Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Ogłoszenia

Archiwum - komunikaty

Rozstrzygnięcie:

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zamawiający informuję, że:

 • w wyznaczonym terminie do składania ofert do wykonywania zadania z zakresu przechowywania na parkingu strzeżonym pojazdów usuniętych z dróg na terenie Powiatu Gryfińskiego złożona została oferta firmy: "BAGRAS" Sp. j. Grażyna Pawłowska 71-635 Szczecin. Ul. E. Plater 89.
 • w trybie art. 130 a ust. 5f ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (t.j. - Dz. U. z 2017 r. poz.128) wybrano firmę: "BAGRAS" Sp. j. Grażyna Pawłowska 71-635 Szczecin, ul. E. Plater 89.

Adres wykonywania usługi:
74-100 Gardno, ul. Żelisławiecka 10F.

Zaproszenie do składania ofert na "Świadczenie usług z zakresu całodobowego przechowywania na parking strzeżonym pojazdów usuniętych z dróg na terenie Powiatu Gryfińskiego"

Część I INFORMACJE O ZAMAWIAJACYM
Nazwa Zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Gryfinie
Nazwa kierownika Zamawiającego: Starosta Gryfiński
Adres Zamawiającego: ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
Telefon: (091) 415 31 82, fax (091) 416 30 02
www.gryfino.powiat.pl, bip.gryfino.powiat.pl

Część II TRYB POSTĘPOWANIA
Art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.)

Część III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 1. Przedmiotem zamówienia jest: (kod CPV - 98351000-8)
  Przedmiotem zamówienia jest usługa świadczona całodobowo przez 7 dni w tygodniu, polegająca na przechowywaniu na parkingu strzeżonym pojazdów usuniętych z dróg na terenie Powiatu Gryfińskiego na podstawie dyspozycji usunięcia pojazdu wydanej przez uprawnioną osobę, o której mowa w art. 129 ust. 4a, art. 130a ust. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz. U. z 2017r. poz.128 ) - zwanej dalej ustawą Prd oraz podmiot uprawniony zgodnie z art. 95 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 1907 ze zm. ).

  UWAGA! Doba przechowywania rozpoczyna się z chwilą umieszczenia pojazdu na parkingu, po upływie 24 godzin rozpoczyna się kolejna w pełni płatna doba.
  1. Opis standardu wyposażenia parkingu strzeżonego oraz czynności jakie musi wykonać Wykonawca w trakcie przechowywania pojazdu:
   1. Wykonawca powinien dysponować na terenie Powiatu Gryfińskiego parkingiem spełniającym poniższe kryteria (akt własności, umowa najmu, dzierżawy, użyczenia, pozwolenia na użytkowanie itp.):
    1. całodobowo strzeżony przez osoby fizyczne,
    2. utwardzony (nawierzchnia bitumiczna, betonowa, kostkowa, klinkierowa, z brukowca, z płyt betonowych lub kamienno-betonowych),
    3. ogrodzony,
    4. zamykany w sposób uniemożliwiający wjazd i wyjazd pojazdu bez zezwolenia osoby dozorującej,
    5. oświetlony w stopniu zapewniającym widoczność każdego pojazdu,
    6. minimum 15 miejsc parkingowych do parkowania wszystkich pojazdów, w tym 2 miejsca parkingowe dla pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 ton oraz 3 miejsca parkingowe w zadaszonym garażu dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 16 ton - (w pierwszej kolejności pojazdy będą umieszczane w zadaszonym garażu).
   2. W zakres usługi całodobowego przechowywania pojazdu oraz jego elementów składowych na parkingu strzeżonym wchodzi:
    1. zabezpieczenie pojazdu przez kradzieżą, dostępem osób nieupoważnionych, uszkodzeniem,
    2. zapewnienie dostępu do pojazdu lub jego części składowych osobom legitymującym się upoważnieniem wydanym przez Zamawiającego, w celu dokonania oględzin lub ekspertyz,
    3. przechowywanie w zamkniętym i zabezpieczonym pomieszczeniu wyposażenia pojazdu, części składowych oraz innych elementów zabezpieczonego pojazdu, które zostały oddzielone od pojazdu i mogłyby ulec zniszczeniu lub zaginięciu,
    4. przechowywanie pojazdu w taki sposób, by warunki atmosferyczne nie miały na niego negatywnego wpływu. Stan techniczny pojazdu nie może ulec pogorszeniu poprzez parkowanie, ponad stan wynikający z normalnego przechowywania (w pierwszej kolejności pojazdy powinny być umieszczone w zadaszonym garażu),
    5. zabezpieczenie pojazdu przez przedostaniem się opadów atmosferycznych do wnętrza pojazdu, w szczególności komory silnika, kabiny kierowcy i pasażera oraz bagażnika,
    6. zabezpieczenie przez kradzieżą, dostępem osób nieupoważnionych, uszkodzeniem, przedostaniem się opadów atmosferycznych do elementów składowych pojazdu,
    7. uzupełnianie ciśnienia w ogumieniu, a w okresie jesienno-zimowym zabezpieczanie silnika przez skutkami oddziaływania niskich temperatur,
    8. w przypadku ujawnienia wody w układzie chłodzenia spuszczenie jej przed okresem zimowym, umieszczenie informacji w widocznym miejscu od wewnętrznej strony podszybia pojazdu oraz powiadomienie o tym fakcie właściciela pojazdu w momencie jego odbioru, pod rygorem odpowiedzialności za wynikłą stąd szkodę,
    9. w dniu przyjęcia pojazdu na parking wykonanie dokumentacji fotograficznej z naniesioną datą, pozwalającej na określenie stanu technicznego pojazdu w chwili jego przyjęcia oraz formularza opisującego wyposażenie pojazdu,
    10. należyte zabezpieczenie pojazdu, w sposób niezagrażający środowisku, a jednocześnie tak, by jego stan nie uległ pogorszeniu poprzez parkowanie, ponad stan wynikający z normalnego przechowywania,
    11. ponoszenie pełnej odpowiedzialności finansowej za powierzony pojazd od momentu przejęcia go od holującego i umieszczenia na parkingu strzeżonym do dnia wydania,
    12. wydanie pojazdu po dostarczeniu dowodu wpłaty należnej opłaty za przechowanie pojazdu na parkingu strzeżonym, dokonanej na konto Zamawiającego oraz zezwolenia na odbiór pojazdu z parkingu strzeżonego (jeżeli jest wymagane) osobie uprawnionej, całodobowo przez 7 dni w tygodniu,
    13. prowadzenie ewidencji przechowywanych pojazdów w postaci rejestru zawierającego w szczególności dane: liczbę porządkową, numer rejestracyjny, a w przypadku jego braku numer VIN, markę i model pojazdu, numer dyspozycji oraz datę jej wydania, datę i czas przyjęcia pojazdu na parking, datę i czas wydania pojazdu, imię nazwisko i adres obierającego pojazd, wysokość uiszczonej opłaty oraz numer zezwolenia na odbiór pojazdu (jeżeli jest wymagane).
 2. Przy składaniu ofert należy proponować ceny nie większe niż uchwalone Uchwałą XXI/144/2016 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 27.10.2016 r., przy czym:
  1. za parkowanie pojazdu usuniętego z drogi z przyczyn określonych w art. 130a, ust. 1-2 ustawy Prawo o ruchu drogowym:
   1. rower lub motorower - 19 zł
   2. motocykl - 26 zł
   3. pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t - 39 zł
   4. pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5t do 7,5t - 51 zł
   5. pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5t do 16t - 73 zł
   6. pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16t - 133 zł

podane ceny są cenami brutto.

Część IV OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Część V TERMINY PŁATNOŚCI
Wg załączonego wzoru umowy.

Część VI INFORMACJA O PRZEWIDZIANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

Część VII OFERTY WARIANTOWE
Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych

Część VIII TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

 1. Termin wykonywania zamówienia: 4.06.2017 r. do 3.06.2019 r.
  Zamawiający zastrzega sobie prawo do wcześniejszego rozpoczęcia świadczenia przez Wykonawcę usług określonych w niniejszej umowie. Wynikać to może ze zrealizowania przed końcem okresu na jaki została podpisana wcześniejsza umowa na przechowywanie pojazdów kwoty, na którą ją zawarto i koniecznością przeholowania pojazdów na nowo wybrany parking strzeżony.
  Wykonawca ma obowiązek pozostawania w gotowości do rozpoczęcia świadczenia usług określonych w niniejszej umowie od chwili wyboru jego oferty.

Część IX WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

 1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
 2. Sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
  1. posiadanie polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że Wykonawca ubezpieczył prowadzoną przez siebie działalność, w zakresie przechowywania pojazdów przez cały okres trwania umowy w towarzystwie ubezpieczeniowym powszechnie uznawanym za wypłacalne, od wszelkich zdarzeń, za które mógłby ponosić odpowiedzialność cywilną oraz za szkody materialne i niematerialne. Kwota ubezpieczenia powinna wynosić minimum 200 tys. zł.

Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana na podstawie złożonych dokumentów wg formuły spełnia, nie spełnia.

Część X DOKUMENTY WYMAGANE W OFERCIE

 1. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązany jest załączyć do oferty następujące dokumenty:
  1. Wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy formularz ofertowy, sporządzony według wzoru stanowiącego Zał. nr 1 do zaproszenia.
  2. Oświadczenie Wykonawcy sporządzone według wzoru stanowiącego Zał. nr 2 do zaproszenia.
  3. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
  4. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy o ile nie wynika to z innych dokumentów.
  5. Polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca ubezpieczył prowadzoną przez siebie działalność, w zakresie przechowywania pojazdów przez cały okres trwania umowy w towarzystwie ubezpieczeniowym powszechnie uznawanym za wypłacalne, od wszelkich zdarzeń, za które mógłby ponosić odpowiedzialność cywilną oraz za szkody materialne i niematerialne. Kwota ubezpieczenia powinna wynosić minimum 200 tys. zł.

Część XI INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI

 1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o udzielenie wyjaśnień dotyczących warunków określonych w zaproszeniu, przy czym zapytanie winno być złożone na piśmie, nie później niż na 6 dni przed końcem terminu składania ofert.
 2. Zapytania w formie pisemnej należy kierować na adres: urszula.przetak@gryfino.powiat.pl Zamawiający udzieli niezwłocznie wyjaśnień wszystkim uczestnikom postępowania bez ujawnienia źródła zapytania.
 3. W uzasadnionych przypadkach przed upływem terminu składania ofert Zamawiający może zmodyfikować treść dokumentów składających się na zaproszenie.
 4. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana stanie się częścią zaproszenia.
 5. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami ze strony Zamawiającego jest zastępca naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Gryfinie - Urszula Przetak tel. 091 4045 000 wew. 204

Część XII WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Część XIII TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Termin związania ofertą wynosi 60 dni od dnia wyznaczonego do składania ofert.

Część XIV OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT

 1. Opis sposobu przygotowywania ofert:
  1. Ofertę należy przygotować wg Załącznika nr 1 do zaproszenia w formie pisemnej nieścieralnym atramentem, na maszynie lub komputerowo, w sposób czytelny, niebudzący wątpliwości, w języku polskim, i zgodnie ze wskazaniami przedstawionymi w zaproszeniu. Oferta winna być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.
  2. Poprawki naniesione na dokumentach powinny być parafowane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, wymienioną w formularzu ofertowym.
  3. Oferta powinna zawierać:
   1. nazwę i dokładny adres Wykonawcy,
   2. datę sporządzenia oferty,
   3. nazwę i numer rachunku bankowego Wykonawcy,
   4. nazwisko, imię i stanowisko osoby upoważnionej do zawierania umów w imieniu Wykonawcy (osoba ta powinna podpisać złożone dokumenty),
   5. wymagany termin/ okres realizacji,
   6. ogólną kwotę wynagrodzenia ofertowego brutto (cyfrowo i słownie) - cena w tym podatek VAT -wynikającą z przemnożenia ilości z cenami jednostkowymi,
   7. warunki płatności,
   8. oświadczenie, że Wykonawca zapoznał się z warunkami określonymi w zaproszeniu do składania ofert i przyjmuje je bez zastrzeżeń,
   9. oświadczenie że zaproponowany przez Wykonawcę przedmiot zamówienia spełnia wymogi zaproszenia,
   10. oświadczenie, że składający ofertę pozostaje nią związany 30 dni licząc od daty wyznaczonej jako termin składania ofert,
   11. oświadczenie, że Wykonawca w wypadku pozytywnego rozstrzygnięcia - wyboru jego oferty zobowiązuje się do zawarcia umowy,
   12. oświadczenie Wykonawcy, że oferowane ceny są cenami brutto i obejmują całą usługę bez jakichkolwiek opłat dodatkowych, oraz że nie ulegną zmianie w trakcie trwania umowy.
   13. oświadczenie, że Wykonawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi.
   14. oświadczenie, że wzór umowy stanowiący Zał. nr 3 zaproszenia akceptuje bez zastrzeżeń,
   15. informację o łączności całodobowej, wykaz numerów telefonów.
   16. oświadczenie, że Wykonawca podejmuje się całodobowej dyspozycyjności w zakresie usług objętych ofertą oraz deklaruje staranność, rzetelność oraz zachowanie wszelkich wymogów dotyczących bezpieczeństwa, warunków technicznych i organizacyjnych wynikających z odrębnych przepisów,
   17. oświadczenie, iż Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że podane ilości dni są szacunkowe i Zamawiający zastrzega możliwość niewykorzystania ich w całości.
   18. oświadczenie, że Wykonawca posiada wszelkie informacje niezbędne do przygotowania oferty i zgadza się z warunkami przedstawionymi w zaproszeniu.
   19. oświadczenie, że Wykonawca deklaruje przechowywanie każdego pojazdu usuniętego z drogi w trybie art. 130a ust. 1-2 ustawy na podstawie dyspozycji wydanej przez uprawnioną osobę, o której mowa w art. 130a ust. 4 ustawy.
   20. oświadczenie, że Wykonawca wyraża zgodę na wcześniejsze rozpoczęcie świadczenia usług (przed 4 czerwca 2017 r.) oraz, że od chwili wyboru jego oferty pozostaje w gotowości do rozpoczęcia świadczenia usług.
   21. oświadczenie Wykonawcy, że nie był prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mającym na celu pełnienia przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, a w przypadku wyboru jego oferty, przedstawi aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności.
   22. oświadczenie Wykonawcy, że w ramach prowadzonej działalności gospodarczej zatrudnia / nie zatrudnia pracowników oraz zawiera umowy / nie zawiera umów ze zleceniobiorcami.
  4. Wymagane dokumenty należy złożyć wynikające z części X Zaproszenia, powinny być złożone w formie oryginałów lub w formie kopii poświadczonych przez Wykonawcę "za zgodność z oryginałem".
  5. Ofertę należy umieścić w kopercie uniemożliwiającej odczytanie przed terminem otwarcia.
   Należy ją zaadresować: Starostwo Powiatowe w Gryfinie, ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino oraz oznaczyć hasłem:
   "ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - PARKING STRZEŻONY".
 2. Inne informacje:
  1. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert ponoszą Wykonawcy.
  2. Każdy Wykonawca przedłoży tylko jedną ofertę. Wykonawca który przedłoży więcej niż jedną ofertę zostanie wykluczony z postępowania.
  3. Do czynności podejmowanych w trakcie postępowania przez Zamawiającego i Wykonawców stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.
  4. Zamówienie będzie udzielone wyłącznie Wykonawcy, który został wybrany na zasadach określonych w zaproszeniu.
  5. Zamawiający dokona wyboru oferty spośród ofert ważnych.
  6. Oferta winna być złożona w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego
  7. Oferta winna zawierać oświadczenia zgodnie z wymogami zaproszenia.
  8. Oferta winna być zgodna w kwestii jej sporządzenia, oferowanego przedmiotu zamówienia i warunków zamówienia ze wszystkimi wymogami zaproszenia.

Część XV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

 1. Zabezpieczoną ofertę należy złożyć w terminie do dnia 15 maja 2017 r., do godz. 15.00 w budynku Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 4 w Kancelarii Ogólnej, pok. nr 11.

Część XVI KRYTERIA I SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY OFERT

 1. Kryterium - cena 100 % przy czym:
  Należy zaproponować dwie stawki cen:
  1. dla pojazdów przechowywanych na parkingu strzeżonym w pierwszych 3 miesiącach (90 dni) od dnia usunięcia,
  2. dla pojazdów przechowywanych na parkingu strzeżonym powyżej 3 miesięcy (powyżej 90 dni) od dnia usunięcia.

   Proponowana cena za przechowywanie pojazdu na parkingu strzeżonym powyżej 3 miesięcy od dnia usunięcia nie może być wyższa niż proponowana cena za przechowywanie pojazdu na parkingu strzeżonym w pierwszych 3 miesiącach od dnia usunięcia.
 2. Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:
Lp.Nazwa kryteriumWaga
1.Cena za dobę przechowywania w pierwszych 3 miesiącach (cena za dobę przechowywania powyżej 3 miesięcy) roweru lub motoroweru5%
2.Cena za dobę przechowywania w pierwszych 3 miesiącach (cena za dobę przechowywania powyżej 3 miesięcy) motocyklu5%
3.Cena za dobę przechowywania w pierwszych 3 miesiącach (cena za dobę przechowywania powyżej 3 miesięcy) pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t75%
4.Cena za dobę przechowywania w pierwszych 3 miesiącach (cena za dobę przechowywania powyżej 3 miesięcy) pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5t do 7,5t5%
5.Cena za dobę przechowywania w pierwszych 3 miesiącach (cena za dobę przechowywania powyżej 3 miesięcy) pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5t do 16t5%
6.Cena za dobę przechowywania w pierwszych 3 miesiącach (cena za dobę przechowywania powyżej 3 miesięcy) pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16t5%

1.4 Kryterium, w którym Zamawiającemu zależy, aby oferent przedstawił jak najniższy wskaźnik, zostanie zastosowany następujący wzór arytmetyczny:

Liczba punktów = (CMIN/COF)*100*waga
gdzie:
CMIN - najniższa cena spośród wszystkich złożonych ofert
COF - cena podana w ofercie
1.5 3. Po dokonaniu oceny oferty punkty przyznane przez komisję zostaną zsumowane dla każdego z kryteriów oddzielnie. Suma punktów uzyskanych za wszystkie kryteria oceny stanowić będzie końcową ocenę danej oferty. Oferta, która uzyska największą liczbę punktów uznana zostanie za najkorzystniejszą.

CZĘŚĆ XVII OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY
Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej spośród ofert ważnych i nie podlegających odrzuceniu.
Najkorzystniejszą ofertą będzie oferta z najwyższą liczbą punktów.

 1. Cena ma obejmować wszelkie upusty, rabaty i inne koszty.
 2. Badanie ofert zostanie przeprowadzone przez powołaną zarządzeniem Starosty Komisję do przeprowadzenia oceny złożonych ofert.
 3. Zamawiający dokona badania ofert i sprawdzenia ich pod względem formalnym. Oferty, które nie będą spełniać wymogów zaproszenia zostaną odrzucone.
 4. W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Zamawiający poprawi oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe w treści oferty, informując o tym Wykonawcę.
 5. Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą tj. posiadała najniższą cenę.
 6. Zamawiający powiadomi o wyniku postępowania w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Gryfinie oraz na tablicach urzędowych.

Część XVIII. ZAŁĄCZNIKI DO ZAPROSZENIA

 1. Formularz oferty - Zał. Nr 1 (PDF 228KB)
 2. Oświadczenie wykonawcy - Zał. Nr 2 (PDF 208KB)
 3. Wzór umowy - Zał. Nr 3 (PDF 247KB)

Starosta
mgr inż. Wojciech Konarski

data opublikowania: 2017-05-05 11:05:07
data ostatniej aktualizacji: 2017-05-17 13:00:17

Strona odwiedzona 453 razy
Inf. przygotowana przez: Urszula Przetak
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.