Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Ogłoszenia

Archiwum

Rozstrzygnięcie:

Gryfino, dnia 9 listopada 2017 r.

RI.2720.06.2017.SD

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Budowa rurociągu melioracji wodnych szczegółowych wraz z obniżeniem i stabilizacją nadmiernie spiętrzonych wód jeziora Orzechów stanowiącego działkę nr 350/2 obr. Orzechów gm. Cedynia"

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) zawiadamiamy, że w ww. postępowaniu Zamawiający podjął następujące rozstrzygnięcie:

 1. Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2) Pzp tj. "Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści SIWZ (...)", Zamawiający postanawia:
  • odrzucić ofertę nr 1 Wykonawcy Agencja Usługowa Stanisław Cap, 66-300 Międzyrzecz, Święty Wojciech 52,
   uzasadnienie
   ze względu na niezgodność oferty z SIWZ tj. niespełnienie warunku z części III pkt 1.2.2 lit d) SIWZ tj.:

   "Zamawiający wymaga od Wykonawcy wyodrębnienia z całości zadania określonego w dokumentacji projektowej przedmiotu zamówienia, zakresu robót zwanych dalej Częścią I, które muszą być zrealizowane do 15.XII.2017 i którego zakres nie przekroczy wartościowo kwoty, określonej w punkcie powyższym - tj. 190 000 tys. zł.

   Wyodrębnienie prac w ramach Części I musi nastąpić zgodnie z wiedzą techniczną i przepisami prawa oraz powinno spełnić następujące warunki:

   d) wyodrębnienie prac nastąpi zgodnie z zasadą maksymalizacji efektów rzeczowych w 2017 r. w stosunku do przyjętego limitu kwotowego - 190 000 tys. zł, przyjętych ograniczeń czasowych tj. czasu wykonania do 15.12.2017 r. oraz w szczególności celu inwestycji (budowa urządzeń melioracji szczegółowych celem obniżenia lustra jeziora Orzechów)."

   Wykonawca wyodrębnił z całości zadania zakres Części I obejmujący jedynie wycinkę drzew. Zamawiający nie uznaje że wyodrębnienie tego rodzaju prac jest zgodne z zasadą maksymalizacji efektów rzeczowych w stosunku do celu inwestycji tj. budowy urządzeń melioracji szczegółowych.

  • odrzucić ofertę nr 2 Wykonawcy Zakład Handlowo-Usługowy Arkadiusz Jaranowski, Bobowisko, ul. Kasztanowa 13, 66-300 Międzyrzecz,
   uzasadnienie
   ze względu na niezgodność oferty z SIWZ tj. niespełnienie warunku z części III pkt 1.2.2 lit d) SIWZ tj.:

   "Zamawiający wymaga od Wykonawcy wyodrębnienia z całości zadania określonego w dokumentacji projektowej przedmiotu zamówienia, zakresu robót zwanych dalej Częścią I, które muszą być zrealizowane do 15.XII.2017 i którego zakres nie przekroczy wartościowo kwoty, określonej w punkcie powyższym - tj. 190 000 tys. zł.

   Wyodrębnienie prac w ramach Części I musi nastąpić zgodnie z wiedzą techniczną i przepisami prawa oraz powinno spełnić następujące warunki:

   d) wyodrębnienie prac nastąpi zgodnie z zasadą maksymalizacji efektów rzeczowych w 2017 r. w stosunku do przyjętego limitu kwotowego - 190 000 tys. zł, przyjętych ograniczeń czasowych tj. czasu wykonania do 15.12.2017 r. oraz w szczególności celu inwestycji (budowa urządzeń melioracji szczegółowych celem obniżenia lustra jeziora Orzechów)."

   Wykonawca wyodrębnił z całości zadania zakres Części I obejmujący jedynie wycinkę drzew. Zamawiający nie uznaje że wyodrębnienie tego rodzaju prac jest zgodne z zasadą maksymalizacji efektów rzeczowych w stosunku do celu inwestycji tj. budowy urządzeń melioracji szczegółowych.

 2. Zamawiający unieważnia postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1) tj. "Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jeżeli: nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu (...)"

Budowa rurociągu melioracji wodnych szczegółowych wraz z obniżeniem i stabilizacją nadmiernie spiętrzonych wód jeziora Orzechów stanowiącego działkę nr 350/2 obr. Orzechów gm. Cedynia ETAP I - Prace melioracyjne

Do pobrania:

INFORMACJA DO OGŁOSZENIA Z DNIA 12.10.2017 R.

Gryfino, dnia 12 października 2017 r.

RI.2720.06.2017.SD

INFORMACJA
z dnia 12.10.2017 r.
O ZŁOŻONYCH OFERTACH

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Budowa rurociągu melioracji wodnych szczegółowych wraz z obniżeniem i stabilizacją nadmiernie spiętrzonych wód jeziora Orzechów stanowiącego działkę nr 350/2 obr. Orzechów gm. Cedynia"

Zamawiający informuje na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), że w ww. postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego do dnia 12.10.2017 tj. do terminu składania ofert, wpłynęły 2 oferty.

Informacje wymienione w art. 86 ust. 5 przedstawione są na załączniku nr 1 do niniejszego pisma.

Jednocześnie informujemy, że kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia to 873.399,11 zł brutto

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy.

Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do specyfikacji.

Do pobrania:

data opublikowania: 2017-09-26 13:19:44
data ostatniej aktualizacji: 2017-11-09 13:19:26

Strona odwiedzona 854 razy
Inf. przygotowana przez: Stojan Diakowski
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.