Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Ogłoszenia

Archiwum - przetargi inne

Dostawa wyposażenia strzelnicy sportowej w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Gryfinie

Rozstrzygnięcie:

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIECIU POSTĘPOWANIA

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Dostawa wyposażenia strzelnicy sportowej w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Gryfinie.

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) zawiadamiamy, że w ww. postępowaniu Zamawiający podjął następujące rozstrzygnięcie:

  1. część I zamówienia:
   • wybór oferty nr 1 EMPSZEK Mariusz Pysz-Krasowski, ul. Kalinowa 3, 57-120 Wiązów, która zdobyła najwyższą liczbę pkt: 92,50 pkt.
  2. część II zamówienia:
   • wybór oferty nr 2 Centrum Techniki Strzeleckiej Projektowanie, Budowa, Wyposażenie Strzelnic TEBBEX 2 Łukasz Bartkowiak ul. Naftowa 2h, 65-705 Zielona Góra, która zdobyła najwyższą liczbę pkt: 60 pkt.
  3. część III zamówienia:
   • wybór oferty nr 1 EMPSZEK Mariusz Pysz-Krasowski, ul. Kalinowa 3, 57-120 Wiązów, która zdobyła najwyższą liczbę pkt: 90,91 pkt.
 1. Kryterium oceny i uzasadnienie:
  Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się kryterium oceny: 60 % - cena, 30 % - skrócenie terminu wykonania zamówienia, 10 % -wysokość kar umownych za opóźnienie w realizacji zamówienia) Ww. Wykonawcy spełnili wszystkie wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i uzyskali najwyższą liczbę punktów w danej części zamówienia.
 2. Zestawienie ocenionych ofert w załączeniu.
 3. Umowy zostaną zawarte nie wcześniej niż 5 dni od daty przesłania niniejszego zawiadomienia

Do pobrania:

Do pobrania:

INFORMACJA DO OGŁOSZENIA Z DNIA 10.07.2018 R.

Gryfino, dnia 10 lipca 2018 r.

RI.2720.08.2018.SD

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Dostawa wyposażenia strzelnicy sportowej w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Gryfinie".

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) w załączeniu przekazujemy następującą modyfikację SIWZ:

 1. Część XVII pkt. 1 i 2 SIWZ otrzymuje brzmienie:
  1. Zabezpieczoną ofertę należy złożyć w terminie do dnia 20 lipca 2018 r. do godz. 13.30 w budynku Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 4, w Kancelarii Ogólnej, pok. nr 11.
  2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20 lipca 2018 r. o godz. 14.00 w budynku Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 4 - sala obrad (I piętro).
 2. część XI pkt. 2.3 ppkt 1) lit. a) otrzymuje brzmienie:
  1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą minimalne poziomy zdolności w zakresie doświadczenia tj., że:
   1. Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał minimum 1 dostawę o charakterze podobnym do przedmiotu zamówienia. Za dostawę o podobnym charakterze Zamawiający uzna wykonanie minimum 1 dostawy wraz z montażem wyposażenia strzelnicy o wartości minimum 25.000 zł brutto każda.

    Wykonawca nie może sumować dostaw z kilku inwestycji, (realizowanych w ramach oddzielnych umów) dla uzyskania wymaganych zakresów prac i wartości porównywalnych.

Do pobrania:

INFORMACJA DO OGŁOSZENIA Z DNIA 12.07.2018 R.

Gryfino, dnia 10 lipca 2018 r.

RI.2720.08.2018.SD

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Dostawa wyposażenia strzelnicy sportowej w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Gryfinie".

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) w załączeniu przekazujemy następującą modyfikację SIWZ:

 1. W § 3 wzoru umowy dodaje się ust. 8 w następującym brzmieniu
  "8. Wykonawca przekazuje wszystkie dokumenty dotyczące przedmiotu umowy (gwarancje, instrukcje, licencje, certyfikaty itp.) oraz niezbędne nośniki instalacyjne."

INFORMACJA DO OGŁOSZENIA Z DNIA 18.07.2018 R.

Do pobrania:

INFORMACJA DO OGŁOSZENIA Z DNIA 20.07.2018 R.

Do pobrania:

INFORMACJA DO OGŁOSZENIA Z DNIA 24.07.2018 R.

Gryfino, dnia 24 lipca 2018 r.

RI.2720.08.2018.SD

INFORMACJA
z dnia 24.07.2018 r.
O ZŁOŻONYCH OFERTACH

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Dostawa wyposażenia strzelnicy sportowej w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Gryfinie"

Zamawiający informuje na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), że w ww. postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego do dnia 24.07.2018 tj. do terminu składania ofert, wpłynęły:

 1. na I część zamówienia - 2 oferty
 2. na II część zamówienia - 1 oferta
 3. na III część zamówienia - 2 oferty

Informacje wymienione w art. 86 ust. 5 przedstawione są na załączniku nr 1 do niniejszego pisma.

Jednocześnie informujemy, że kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

 1. na I część zamówienia - 63.500,00 zł brutto
 2. na II część zamówienia - 136.925,00 zł brutto
 3. na III część zamówienia - 91.500,00 zł brutto

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy.

Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do specyfikacji.

Do pobrania:

data opublikowania: 2018-07-09 14:32:18
data ostatniej aktualizacji: 2018-08-09 13:56:59

Strona odwiedzona 656 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wypchło
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.