Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Ogłoszenia

Archiwum - przetargi inne

Rozstrzygnięcie:

W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający zawarł umowę na kwotę 31.977,77 zł brutto z Wykonawcą ZUPH "FRAMEX I" Magdalena Goławska 73-108 Morzeczyn, ul. Szczecińska 2. Po przeprowadzonych negocjacji umowa przewiduje wykonanie przedmiotu zamówienia w okrojonym zakresie tj. wymiany 18 okien w Domu Pomocy Społecznej w Moryniu.

Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.: "Częściowa wymiana stolarki okiennej PCV w Domu Pomocy Społecznej w Moryniu"

Powiat Gryfiński reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Gryfinie z siedzibą przy ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino zaprasza do złożenia oferty na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz poniższych danych:

 1. Przedmiotem zamówienia jest częściowa wymiana stolarki okiennej na okna PCV w budynkach mieszkalnych Domu Pomocy Społecznej w Moryniu (budynki nr 1 i nr 2). Zadanie podzielone jest na części zgodnie z warunkami określonymi w dalszej części zaproszenia.
  1. Opis zamówienia.
   • Wymiana wybranych okien odbywać się będzie w budynkach nr 1 i nr 2 użytkowanych przez Dom Pomocy Społecznej w Moryniu przy ul. Rynkowej 27, w którym zamieszkują dorosłe osoby z niepełnosprawnością intelektualną.
   • Budynek nr 1 wpisany jest do rejestru zabytków. Zamawiający posiada projekt budowlany wraz z pozwoleniem na budowę dla prac związanych z wymianą okien.
   • Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na części złożone z pakietów. Wykonawcy mogą złożyć ofertę na każdy z pakietów bądź na wybrany pakiet.
   • Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru ilościowego zakresu realizacji zadania, w zależności od cen złożonych ofert.
   • Szczegółowy opis pakietów znajduje się w załączniku nr 1 do zaproszenia.
  2. Zakres prac wspólnych dla każdej części zamówienia, które należy ująć w cenie oferty:
   1. Obmiar rzeczywistych wymiarów wykonany w miejscu realizacji zadania
   2. Zabezpieczenie (przed rozpoczęciem robót) pomieszczeń przed uszkodzeniami i pyłem, w tym ze szczególnym uwzględnieniem podłóg przy oknie,
   3. Demontaż istniejącej stolarki okiennej i jej utylizacja,
   4. Demontaż parapetów,
   5. W razie konieczności demontaż i ponowny montaż istniejących krat okiennych,
   6. Obsadzenie nowych okien w przygotowanych otworach,
   7. Obsadzenie parapetów w wybranych miejscach oraz odtworzenie uszkodzeń/ubytków w parapetach zewnętrznych wykonanych w większości z dachówki typu karpiówka
   8. Obróbka tynkarska wnęk okiennych od strony wewnętrznej i zewnętrznej,
   9. Pomalowanie otynkowanych wnęk wewnętrznych farbą emulsyjną
   10. Niezbędne regulacje zamontowanych okien celem zapewnienia płynnego funkcjonowania.
  3. Inne postanowienia
   1. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż roboty będą prowadzone na terenie czynnego obiektu opieki społecznej i zobowiązany jest do zapoznania się ze specyfiką organizacji pracy jednostek i możliwościami etapowania prac w formie harmonogramu w porozumieniu przedstawicielem jednostki w sposób umożliwiający prawidłowe działanie tej jednostki.
   2. Zamawiający wymaga ustalenia z użytkownikiem budynków kierunków otwierania skrzydeł.
   3. Zamawiający wymaga wykonania przez Wykonawcę - przed zamówieniem stolarki - sprawdzenia wymiarów wszystkich otworów w miejscu montażu w celu uniknięcia rozbieżności wymiarów przyjętych w projekcie z rzeczywistym światłem otworu okiennego. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za nie dochowanie przez wykonawcę tego wymogu.
 2. Termin realizacji zamówienia: do dnia 18 grudnia 2017 r.
 3. Kryterium oceny ofert: cena 100 %
 4. Termin płatności: Płatność przelewem w terminie do 10 dni od daty otrzymania faktury za wykonanie zamówienia, do której należy dołączyć kopie protokołu zdawczo-odbiorczego wykonania przedmiotu zamówienia, podpisanego przez przedstawiciela Zamawiającego.
 5. Do oferty należy załączyć odpis z KRS lub CEIDG Wykonawcy składającego ofertę.
 6. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.
  Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami w przedmiotowej sprawie jest Z-ca Naczelnika Wydziału Remontów i Zamówień Publicznych Starostwa Powiatowego w Gryfinie Pan Marcin Wypchło tel. 91/40 45 000 wew. 249.
  Pytania można również kierować na adres: przetargi@gryfino.powiat.pl
 7. Miejsce i termin składania ofert.
  Zabezpieczoną ofertę należy złożyć w terminie do dnia 20.11.2017 r. do godz. 103o w budynku Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino, w Kancelarii Ogólnej, pok. 11.

data opublikowania: 2017-11-13 15:19:51
data ostatniej aktualizacji: 2017-12-12 12:21:50

Strona odwiedzona 609 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wypchło
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.