Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Ogłoszenia

Archiwum - przetargi inne

Ogłoszenie o II przetargu ograniczonym na sprzedaż nieruchomości rolnych stanowiących własność Skarbu Państwa

STAROSTA GRYFIŃSKI
OGŁASZA
II PRZETARG USTNY OGRANICZONY
na sprzedaż nieruchomości rolnych, stanowiących własność Skarbu Państwa do osób, które są podmiotami uprawnionymi do nabycia nieruchomości rolnej w rozumieniu art. 2a ustawy z dnia 11.04.2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego

Przedmiotem przetargu są nw. nieruchomości rolne:

 • położona w obrębie ewidencyjnym Zatoń Dolna, gmina Chojna, oznaczona nr działki 77/1 o pow. 0,4300ha (w tym RIVa 0,04ha, RV 0,39ha), posiadająca urządzoną księgę wieczystą nr SZ1Y/00020537/5, stanowiąca własność Skarbu Państwa. Przedmiotowa nieruchomość gruntowa jest niezabudowana i nie użytkowana. Teren działki niezagospodarowany, na znacznej części powierzchni występują zakrzaczenia. Kształt działki regularny, zbliżony do wydłużonego prostokąta. Dojazd pośrednio z drogi powiatowej asfaltowej. Dla nieruchomości nie ma obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Chojna działka oznaczona jest jako obszar rolnictwa, częściowo w granicach strefy bezpośredniej ochrony konserwatorskiej, częściowo w granicach strefy pośredniej ochrony konserwatorskiej, częściowo w granicach strefy B pośredniej ochrony konserwatorskiej, proponowane miejscowości do rozwoju agroturystyki,
 • położona w obrębie ewidencyjnym Stołeczna, gmina Trzcińsko-Zdrój, oznaczona nr działki 65/1 o pow.0,75ha (w tym RIIIb 0,10ha, RIV 0,22ha, RIVb 0,43ha), posiadająca urządzoną księgę wieczystą nr SZ1Y/00060277/6, stanowiącą własność Skarbu Państwa. Przedmiotowa nieruchomość gruntowa jest niezabudowana i nie użytkowana. Dojazd pośrednio z drogi powiatowej asfaltowej. Dla nieruchomości nie ma obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Trzcińsko-Zdrój działka położona jest na obszarze specjalnej ochrony ptaków Natura 2000, w granicach proponowanych obszarów chronionego krajobrazu. W studium jest oznaczona jako gruntu orne.

Zastosowano formę przetargu ustnego ograniczonego w związku z art. 2a ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego /Dz.U. z 2012 r., poz. 803, z 2016 r., poz. 585/.

Cena wywoławcza wynosi:

Nr działkiObrębGminaCena wywoławcza [zł]Wadium [zł]Godzina przetargu
77/1Zatoń DolnaChojna30 300,003 030,008.00
65/1StołecznaTrzcińsko-Zdrój20 500,002 050,008.30

I przetarg odbył się w dniu 18.10.2017r. i zakończył się wynikiem negatywnym.

Przetarg odbędzie się w dniu 14 grudnia /czwartek/ 2017r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 4.

Warunki przetargu:

 1. Pisemne zgłoszenie uczestnictwa w przetargu, wraz z dokumentami i oświadczeniami wskazanymi w punkcie 2 w zaklejonej kopercie z dopiskiem ?Zgłoszenie uczestnictwa w przetargu ograniczonym na nieruchomość Skarbu Państwa? należy złożyć w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Gryfinie (parter) przy ul.Sprzymierzonych 4 w Gryfinie w terminie do dnia 08 grudnia 2017r. (piątek) godz. 15.30.
 2. Do zgłoszenia uczestnictwa w przetargu rolnicy indywidualni winni załączyć następujące dokumenty:
  • oświadczenie rolnika o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego od co najmniej 5 lat, poświadczone przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) - jako dowód potwierdzający osobiste prowadzenie gospodarstwa rolnego na terenie konkretnej gminy przez wymagany okres;
  • zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały - jako dowód potwierdzający zamieszkanie od co najmniej 5 lat na terenie gminy gdzie ma jedną z nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa;
  • oświadczenie o łącznej powierzchni użytków rolnych w ramach prowadzonego gospodarstwa rolnego, poświadczone przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta);
  • kserokopia dyplomu (studia, także podyplomowe) lub świadectwa (ukończenia szkoły średniej, zasadniczej zawodowej, gimnazjum, podstawowej), przedstawiając jednocześnie oryginał do wglądu,
  • oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i formalno-prawnym przedmiotu przetargu oraz warunkami przetargu i nie wnosi z tego tytułu żadnych zastrzeżeń; - oświadczenie, że oferent wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Starostwo Powiatowe w Gryfinie w związku z przetargiem na sprzedaż nieruchomości ? podstawa prawna: art. 23 ust.1 pkt 1 i 2, art. 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.);
 1. Lista osób zakwalifikowanych przez komisję przetargową do uczestnictwa w przetargu wywieszona zostanie na tablicy ogłoszeń przy ul.Sprzymierzonych 4 w dniu 11 grudnia 2017r. (poniedziałek)
 2. Dokonanie wpłaty wadium w wyżej podanej wysokości na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie w Banku Gospodarki Żywnościowej SA nr 27 2030 0045 1110 0000 0194 1850 do dnia 12 grudnia 2017r. (wtorek). Za datę wpłaty wadium uznaje się dzień wpływu środków na wskazany powyżej rachunek bankowy.
 3. Okazanie dowodu wpłaty wadium oraz dowodu osobistego. Małżonkowie biorą udział w przetargach osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka.
 4. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług transakcja zwolniona jest z podatku VAT.
 5. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 6. Wszelkie koszty związane ze sprzedażą (w szczególności notarialne, sądowe, geodezyjne) oraz usunięciem z terenu ewentualnych bezumownych użytkowników oraz ewentualnych zanieczyszczeń lub innych rzeczy kolidujących z inwestycją ponosi nabywca.
 7. Przetarg może się odbyć nawet gdy zakwalifikowano do przetargu tylko jednego oferenta spełniającego warunki przetargu.
 8. Wadium zalicza się na poczet ceny sprzedaży nieruchomości osobie, która przetarg wygra. W przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy notarialnej, wadium ulega przepadkowi. Zwraca się wadium osobom, które przetargu nie wygrały, niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od tego czasu.

Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z dodatkowymi informacjami o nieruchomości i warunkach przetargu w Starostwie Powiatowym w Gryfinie ? Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego, przy ul. Sprzymierzonych 4, pok. 32 oraz pod nr tel. (0-91) 416 22 15 wew.151. Starosta Gryfiński zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu. Informacja oraz przyczyna odwołania przetargu zostanie podana do publicznej wiadomości.

data opublikowania: 2017-11-09 09:59:00
data ostatniej aktualizacji: 2017-11-09 09:59:00

Strona odwiedzona 600 razy
Inf. przygotowana przez: Anna Nikitińska
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.