Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Ogłoszenia

Archiwum - komunikaty

Rozstrzygnięcie:

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: "Wyłonienie operatora na świadczenie publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Gryfińskiego.

Zamawiający informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego nr KM.7140.1.2018.UP z dnia 11 stycznia 2018 r. złożono jedną ofertę, która spełnia wymagania określone w "Zaproszeniu".

Oferta została złożona przez:
ONTOUR TRANSPORT Spółka z o.o. 74-120 Widuchowa, ul. Bulwary Rybackie 12 Przedsiębiorca zaproponował stawkę netto 3,80 zł za 1 wkm.

Zaproszenie do składania ofert na świadczenie publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Gryfińskiego

Starosta Gryfiński, ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino, zaprasza do złożenia oferty na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz poniższych danych:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie art. 22 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2136 ze zm.). oraz art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 poz. 1579, ze zm.).

 1. Opis przedmiotu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie przewozów w publicznym transporcie zbiorowym w trybie art. 22 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. - Dz. U. z 2017 r. poz.2136 ze zm.) na linii komunikacyjnej:
  Czarnówko - Pacholęta - Marwice - Gryfino.
 2. Zakres zamówienia:
  1. Zamówienie ma charakter przewozów regularnych na trasie Czarnówko - Pacholęta - Marwice - Gryfino, zgodnie z podanym rozkładem jazdy.
  2. Usługa będzie świadczona w okresie od 1 lutego 2018 r. do 31grudnia 2018 r., przez 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku w dni powszednie nie będące świętem, 2 kursy dziennie:
   TAM i POWRÓT.
  3. Wskazany środek transportu - autobus o pojemności do 24 miejsc siedzących, nie licząc kierowcy.
  4. Wpływy ze sprzedaży biletów stanowić będą przychód Operatora.
   Operator zobowiązany będzie do składania Zamawiającemu raportów kasowych dobowych z ilością i wartością sprzedanych biletów w danym miesiącu, oraz raportów kasowych dobowych z wartością przysługującej Operatorowi od Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego rekompensaty, o której mowa w pkt 5.
  5. Operatorowi przysługuje od Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego zwrot rekompensaty z tytułu utraconych przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym, na podstawie umowy, o której zawarcie Operator powinien wystąpić do Marszałka na około 2 tygodnie przed rozpoczęciem wykonywania Przedmiotu Umowy.
  6. Operatorowi przysługiwać będzie wynagrodzenie miesięczne będące iloczynem liczby wozokilometrów zrealizowanych w danym miesiącu (szacunkowa ilość wozokilometrów wynosi 9660 km/11 miesięcy i ryczałtowej stawki za jeden wozokilometr w oparciu o obowiązujące rozkłady jazdy. W przypadku konieczności kursowania po trasie objazdowej, powodującej zwiększenie liczby wykonanych wozokilometrów Operatorowi przysługiwać będzie wynagrodzenie za ich wykonanie.
  7. Operator zobowiązany będzie do stosowania przy sprzedaży biletów kasy rejestrującej posiadającej pozytywną opinię ministra ds. finansów publicznych.
 3. Inne informacje:
  1. Operator poda szacowaną cenę za 1 wkm zgodnie z wzorem oferty.
  2. Stawka ryczałtowa pozostanie na stałym poziomie przez cały okres trwania umowy.
  3. Operator przedstawi opracowany cennik opłat za przejazd na wskazanej trasie, przy czym opłata za bilet nie może przekroczyć 6,00 zł na całym odcinku.
  Cennik opłat w przewozach o charakterze użyteczności publicznej powinien zawierać ceny biletów ulgowych ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w szczególności:
  • ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2012 r. poz. 1138, z zm.),
 4. Miejsce i termin składania ofert:
  Zabezpieczoną ofertę (Formularz oraz dokumenty) należy złożyć w terminie do dnia:
  17 stycznia 2018 r. do godz. 15:00 w budynku Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino, w Kancelarii Ogólnej pok. 11.
  W załączeniu wzór oferty.
 5. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcą:
  Osobą uprawnioną do kontaktów z Operatorami jest Urszula Przetak z-ca naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Gryfinie, tel. 40 45 000 wew. 204 lub adres mailowy: urszula.przetak@gryfino.powiat.pl
 6. Kryteria oceny ofert
  1. Cena za 1 wkm - 100 %
 7. Pozostałe postanowienia:
  1. Rozpatrywane będą tylko oferty, które wpłynęły w terminie i spełniły wymagania określone w niniejszym zaproszeniu.
  2. Termin związania ofertą wynosi 60 dni od dnia poinformowania Wykonawcy o wyborze jego oferty.
  3. Przed podpisaniem umowy Operator przygotuje:
   • dokumenty potwierdzające zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych i dworców z ich właścicielami lub zarządzającymi;
   • ubezpieczenie OC z tyt. prowadzenia działalności gospodarczej na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 200.000 zł. (słownie złotych: dwieście tysięcy zł).
  4. Przedstawiony rozkład jazdy może ulec zmianie w zakresie godzin odjazdu oraz przystanku końcowego w Gryfinie.
  5. Termin podpisania umowy z Operatorem planuje się w styczniu 2018 r.
  6. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania dla Zamawiającego do zawarcia umowy.

Do pobrania:

data opublikowania: 2018-01-11 12:31:45
data ostatniej aktualizacji: 2018-03-20 14:19:46

Strona odwiedzona 597 razy
Inf. przygotowana przez: Urszula Przetak
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.