Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Ogłoszenia

Archiwum - komunikaty

Rozstrzygnięcie:

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: Zaproszenia do składania ofert na świadczenie usług z zakresu usuwania pojazdów z dróg położonych na terenie Powiatu Gryfińskiego

Zamawiający informuję, że:

 • w wyznaczonym terminie do składania ofert złożono jedną ofertę nie podlegającą odrzuceniu: Zakład Handlowo Usługowy Józef Skrzypa 74-106 Stare Czarnowo, Binowo 4.
 • do wykonywania zadania z zakresu usuwania pojazdów z dróg położonych na terenie Powiatu Gryfińskiego w trybie art. 130 a ust. 5f ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. -Prawo o ruchu drogowym ( t.j. - Dz. U. z 2017 r. poz.128) wybrano Zakład Handlowo Usługowy Józef Skrzypa 74-106 Stare Czarnowo, Binowo 4.

Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usług z zakresu usuwania pojazdów z dróg położonych na terenie Powiatu Gryfińskiego

Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usług z zakresu usuwania pojazdów z dróg położonych na terenie Powiatu Gryfińskiego

Zgodnie z art. 130a ust. 5f ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 128), art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.)

Starosta Gryfiński zaprasza do składania ofert w zakresie dotyczącym wyznaczenia jednostki do usuwania pojazdów z dróg położonych na terenie Powiatu Gryfińskiego ( gminy: Banie, Cedynia, Chojna, Gryfino, Moryń, Mieszkowice, Stare Czarnowo, Trzcińsko Zdrój, Widuchowa).

Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa świadczona całodobowo przez 7 dni w tygodniu polegająca na usuwaniu pojazdów z dróg na terenie Powiatu Gryfińskiego na podstawie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz umieszczaniu ich na parkingu strzeżonym 74-100 Gardno, ul. Żelisławiecka 10f, tel. kontaktowy 532-480-488 (Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca przechowywania pojazdów usuniętych z dróg).

Do holowania pojazdów winien być wykorzystywany sprzęt specjalistyczny przeznaczony do tego rodzaju zadań, typu holownik w liczbie zapewniającej możliwość sprawnego i ciągłego odholowania pojazdu z każdego miejsca na terenie Powiatu Gryfińskiego w możliwie najszybszym czasie.

Planowana wielkość zamówienia:

 1. rower lub motorower - 4 szt.
 2. motocykl - 2 szt.
 3. pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t - 86 szt.
 4. pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5t do 7,5t - 1 szt.
 5. pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5t do 16t - 1szt.
 6. pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16t - 4 szt.
 7. pojazd przewożący materiały niebezpieczne - 1 szt.

W przypadku odstąpienia od usunięcia należy przyjąć po 1 pojeździe każdego rodzaju.

Faktyczna liczba zrealizowanych usług może ulec zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego.

UWAGA! Za dojazd na miejsce zdarzenia i powrót do bazy (miejsca prowadzenia działalności przez Wykonawcę) rozumie się dojazd z bazy do miejsca wskazanego przez osobę uprawnioną zgodnie z art. 130a ust. 4 ustawy Prawo o ruchu drogowym do wystawienia dyspozycji przemieszczenia lub usunięcia pojazdu, umieszczenie pojazdu na parkingu strzeżonym wskazanym przez Zamawiającego oraz powrót do bazy Wykonawcy.

 1. Przy składaniu oferty w pierwszej kolejności należy zaproponować stawki nie większe niż w Uchwale nr XI/144/2016 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 27.10.2016 r.:
  1. dla pojazdów usuniętych z drogi z przyczyn określonych w art. 130a, ust. 1-2 ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz umieszczonych na parkingu strzeżonym wskazanym przez Zamawiającego (kolumna "b" w formularzu):
   1. rower lub motorower - 110 zł
   2. motocykl - 218 zł
   3. pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t - 476 zł
   4. pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5t do 7,5t - 594 zł
   5. pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5t do 16t - 841 zł
   6. pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16t - 1239 zł
   7. pojazd przewożący materiały niebezpieczne - 1508 zł
  2. dla pojazdów w przypadku odstąpienia od ich usunięcia, jeżeli wydanie dyspozycji usunięcia spowodowało powstanie tych kosztów (kolumna "c" w formularzu):
   1. rower lub motorower - 55 zł
   2. motocykl - 109 zł
   3. pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t - 238 zł
   4. pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5t do 7,5t -297 zł
   5. pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5t do 16t - 420,50 zł
   6. pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16t - 619,50 zł
   7. pojazd przewożący materiały niebezpieczne - 754 zł
  podane ceny są cenami brutto.

  W szczególnych przypadkach gdzie koszt usunięcia pojazdu będzie przewyższał stawkę z uchwały dot. pojazdu o dmc pow. 7,5 t do 16 t, pojazdu o dmc pow. 16 t oraz w przypadku pojazdu przewożącego materiały niebezpieczne Wykonawca zaproponuje stawkę, która uwzględni dodatkowe koszty jak np. koszty użycia sprzętu specjalistycznego ( kolumna "d" w formularzu)
  Zapłata nastąpi za okazaniem dokumentu potwierdzającego poniesienia wyższych kosztów.


  Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:
  Lp.Nazwa kryteriumWaga
  1.Cena brutto za usunięcie roweru lub motoroweru5 %
  2.Cena brutto za usunięcie motocyklu5 %
  3.Cena brutto za usunięcie pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t70 %
  4.Cena brutto za usunięcie pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5t do 7,5t5 %
  5.Cena brutto za usunięcie pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5t do 16t5 %
  6.Cena brutto za usunięcie pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16t5 %
  7.Cena brutto za usunięcie) pojazdu przewożący materiały niebezpieczne5 %
  Punkty przyznawane za podane powyżej kryteria będą liczone według następującego wzoru:
  Liczba punktów = (CMIN/COF)*100*waga
  gdzie:
  CMIN - najniższa cena brutto spośród wszystkich złożonych ofert
  COF - cena brutto podana w ofercie
  Po dokonaniu oceny oferty punkty przyznane przez komisję zostaną zsumowane. Suma punktów uzyskanych za usunięcie pojazdów stanowić będzie końcową ocenę danej oferty. Oferta, która uzyska największą liczbę punktów uznana zostanie za najkorzystniejszą.
  Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej spośród ofert ważnych i nie polegających odrzuceniu.
  W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej Wykonawców takiej samej liczby punktów Zamawiający dokonując wyboru najkorzystniejszej oferty, wybierze ofertę Wykonawcy dysponującego najbardziej odpowiednim do realizacji przedmiotu zamówienia potencjałem technicznym.
 2. Opis sposobu obliczenia ceny oraz kryteria oceny ofert:
  Cenę należy podać netto i brutto w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
  W cenie należy uwzględnić wszystkie wymagania określone w niniejszym zaproszeniu oraz wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.
 3. Ofertę należy złożyć na Kancelarii Ogólnej (parter) Starostwa Powiatowego w Gryfinie ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino, do dnia 24 kwietnia 2017r. do godziny 15.00

UWAGA!

 1. Rozpatrywane będą tylko oferty, które wpłynęły w terminie oraz wymagania określone w niniejszym zaproszeniu.
 2. Każdy uczestnik postępowania ma uprawnienie do skierowania zapytania dotyczącego treści zawartych w zaproszeniu. Zapytania w formie pisemnej należy kierować na adres: urszula.przetak@gryfino.powiat.pl Zamawiający udzieli niezwłocznie wyjaśnień wszystkim uczestnikom postępowania bez ujawnienia źródła zapytania.
 3. Planowany termin realizacji zamówienia - 24 miesiące.
 4. W przypadku jeżeli Wykonawca będący osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą nie zatrudnia pracowników bądź nie zawiera umów ze zleceniodawcami Zamawiający zastrzega uzupełnienie umowy o zapisy gwarantujące minimalną stawkę za zlecenie i ewidencje czasu wykonania usługi.

Do pobrania:

data opublikowania: 2017-04-13 09:27:50
data ostatniej aktualizacji: 2017-05-15 13:44:45

Strona odwiedzona 478 razy
Inf. przygotowana przez: Urszula Przetak
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.