Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Ogłoszenia

Archiwum

Rozstrzygnięcie:

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

sporządzona zgodnie z § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004r. Nr 207, poz. 2108)

 1. Data i miejsce oraz rodzaj przeprowadzonego przetargu
  Dnia 22.09.2017r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 4 odbyły się przetargi ustne nieograniczone na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa,
 2. Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu według katastru nieruchomości i księgi wieczystej:
 3. Nr działkiObrębGminaPow.KWLiczba przetargów
  276NarostChojna6,67SZ1Y/00066842/0II przetarg
  14/23CzarnówkoWiduchowa16,4258SZ1Y/00069696/2III przetarg
 4. Liczba osób dopuszczonych oraz niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu
  1. osoby dopuszczone do uczestnictwa w przetargu 1
  2. osoby niedopuszczone do uczestnictwa w przetargu 0
 5. Cena wywoławcza nieruchomości oraz najwyższa cena osiągnięta w przetargu albo informacja o złożonych ofertach lub o niewybraniu żadnej z ofert oraz imię i nazwisko albo nazwa lub firma osoby ustalonej jako dzierżawca nieruchomości:
  Nr działkiObrębGminaCena
  wywoławcza
  [zł]
  Najwyższa cena
  osiągnięta
  w przetargu
  [zł]
  Imię, nazwisko
  lub nazwa firmy
  wyłonionej
  jako dzierżawca
  Wynik
  przetargu
  276NarostChojna733,70743,70Dominik KoblowskiPozytywny
  14/23CzarnówkoWiduchowa1 806,84--Negatywny z uwagi na brak oferentów

Ogłoszenie ustnych przetargów nieograniczonych na dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa stanowiących wody stojące

Starosta Gryfiński

ogłasza i zaprasza do udziału w ustnych przetargach nieograniczonych na dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa stanowiących wody stojące

Przedmiotem dzierżawy są: niżej wymienione nieruchomości niezabudowane, stanowiące własność Skarbu Państwa posiadające w ewidencji gruntów i budynków użytek ws - wody stojące. Nieruchomości zostały przeznaczone do dzierżawy w drodze ustnych przetargów nieograniczonych na okres 10 lat, do użytkowania określającego typ prowadzonej gospodarki rybackiej o charakterze wędkarskim (amatorski połów ryb).

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi:

Nr
działki
ObrębGminaPow.KWCena
wywoławcza
[zł]
Wadium
[zł]
Godzina
przetargu
Liczba przetargów
276NarostChojna6,67SZ1Y/00066842/0733,7074,008.30II przetarg
14/23CzarnówkoWiduchowa16,4258SZ1Y/00069696/21 806,84181,009.00III przetarg
I przetarg na dzierżawę działki oznaczonej nr 276 z obrębu Narost i II przetarg na dzierżawę działki oznaczonej nr 14/23 z obrębu Czarnówko odbyły się w dn.27.06.2017r. osoba wyłoniona w przetargu na działkę 276 w Naroście odstąpiła od podpisania umowy dzierżawy natomiast przetarg na działkę 14/23 w Czarnówku zakończył się wynikiem negatywnym z uwagi na brak oferentów.
 • Czynsz dzierżawny osiągnięty w przetargu wraz z podatkiem Vat płatny jest z góry, w terminie do dnia 31 marca każdego roku, przez okres trwania dzierżawy. Przy czym czynsz dzierżawny w roku 2017 będzie płatny w terminie 14 dni od zawarcia umowy dzierżawy. Czynsz dzierżawny może być waloryzowany nie częściej niż raz w roku w oparciu o stosowne obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług lub w oparciu o decyzje organów własnych. Minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych.
 • Małżonkowie biorą udział w przetargach osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka.
 • Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
 • Osoby zainteresowane dzierżawą działek zaprasza się do wzięcia udziału w ustnych przetargach nieograniczonych w dniu 22.09.2017r. (piątek) w godzinach podanych w tabeli.
 • Przetargi odbędą się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryfinie, przy ul. Sprzymierzonych 4 - w sali posiedzeń komisji i klubów III piętro.
 • Warunkiem uczestnictwa w ustnym przetargu nieograniczonym jest dokonanie wpłaty wadium w podanych wyżej wysokościach. Wadium należy wpłacić na konto Starostwa Powiatowego w Gryfinie Nr 27 2030 0045 1110 0000 0194 1850 w terminie do dnia 20.09.2017r.(środa). Za datę wpływu wadium uznaje się dzień wpływu środków na wskazany powyżej rachunek bankowy.
 • Warunkiem przystąpienia do przetargu będzie okazanie dowodu wpłaty wadium oraz dowodu tożsamości oferenta, a w przypadku udziału osób prawnych - aktualnego dokumentu poświadczającego tożsamość firmy /ostatni miesiąc/ oraz pełnomocnictwa do reprezentowania firmy.
 • Wadium zalicza się na poczet czynszu dzierżawy osobie, która przetarg wygra. W przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy dzierżawy, wadium ulega przepadkowi. Zwraca się wadium osobom, które przetargu nie wygrały niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni.
 • Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z dodatkowymi informacjami o przetargu w Starostwie Powiatowym w Gryfinie - Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego, przy ul. Sprzymierzonych 4 pok. 32 tel. (0-91) 416 22 15 wew. 51
 • Wszelkie Prace związane z przystosowaniem terenu do celu podanego w niniejszym ogłoszeniu Dzierżawca wykona na koszt własny.
 • Dzierżawca przejmuje wraz z gruntem obowiązek usunięcia z terenu ewentualnych bezumownych użytkowników oraz usunięcia na własny koszt ewentualnych zanieczyszczeń lub innych rzeczy.
 • Starosta Gryfiński zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu.

UWAGA: dzierżawca poza ustalonym czynszem dzierżawnym, płacić będzie podatek od nieruchomości oraz inne opłaty związane z dzierżawionym terenem;

data opublikowania: 2017-09-07 08:04:04
data ostatniej aktualizacji: 2017-09-29 08:45:38

Strona odwiedzona 650 razy
Inf. przygotowana przez: Anna Nikitińska
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.