Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Ogłoszenia

Archiwum - przetargi inne

Rozstrzygnięcie:

Gryfino, dnia 14 grudnia 2017 r.

ZD.272.27.2017.MW

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
W CZĘŚCI NR I

Zamawiający na podstawie art. 93 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579, z późn. zm.) informuje, że postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: "Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2017/2018 na terenie miasta i gminy Gryfino z podziałem na dwie części", ogłoszone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 23.11.2017r. pod numerem 619950-N-2017 zostaje unieważnione w części I na podstawie art. 93 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Postępowanie podlega unieważnieniu, ponieważ cena oferty z najniższą ceną przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie części zamówienia.

uzasadnienie faktyczne: W postępowaniu na "Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2017/2018 na terenie miasta i gminy Gryfino z podziałem na dwie części", Zamawiający zamierza przeznaczyć na zamówienie kwotę 68 584,32 zł brutto. W postępowaniu została złożona 1 oferta na część I na kwotę 295 674,62 zł brutto. Z uwagi na to, że kwota oferty z najniższą ceną znacznie przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia postępowanie podlega unieważnieniu w części I.

uzasadnienie prawne: Zgodnie z art. 93 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579, z późn. zm.) Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej ofert.


Gryfino, dnia 14 grudnia 2017r.

ZD.272.27.2017.MW

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA
W CZĘŚCI NR II

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2017/2018 na terenie miasta i gminy Gryfino z podziałem na dwie części"

Działając zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz.1579 ze zm.) informuje się, że Zamawiający podjął następujące rozstrzygnięcie w części nr II niniejszego postępowania:

 1. Zamawiający wybiera ofertę nr 2 na część II Wykonawcy Przedsiębiorstwa Inżynieryjno-Budowlanego DROGBUD Wełtyń, ul. Gryfińska 33, 74-100 Gryfino, który uzyskał najwyższą ilość punktów.
 2. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się kryterium oceny: 60 % - "cena", 40 % - "wysokość dziennej stawki kary za zaniechanie prac". Na część nr II została złożona jedna oferta. Ww. Wykonawca spełnił wszystkie wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i uzyskał najwyższą ilość punktów w części II zamówienia.
 3. Wykonawcę, który złożył ofertę oraz punktację ofert przedstawia tabela poniżej.
Nr ofertyNazwa, siedziba i adres wykonawcyPunktacja przyznana ofertom w kryterium: cena - max. 60,00 pktPunktacja przyznana ofertom w kryterium: wydłużenie okresu gwarancji i rękojmi - max. 40,00 pktŁączna punktacja
1.Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane DROGBUD
Wełtyń, ul. Gryfińska 33
74-100 Gryfino
60,0010,0070,00

Zamawiający informuje, że umowa zostanie zawarta nie wcześniej niż 5 dni od daty przesłania niniejszego zawiadomienia.

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2017/2018 na terenie miasta i gminy Gryfino z podziałem na dwie części

INFORMACJA DO OGŁOSZENIA Z DNIA 24.11.2017 R.

ZD.272.27.2017.MW

Gryfino, dnia 24 listopada 2017r.

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w BZP pod nr 619950-N- 2017 pn.: "Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2017/2018 na terenie miasta i gminy Gryfino z podziałem na dwie części"

Działając na podstawie art. 38 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn.zm.) Zamawiający dokonuje następujących zmian w SIWZ:

SIWZ Część XVI ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH

otrzymuje brzmienie:
"Wzór umowy, stanowi Załącznik nr 6a dla części I i 6b dla części II do SIWZ.

1. Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy zawartej z wybranym Wykonawcą w następujących przypadkach:
a. w sytuacjach, których, nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający dopuszcza możliwość niezrealizowania pełnego zakresu przedmiotu zamówienia wraz z uprawnieniem do odpowiedniego zmniejszenia wynagrodzenia umownego;
b. zmiana terminu wykonania zamówienia z przyczyn niezależnych od Zamawiającego:
- przedłużenie terminu realizacji zamówienia podstawowego na skutek konieczności wykonania zamówień/usług dodatkowych, których wykonanie jest niezbędne dla prawidłowego wykonania oraz zakończenia podstawowego przedmiotu zamówienia wraz ze wszystkimi konsekwencjami występującymi w związku z przedłużeniem tego terminu;
- skrócenia terminu realizacji zamówienia podstawowego na skutek wyjątkowo niekorzystnych warunków atmosferycznych powodujących wykorzystanie środków finansowych, o których mowa w § 2 ust.2, przed upływem terminu określonego w § 3;
d. zmiana osób wskazanych w ofercie, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, na inne osoby pod warunkiem, że nowe osoby będą spełniać wymagania (warunki) opisane dla tej osoby w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i będą zatrudnione na warunkach nie gorszych niż zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
e. gdy niedotrzymanie pierwotnego terminu realizacji umowy, stanowi konsekwencję działania sił wyższych niezależnych od wykonawcy, nie stanowiących jego i podwykonawców problemów organizacyjnych, których nie można było przewidzieć, poza zdarzeniami zwykłymi - zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu realizacji umowy o czas niezbędny do usunięcia konsekwencji działania siły wyższej. Siła wyższa, o której mowa wyżej jest to zdarzenie niezależne od wykonawcy, nie stanowiące jego problemów organizacyjnych, którego strony umowy nie mogły przewidzieć, któremu nie mogły zapobiec ani któremu nie mogły przeciwdziałać, a które uniemożliwiają wykonawcy wykonanie w części lub w całości jego zobowiązania wynikającego z niniejszej umowy;
f. zmiany będą korzystne dla zamawiającego i nie będą:
- wprowadzane warunki, które gdyby zostały ujęte w ramach procedury przetargowej udzielenia zamówienia umożliwiłyby dopuszczenie innych ofert niż ta, która została pierwotnie dopuszczona;
- modyfikowały równowagi ekonomicznej umowy na korzyść wykonawcy w sposób, który nie był przewidziany w postanowieniach pierwotnego zamówienia. 2. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy lub umowy ramowej w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:
1) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych od dotychczasowego Wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
a. zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,
b. zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego,
c. wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie;
2) zostały spełnione łącznie następujące warunki:
a. konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
b. wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie;
3) Wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca:
a. na podstawie postanowień umownych, o których mowa w pkt 1,
b. w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,
c. w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców;
4) zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne w rozumieniu art. 144 ust. 1e ustawy;
5) łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 i jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie."

Jednocześnie zmianie ulegają załączniki nr 6a i 6b stanowiące wzory umów. Nowe wzory umów w załączeniu.

Do pobrania:

INFORMACJA DO OGŁOSZENIA Z DNIA 28.11.2017 R.

Do pobrania:

INFORMACJA DO OGŁOSZENIA Z DNIA 04.12.2017 R.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) przekazuje następujące informacje:

W dniu 1.12.2017 r. o godz. 10:45 komisja przetargowa powołana do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2017/2018 na terenie miasta i gminy Gryfino z podziałem na dwie części" dokonała otwarcia ofert.

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowania zamówienia:

 • Część I - 68 584,32 zł brutto;
 • Część II - 134 395,20 zł brutto;

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31 marca 2018r.

Firmy oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie:

Nr
oferty
Nazwa(firma) i adres WykonawcyCzęść ICzęść IITermin wykonania zamówienia, okres gwarancji oraz warunki płatności
Cena (brutto)Wysokość dziennej stawki karyCena (brutto)Wysokość dziennej stawki kary
1F.H.U. ELWI Żelech Łukasz Żórawki, ul. Rumiankowa 2 74-100 Gryfino295 674,620,5 %--Zgodnie z SIWZ
2Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane DROGBUD Wełtyń, ul. Gryfińska 33 74-100 Gryfino--157 914,360,5%Zgodnie z SIWZ

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawcy, w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiajacego na stronie internetowej powyższych informacji, przekazują Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do specyfikacji.

data opublikowania: 2017-11-23 15:22:49
data ostatniej aktualizacji: 2017-12-14 15:01:17

Strona odwiedzona 764 razy
Inf. przygotowana przez: Marzena Wieczorek
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.