Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
Treść główna

Ogłoszenia

Archiwum - przetargi inne

Przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa - dz. 156/2 obr. Krajnik, gmina Gryfino

Rozstrzygnięcie:

Starosta Gryfiński zawiadamia o unieważnieniu przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej numerem działki 156/2 o powierzchni 2486 m2, dla której urządzona jest Kw nr SZ1Y/00010624/9, położonej w obrębie Krajnik, gmina Gryfino, stanowiącej własność Skarbu Państwa, z powodu błędu formalnego w opublikowanym ogłoszeniu o przetargu. Czynności związane ze zbyciem nieruchomości zostaną powtórzone w terminie podanym do wiadomości w odrębnym ogłoszeniu.

STAROSTA GRYFIŃSKI OGŁASZA PRZETARG USTNY OGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa niezabudowana, stanowiąca własność Skarbu Państwa, położona w obrębie ewidencyjnym Krajnik, gmina Gryfino, oznaczona numerem działki 156/2, o pow. 0,2486 ha, posiadająca urządzoną księgę wieczystą nr SZ1Y/00067904/0. Nieruchomość, zgodnie z zapisami ewidencji gruntów posiada użytek "RIVb, RVI".

Przedmiotowa działka jest objęta planem zagospodarowania przestrzennego. Dla tego terenu plan zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino uchwalony Uchwałą Nr XX/266/2000 Rady Gminy Gryfino z dnia 29.06.2000 r., przewiduje - tereny użytków rolnych - grunty rolne, łąki i pastwiska. Działka znajduje się w strefie częściowej ochrony archeologiczno-konserwatorskiej we wsi Krajnik. Przedmiotowa nieruchomość nie posiada zapewnionego dostępu do drogi publicznej, brak jest również możliwości jego zapewnienia poprzez ustanowienie służebności gruntowej.

W związku z powyższym działka została przeznaczona do sprzedaży w przetargu ograniczonym do właścicieli nieruchomości przyległych.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 14 760,00 zł

Wadium wynosi 1 480,00 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 30.09.2021 r. (czwartek) w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 4, o godzinie 12:00.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, upłynął w dniu 09.06.2021 r.

Przeznaczona do sprzedaży nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi, brak jest zobowiązań, których przedmiotem jest nieruchomość.

Warunki przetargu:

 1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest dokonanie wpłaty wadium w pieniądzu w wyżej podanej wysokości na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie nr 27 2030 0045 1110 0000 0194 1850 do dnia 29.09.2021 r. Za datę wpłaty wadium uznaje się dzień wpływu środków na wskazany powyżej rachunek bankowy.
 2. Warunkiem udziału w przetargu jest okazanie dowodu wpłaty wadium oraz dowodu tożsamości oferenta, a w przypadku udziału osób prawnych - aktualnego dokumentu rejestrowego - potwierdzającego tożsamość firmy (ostatni miesiąc) oraz pełnomocnictwa do reprezentowania firmy oraz zgody organów statutowych na nabycie przedmiotowej nieruchomości. Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka.
 3. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 4. Nabywca nieruchomości zobowiązuje się wpłacić kwotę osiągniętą w przetargu, stanowiącą cenę sprzedaży nieruchomości na konto Starostwa Powiatowego w Gryfinie, nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej.
 5. Wszelkie koszty związane ze sprzedażą (w szczególności: notarialne, sądowe, geodezyjne) oraz usunięciem z terenu ewentualnych bezumownych użytkowników oraz ewentualnych zanieczyszczeń lub innych rzeczy kolidujących z inwestycją ponosi nabywca.
 6. Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje, co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
 7. Wadium zalicza się na poczet ceny sprzedaży nieruchomości osobie, która przetarg wygra. W przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy notarialnej, wadium ulega przepadkowi. Zwraca się wadium osobom, które przetargu nie wygrały, niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od tego czasu.
 8. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca, w rozumieniu przepisów ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, wymaga uzyskania zezwolenia wydawanego w drodze decyzji administracyjnej przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych. W przypadku nie uzyskania zezwolenia w terminie 3 miesięcy od dnia wyłonienia go jako nabywcy, wpłacone wadium ulegnie przepadkowi.
 9. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego, najpóźniej w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Dodatkowych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego Starostwa Powiatowego w Gryfinie, przy ul. Sprzymierzonych 4, pok. 33 oraz pod nr tel. (91) 416 22 15 w. 134 Starosta Gryfiński zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu. Informacja oraz przyczyna odwołania przetargu zostanie podana do publicznej wiadomości.

data opublikowania: 2021-09-06 09:35:51
data ostatniej aktualizacji: 2021-10-04 09:43:42

Strona odwiedzona 397 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Piotr Ignaciuk
Informacja wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.