40,00 pkt40,00 pkt98,60 pkt100,00 pkt
3.Spółdzielnia Usług Rolnych "ROL-BUD" ul. Ceglana 8 74-510 Trzcińsko-Zdrój60,00 pkt-40,00 pkt-100,00 pkt 

Zamawiający informuje, że umowa zostanie zawarta nie wcześniej niż 5 dni od daty przesłania niniejszego zawiadomienia.

Przebudowa chodników oraz zjazdów położonych w ciągu dróg powiatowych na terenie gminy Mieszkowice i Cedynia z podziałem na 2 części


INFORMACJA DO OGŁOSZENIA Z DNIA 04.09.2017 R.

Gryfino, dnia 4 września 2017 r.

ZD.272.24.2017.AD

INFORMACJA
O ZŁOŻONYCH OFERTACH

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Przebudowa chodników oraz zjazdów położonych w ciągu dróg powiatowych na terenie gminy Mieszkowice i Cedynia z podziałem na 2 części"

Zamawiający informuje na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), że w ww. postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego do dnia 1.09.2017 tj. do terminu składania ofert, wpłynęły 3 oferty.

Informacje wymienione w art. 86 ust. 5 przedstawione są na załączniku nr 1 do niniejszego pisma.

Jednocześnie informujemy, że kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: część I - 186.113,75 zł; część II - 200.000,00 zł.

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy.

Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do specyfikacji.

Do pobrania:

data opublikowania: 2017-08-17 14:37:19
data ostatniej aktualizacji: 2017-09-21 13:55:28

Strona odwiedzona 772 razy
Inf. przygotowana przez: Marzena Wieczorek
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.