Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Ogłoszenia

Archiwum

Rozstrzygnięcie:

W niniejszym postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta.

Zaproszenie do złożenia oferty na opracowanie uzupełniającej dokumentacji projektowej do projektu budowlanego pn.: Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Gryfinie o budynek mieszczący izbę przyjęć, blok operacyjny, zespół porodowy, blok operacyjny, zespół porodowy, oddział położniczo neonatologiczny

Gryfino, dnia 11 października 2017 r.

RI. 2721.20.2017.MW

Zaproszenie do złożenia oferty
na opracowanie uzupełniającej dokumentacji projektowej do projektu budowlanego pn.: Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Gryfinie o budynek mieszczący izbę przyjęć, blok operacyjny, zespół porodowy, blok operacyjny, zespół porodowy, oddział położniczo neonatologiczny.

Powiat Gryfiński reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Gryfinie z siedzibą przy ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino zaprasza do złożenia oferty na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz poniższych danych:

 1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji uzupełniającej do posiadanego projektu budowlanego na potrzeby opisu przedmiotu zamówienia zgodnie z Prawem zamówień publicznych na potrzeby inwestycji pn.: Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Gryfinie o budynek mieszczący izbę przyjęć, blok operacyjny, zespół porodowy, blok operacyjny, zespół porodowy, oddział położniczo neonatologiczny.
  1. Dokumentacja wykonawcza winna obejmować:
   1. projekt wykonawczy
   2. szczegółowy kosztorys inwestorski wraz z przedmiarem
   3. szczegółowe specyfikacje techniczne
   4. informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
  2. Projekt budowlany stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia.
  3. Dokumentacja projektowa powinna zostać wykonana zgodnie z wymogami ustawy Prawo zamówień publicznych na potrzeby dokumentacji stanowiącej opis przedmiotu zamówienia tj. art. 29-31 ustawy PZP.
  4. Dokumentację należy sporządzić szczególnie z uwzględnieniem art. 29 ust.3 tj.: "Przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba, że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy "lub równoważny";
  5. Dokumentacja powinna być zgodna z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno użytkowego (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1129) oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 462 ze zm.) oraz z art. 20 Prawa budowlanego (tj. - Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.).
  6. Zakres dokumentacji projektowej - w tym branże projektu - powinien być dostosowany do specyfiki i charakteru przedmiotu zamówienia oraz stopnia skomplikowania robót budowlanych oraz powinien zawierać wszystkie niezbędne elementy.
  7. Wykonawca zobowiązuje się wszystkie projekty wykonawcze opracować w 2 egz., kosztorys inwestorski w 1 egz, przedmiary robót w 1 egz., szczegółowa specyfikacja techniczna w 1 egz., BIOZ w 1 egz.
   Wszystkie opracowania po 1 egz. na płycie CD (kosztorysy w formacie PDF i ATH)
  8. Wykonawca, w ramach wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, zobowiązany będzie do udzielania odpowiedzi na pytania, które wpłyną po ogłoszeniu przez Zamawiającego postępowania na roboty budowlane w oparciu o sporządzoną dokumentację.
 2. Termin realizacji zamówienia: 30 dni od daty protokolarnego sporządzenia uzgodnień przedprojektowych.
 3. Podstawa odbioru przedmiotu zamówienia:
  1. protokół odbioru dokumentacji
 4. Płatność:
  Termin wykonania zamówienia uznaje się jako termin protokolarnego przekazania dokumentacji Zamawiającemu. Protokół zdawczo - odbiorczy będący podstawą do wystawienia faktury zostanie sporządzony i podpisany w terminie 30 dni od dnia złożenia dokumentacji po sprawdzeniu jej przez przedstawiciela Zamawiającego.
  Płatność przelewem w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury za wykonanie zamówienia, do której należy dołączyć kopie protokołu zdawczo-odbiorczego wykonania przedmiotu zamówienia, podpisanego przez przedstawiciela Zamawiającego.
 5. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.
  Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami w przedmiotowej sprawie jest Naczelnik Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych Starostwa Powiatowego w Gryfinie Pan Andrzej Krzemiński tel. 91 40 45 000 wew. 244.
 6. Miejsce i termin składania ofert.
  Zabezpieczoną ofertę należy złożyć w terminie do dnia 20 października 2017 r. do godz. 11.00 w budynku Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino, w Kancelarii Ogólnej, pok. 11.

W załączeniu:

 1. Projekt budowlany (35 MB) ZIP
 2. Formularz ofertowy (9 KB) ZIP
 3. Projekt umowy (259 KB) PDF

INFORMACJA DO OGŁOSZENIA Z DNIA 16.10.2017 R.

Zamawiający informuje iż modyfikuje warunki zaproszenia w następujący sposób:

Punkt 2 zaproszenia otrzymuje brzmienie:

2. Termin realizacji zamówienia: 3 miesiące od daty protokolarnego sporządzenia uzgodnień przedprojektowych.

W załączeniu zmodyfikowany formularz ofertowy (9 KB) ZIP.

data opublikowania: 2017-10-11 15:15:45
data ostatniej aktualizacji: 2017-12-12 10:55:16

Strona odwiedzona 878 razy
Inf. przygotowana przez: Stojan Diakowski
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.