Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Ogłoszenia

Archiwum - komunikaty

Zaproszenie do składania ofert na wybranie stacji demontażu pojazdów, która dokona zniszczenia ruchomości (pojazdów) stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego

Znak sprawy:KM.7135.9.2019

Starostwo Powiatowe
w Gryfinie
Wydział Komunikacji i Transportu
Ul. 11 Listopada 16A
74-101 Gryfino

Gryfino, dnia 30.04.2019 r.

Zaproszenie do składania ofert

Zapraszamy Państwa do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: wybranie Stacji Demontażu Pojazdów, która dokona zniszczenia ruchomości - pojazdów stanowiących własność Powiatu.

 1. Opis przedmiotu zamówienia
  1. Przedmiotem zamówienia jest wybór stacji demontażu pojazdów, która dokona demontażu pojazdów stanowiących własność Powiatu na podstawie wydanego postanowienia Sądu Rejonowego w Gryfinie o przepadku pojazdu na rzecz powiatu.
   Uprawnionymi do wykonywania usługi są Stacje Demontażu Pojazdów, w rozumieniu ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (t.j.- Dz. U. z 2018 r., poz.578, poz. 1479) - zakład prowadzący przetwarzanie, w tym demontaż obejmujący następujące czynności:
   1. usunięcie z pojazdów wycofanych z eksploatacji elementów i substancji niebezpiecznych, w tym płynów,
   2. wymontowanie z pojazdów wycofanych z eksploatacji przedmiotów wyposażenia i części nadających się do ponownego użycia,
   3. wymontowanie z pojazdów wycofanych z eksploatacji elementów nadających się do odzysku lub recyklingu.
   CPV: 50190000-3 Usługi w zakresie złomowania pojazdów
  2. Szczegółowy zakres zamówienia:
   1. odbiór i demontaż pojazdów stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego z parkingu strzeżonego znajdującego się 74-100 Gardno, ul. Żelisławiecka 10F, prowadzonego przez firmę: BAGRAS Sp. j. Grażyna Pawłowska, 71-635 Szczecin, ul. E. Plater 89,
   2. odbiór pojazdów własnym transportem i na własny koszt z miejsca ich przechowywania,
   3. przyjęcie do demontażu pojazdów kompletnych i niekompletnych przeznaczonych przez Zamawiającego do demontażu,
   4. wydanie zaświadczenia o demontażu / przyjęciu niekompletnego pojazdu (na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 lub art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (t.j. - Dz. U. z 2018 r. poz. 578, poz. 1479),
   5. dostarczenie do siedziby Zamawiającego zaświadczenia o demontażu pojazdu/ przyjęciu niekompletnego pojazdu wraz z tablicami rejestracyjnymi (jeśli pojazd będzie je posiadał),
   6. dokonanie opłaty na rzecz Starostwa Powiatowego w Gryfinie za każdy przyjęty do stacji demontażu pojazd (bez względu na kategorię pojazdu i to czy pojazd jest kompletny czy niekompletny) - tytułem zryczałtowanej wartości części zdemontowanego pojazdu.
 2. Sposób obliczenia ceny oferty
  1. Proponowana wysokość opłaty na rzecz Zamawiającego tyt. zryczałtowanej wartości części demontowanego pojazdu powinna uwzględnić koszty związane z wykonaniem umowy przez Wykonawcę. Opłata dotyczy każdego przekazanego pojazdu bez względu na jego kategorię i to czy pojazd jest kompletny czy niekompletny. Podstawą wyliczenia wysokości opłaty na rzecz Zamawiającego powinna być dla Wykonawcy jego własna, oparta na rachunku ekonomicznym kalkulacja.
  2. W ofercie cenowej (Załącznik nr 1) należy podać cenę jednostkową brutto w PLN (za każdy pojazd przekazany do stacji demontażu Wykonawcy na podstawie zlecenia wystawionego przez Zleceniodawcę) wysokości opłaty na rzecz Zamawiającego tytułem zryczałtowanej opłaty za części demontowanego pojazdu Pozycja "Wysokość opłaty na rzecz Powiatu Gryfińskiego tytułem zryczałtowanej wartości części zdemontowanego pojazdu. (brutto zł / 1 pojazd)" będzie podlegać ocenie przez Zamawiającego.
  3. Cena musi być wyrażona w złotych polskich niezależnie od wchodzących w jej skład elementów.
  4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych - oferty częściowe nie będą rozpatrywane.
 3. Sposób przygotowania oferty
  Wykonawcy przygotują ofertę na załączonym do zapytania ofertowego wzorze "formularz ofertowy" - Załącznik nr 1. Wykonawca, którego oferta uznana zostanie za najkorzystniejszą, zobowiązany będzie do podpisania umowy w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.
 4. Termin i miejsce złożenia oferty
  Oferty cenowe należy złożyć w formie pisemnej na Formularzu Oferty w siedzibie Zamawiającego; Kancelarii Ogólnej (parter) Starostwa Powiatowego w Gryfinie ul. Sprzymierzonych 4, do dnia 15 maja 2019 r. do godz. 15:00
  Opakować w jednej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem:
  "Odbiór i demontaż pojazdów stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego"
 5. Termin związania ofertą
  Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 6. Wybór oferty najkorzystniejszej
  1. Zamawiający dokona oceny i porównania ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
   "Wysokość opłaty na rzecz Starostwa Powiatowego w Gryfinie tytułem zryczałtowanej wartości części zdemontowanego pojazdu - brutto zł / za 1 pojazd" - 100%
  2. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie.
  3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
  4. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje wszystkie podmioty, które przesłały oferty w ustalonym terminie.
 7. Pozostałe postanowienia
  1. Niniejsze Zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania dla Zamawiającego do zawarcia umowy.
  2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zarówno części jak i całości prowadzonego zaproszenia w każdej chwili, bez podania przyczyny.
  3. W przypadku jeżeli Wykonawca będący osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą nie zatrudnia pracowników bądź nie zawiera umów ze zleceniobiorcami Zamawiający zastrzega uzupełnienie Umowy o zapisy gwarantujące minimalną stawkę za zlecenie i ewidencję czasu wykonania usługi.
  4. Planowany termin realizacji zamówienia - 24 miesiące.
 8. Kontakt z wykonawcą
  Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:
  1. Aneta Płóciennik - Śmiałkowska - Naczelnik tel. (091) 40 45 000, wew. 202, aneta.smialkowska@gryfino.powiat.pl
  2. Urszula Przetak - tel. (91) 40 45 000, wew. 204, e-mail urszula.przetak@gryfino.powiat.pl

Do pobrania:

data opublikowania: 2019-04-30 13:54:48
data ostatniej aktualizacji: 2019-04-30 13:54:48

Strona odwiedzona 210 razy
Inf. przygotowana przez: Urszula Przetak
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.