Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Ogłoszenia

Archiwum - przetargi inne

Rozstrzygnięcie:

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

sporządzona zgodnie z § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004r. Nr 207, poz. 2108)

 1. Data i miejsce oraz rodzaj przeprowadzonego przetargu
  Dnia 12.12.2017r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 4 odbył się przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa,
 2. Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu według katastru nieruchomości i księgi wieczystej:
  Nr działkiObrębGminaPow.KWLiczba przetargów
  14/23CzarnówkoWiduchowa16,4258SZ1Y/00069696/2IV przetarg
 3. Liczba osób dopuszczonych oraz niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu
  1. osoby dopuszczone do uczestnictwa w przetargu 0
  2. osoby niedopuszczone do uczestnictwa w przetargu 0
 4. Cena wywoławcza nieruchomości oraz najwyższa cena osiągnięta w przetargu albo informacja o złożonych ofertach lub o niewybraniu żadnej z ofert oraz imię i nazwisko albo nazwa lub firma osoby ustalonej jako dzierżawca nieruchomości:
  Nr działkiObrębGminaCena
  wywoławcza
  [zł]
  Najwyższa cena
  osiągnięta
  w przetargu
  [zł]
  Imię, nazwisko lub nazwa firmy wyłonionej jako dzierżawcaWynik przetargu
  14/23CzarnówkoWiduchowa1 806,84--Negatywny z uwagi na brak oferentów

Ogłoszenie o IV przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa

Starosta Gryfiński

ogłasza i zaprasza do udziału w IV ustnym przetargu nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa stanowiącej wodę stojącą

Przedmiotem dzierżawy jest nieruchomość niezabudowana oznaczona nr działki 14/23 o pow.16,4258ha, położona w obrębie ewidencyjnym Czarnówko, gmina Widuchowa, stanowiąca własność Skarbu Państwa posiadająca w ewidencji gruntów i budynków użytek ws - wody stojące, Kw SZ1Y/00069696/2. Nieruchomość została przeznaczona do dzierżawy w drodze ustnego przetargu nieograniczonego na okres 10 lat, do użytkowania określającego typ prowadzonej gospodarki rybackiej o charakterze wędkarskim (amatorski połów ryb).

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi: 1 806,84zł
Wadium: 181,00zł

 • Na dzierżawę przedmiotowej działki zorganizowane były trzy przetargi w dniach: 11.04.2017r., 27.06.2017r. i 22.09.2017r.
 • Czynsz dzierżawny osiągnięty w przetargu wraz z podatkiem Vat płatny jest z góry, w terminie do dnia 31 marca każdego roku, przez okres trwania dzierżawy. Przy czym czynsz dzierżawny w roku 2017 będzie płatny w terminie 14 dni od zawarcia umowy dzierżawy. Czynsz dzierżawny może być waloryzowany nie częściej niż raz w roku w oparciu o stosowne obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług lub w oparciu o decyzje organów własnych. Minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych.
 • Małżonkowie biorą udział w przetargach osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka.
 • Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
 • Osoby zainteresowane dzierżawą działki zaprasza się do wzięcia udziału w ustnym przetargu nieograniczonym w dniu 12.12.2017r. (wtorek) o godzinie 9.00.
 • Przetarg odbędzie się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryfinie, przy ul. Sprzymierzonych 4 - w sali posiedzeń komisji i klubów III piętro.
 • Warunkiem uczestnictwa w ustnym przetargu nieograniczonym jest dokonanie wpłaty wadium w wysokości 181,00zł. Wadium należy wpłacić na konto Starostwa Powiatowego w Gryfinie Nr 27 2030 0045 1110 0000 0194 1850 w terminie do dnia 08.12.2017r.(piątek). Za datę wpływu wadium uznaje się dzień wpływu środków na wskazany powyżej rachunek bankowy.
 • Warunkiem przystąpienia do przetargu będzie okazanie dowodu wpłaty wadium oraz dowodu tożsamości oferenta, a w przypadku udziału osób prawnych - aktualnego dokumentu poświadczającego tożsamość firmy /ostatni miesiąc/ oraz pełnomocnictwa do reprezentowania firmy.
 • Wadium zalicza się na poczet czynszu dzierżawy osobie, która przetarg wygra. W przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy dzierżawy, wadium ulega przepadkowi. Zwraca się wadium osobom, które przetargu nie wygrały niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni.
 • Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z dodatkowymi informacjami o przetargu w Starostwie Powiatowym w Gryfinie - Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego, przy ul. Sprzymierzonych 4 pok. 32 tel. (0-91) 416 22 15 wew. 51
 • Wszelkie Prace związane z przystosowaniem terenu do celu podanego w niniejszym ogłoszeniu Dzierżawca wykona na koszt własny.
 • Dzierżawca przejmuje wraz z gruntem obowiązek usunięcia z terenu ewentualnych bezumownych użytkowników oraz usunięcia na własny koszt ewentualnych zanieczyszczeń lub innych rzeczy.
 • Starosta Gryfiński zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu. UWAGA: dzierżawca poza ustalonym czynszem dzierżawnym, płacić będzie podatek od nieruchomości oraz inne opłaty związane z dzierżawionym terenem;

data opublikowania: 2017-11-09 09:49:03
data ostatniej aktualizacji: 2017-12-12 12:18:29

Strona odwiedzona 630 razy
Inf. przygotowana przez: Anna Nikitińska
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.