Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Ogłoszenia

Archiwum - przetargi inne

Rozstrzygnięcie:

Zawiadamiamy, iz w niniejszym postępowaniu Zamawiajacy wybrał ofertę Wykonawcy: DEMIURG sp z o.o sp k. Lubeckiego 2, 60-348 Poznań

Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania pn. "Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Gryfinie o budynek mieszczący izbę przyjęć, blok operacyjny, zespół porodowy, blok operacyjny, zespół porodowy, oddział położniczo neonatologiczny"

Gryfino, dnia 3 listopada 2017 r.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania pn. "Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Gryfinie o budynek mieszczący izbę przyjęć, blok operacyjny, zespół porodowy, blok operacyjny, zespół porodowy, oddział położniczo neonatologiczny"

Powiat Gryfiński reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Gryfinie z siedzibą przy ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino zaprasza do złożenia oferty na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz poniższych danych:

 1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego (PFU) dla zadania pn. "Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Gryfinie o budynek mieszczący izbę przyjęć, blok operacyjny, zespół porodowy, blok operacyjny, zespół porodowy, oddział położniczo neonatologiczny" celem realizacji zadania w formule "zaprojektuj i wybuduj" i oszacowaniem wstępnych kosztów inwestycji,
  1. Wykonawca wykona PFU na podstawie projektu budowlanego stanowiącego zał. nr 2 do zaproszenia, który jest dokumentem pomocniczym. Program funkcjonalno-użytkowy:
   1. nie może wykraczać zakresem poza pozwolenie na budowę udzielone w oparciu o projekt budowlany, który jest załącznikiem do niniejszego zaproszenia
   2. nie może wykraczać poza zakres projektu budowlanego
   Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia stanowią:
   1. załącznik nr 2 do zaproszenia do złożenia oferty - projekt budowlany
   2. załącznik nr 3 do zaproszenia do złożenia oferty - wzór umowy.
  2. Wykonawca zobowiązuje się opracować Program funkcjonalno-użytkowy w 2 egz. i 1 egz.w formie elektronicznej na płycie CD.
  3. Przed przystąpieniem do prac Wykonawca ustali wytyczne do opracowania PFU z Zamawiającym (protokół uzgodnień), jako podstawę do rozpoczęcia prac.
  4. Dokumentacja projektowa powinna zostać wykonana zgodnie z wymogami ustawy Prawo zamówień publicznych na potrzeby dokumentacji stanowiącej opis przedmiotu zamówienia tj. art. 29-31 ustawy Pzp (szczególnie z uwzględnieniem art. 29 ust.3 tj.: "Przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy "lub równoważny")

   oraz być zgodna z:
   • rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. z sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1129),
   • rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004r. Nr 130, poz. 1389),
   • rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 1422),
   • rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej obiektów budowlanych, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010r.Nr 109, poz. 719),
   • rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r., Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.),
   • ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.) i wszystkimi wydanymi na jej podstawie aktami wykonawczymi,
  5. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż dla prawidłowego sporządzenia oferty zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej.
 2. Termin realizacji zamówienia:
  12 stycznia 2018 r.
 3. Kryterium oceny ofert: cena 100 %
 4. Do oferty należy załączyć:
  1. odpis z KRS lub CEIDG
  2. wykaz osób przeznaczonych do wykonania zamówienia (branża konstrukcyjna, sanitarna oraz elektryczna)
  3. dokumenty potwierdzające uprawnienia i kwalifikacje osób wymienionych w wykazie.
 5. Płatność:
  Płatność przelewem w terminie do 14 dni od daty otrzymania faktury za wykonanie zamówienia, do której należy dołączyć kopie protokołu zdawczo-odbiorczego wykonania przedmiotu zamówienia, podpisanego przez przedstawiciela Zamawiającego.
 6. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.
  Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami w przedmiotowej sprawie jest Zastępca Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych Starostwa Powiatowego w Gryfinie Pan Marcin Wypchło tel. 91 40 45 000 wew. 244.
 7. Miejsce i termin składania ofert.
  Zabezpieczoną ofertę należy złożyć w terminie do dnia 14.11.2017 r. do godz. 13.00 w budynku Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino, w Kancelarii Ogólnej, pok. 11.

W załączeniu:

 1. formularz ofertowy (9 KB) ZIP
 2. projekt budowlany (34,7 MB) ZIP
 3. wzór umowy (267 KB) PDF
 4. wykaz osób (9 KB) ZIP

INFORMACJA DO OGŁOSZENIA Z DNIA 23.11.2017 R.

Informacja o złożonych ofertach

Nr ofertyOferentCena oferty brutto
1Strzelecki Biuro Architektoniczne
Okulickiego 33/13 ; 65-559 Zielona Góra
38 130,00 zł
2Industria Project sp.z o.o
Azymutalna 9; 80-298 Gdańsk
98 400,00 zł
3Robomatic Pracownia
Joanna Słotwińska
Dożynkowa 15/29; 52-311 Wrocław
33 087,00 zł
4DEMIURG sp z o.o sp k.
Lubeckiego 2; 60-348 Poznań
31 900,00 zł
5Metropolis sp. z o.o. sp. k.
Narutowicza 12; 70-240 Szczecin
78 720,00 zł
6ch2 architekci s.c.
Papieża Jana Pawła II 28/7; 70-454 Szczecin
72 570,00 zł
7Architektura, Technologia, Wnętrza
Barbara Kowalska
5-go lipca 18A/1; 70-376 Szczecin
40 500,00 zł

data opublikowania: 2017-11-03 14:57:45
data ostatniej aktualizacji: 2017-12-06 13:19:10

Strona odwiedzona 820 razy
Inf. przygotowana przez: Stojan Diakowski
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.