Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Ogłoszenia

Archiwum

Ogłoszenie o przetargu nieruchomości Skarbu Państwa, oznaczonych nr działek: 6/6, 6/7 obręb Wysoka Gryfińska, gmina Gryfino, 147/2 obręb Żórawki, gmina Gryfino, przeznaczonych do dzierżawy do 3 lat z przeznaczeniem na cele rolne

Rozstrzygnięcie:

INFORMACJA
O WYNIKU PRZETARGU

Sporządzona zgodnie z § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr z 2014 r., poz. poz. 1490 j.t.)

 1. Data i miejsce oraz rodzaj przeprowadzonego przetargu
  Dnia 25. 04. 2019 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy ulicy Sprzymierzonych 4 odbył się I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa.
 2. Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu według katastru nieruchomości i księgi wieczystej
  Przedmiotem przetargu była:
  1. nieruchomość oznaczona numerem działki 6/6 o pow. 2,6354 ha, położona w obrębie ewidencyjnym Wysoka Gryfińska, gmina Gryfino, KW - SZ1Y/00058059/5.
 3. Liczba osób dopuszczonych oraz niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu
  1. osoby dopuszczone do uczestnictwa w przetargu - 1
  2. osoby niedopuszczone do uczestnictwa w przetargu - 0
 4. Cena wywoławcza nieruchomości oraz najwyższa cena osiągnięta w przetargu albo informacja o złożonych ofertach lub nie wybrania żadnej z ofert
  1. cena wywoławcza nieruchomości (netto) 527,11 zł brutto
  2. najwyższa cena osiągnięta w przetargu 537,11 zł brutto
  3. informacja o złożonych ofertach lub o nie wybraniu żadnej z ofert -
 5. Imię, nazwisko albo nazwa lub firma osoby ustalonej jako dzierżawca nieruchomości:
  Przetarg zakończył się wynikiem pozytywnym. Przetarg wygrał: Gospodarstwo Rolne - Jacek Szczepanik.

INFORMACJA
O WYNIKU PRZETARGU

Sporządzona zgodnie z § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr z 2014 r., poz. poz. 1490 j.t.)

 1. Data i miejsce oraz rodzaj przeprowadzonego przetargu
  Dnia 25. 04. 2019 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy ulicy Sprzymierzonych 4 odbył się I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę części nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa.
 2. Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu według katastru nieruchomości i księgi wieczystej
  Przedmiotem przetargu była:
  1. część nieruchomości oznaczonej numerem działki 6/7 o pow. 4,0345 ha, położona w obrębie ewidencyjnym Wysoka Gryfińska, gmina Gryfino, KW - SZ1Y/00058060/5.
 3. Liczba osób dopuszczonych oraz niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu
  1. osoby dopuszczone do uczestnictwa w przetargu - 1
  2. osoby niedopuszczone do uczestnictwa w przetargu - 0
 4. Cena wywoławcza nieruchomości oraz najwyższa cena osiągnięta w przetargu albo informacja o złożonych ofertach lub nie wybrania żadnej z ofert
  1. cena wywoławcza nieruchomości (netto) 806,94 zł brutto
  2. najwyższa cena osiągnięta w przetargu 820,00 zł brutto o nie wybraniu żadnej z ofert -
 5. Imię, nazwisko albo nazwa lub firma osoby ustalonej jako dzierżawca nieruchomości:
  Przetarg zakończył się wynikiem pozytywnym. Przetarg wygrał: Gospodarstwo Rolne - Jacek Szczepanik.

INFORMACJA
O WYNIKU PRZETARGU

Sporządzona zgodnie z § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr z 2014 r., poz. poz. 1490 j.t.)

 1. Data i miejsce oraz rodzaj przeprowadzonego przetargu
  Dnia 25. 04. 2019 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy ulicy Sprzymierzonych 4 odbył się I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa.
 2. Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu według katastru nieruchomości i księgi wieczystej
  Przedmiotem przetargu była:
  1. nieruchomość oznaczona numerem działki 147/2 o pow. 0,7788 ha, położona w obrębie ewidencyjnym Żórawki, gmina Gryfino, KW - SZ1Y/00065366/2.
 3. Liczba osób dopuszczonych oraz niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu
  1. osoby dopuszczone do uczestnictwa w przetargu - 2
  2. osoby niedopuszczone do uczestnictwa w przetargu - 0
 4. Cena wywoławcza nieruchomości oraz najwyższa cena osiągnięta w przetargu albo informacja o złożonych ofertach lub nie wybrania żadnej z ofert
  1. cena wywoławcza nieruchomości (netto) 103,63 zł brutto
  2. najwyższa cena osiągnięta w przetargu 600,00 zł brutto
  3. informacja o złożonych ofertach lub o nie wybraniu żadnej z ofert -
 5. Imię, nazwisko albo nazwa lub firma osoby ustalonej jako dzierżawca nieruchomości:
  Przetarg zakończył się wynikiem pozytywnym. Przetarg wygrał: Ireneusz Kiryk

Starosta Gryfiński
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa, na czas oznaczony do 3 lat, z przeznaczeniem na cele rolne.

Przedmiotem przetargu są nieruchomości niezabudowane, stanowiące własność Skarbu Państwa posiadające w ewidencji gruntów i budynków następujące użytki: dz. 6/6 - RIIIb o pow. 2,6354 ha, dz. nr 6/7 - RIIIb, RVI, Bz o pow. 4,5899 ha, dz. nr 147/2 - RVI o pow. 0,7788 ha. Działki nr 6/6 i 147/2 zostały przeznaczone do dzierżawy w całości, zaś działka 6/7 w części oznaczonej użytkiem RIIIb o pow. 4,0345 ha. Nieruchomości zostały przeznaczone do dzierżawy na cele rolne w drodze ustnych przetargów nieograniczonych na okres czasu do 3 lat.

Przetargi na dzierżawę przedmiotowych nieruchomości odbędą się w dniu 25 kwietnia 2019r. (czwartek) w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryfinie, Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego - II piętro, ul. Sprzymierzonych 4 w Gryfinie.

Nr
działki
Obręb
ewidencyjny
GminaPow. w ha,
przeznaczona
do dzierżawy
Nr księgi
wieczystej
Cena
wywoławcza
rocznego
czynszu
w zł
Wadium
w zł
Godzina
przetargu
6/6Wysoka GryfińskaGryfino2,6354SZ1Y/00058059/5527,1160,008.00
6/7Wysoka GryfińskaGryfino4,0345SZ1Y/00058060/5806,9490,008.30
147/2ŻórawkiGryfino0,7788SZ1Y/00065366/2103,6311,009.00

Nieruchomość nr 6/6 położona jest w obrębie ewidencyjnym Wysoka Gryfińska, gmina Gryfino, stanowi działkę niezabudowaną. Działka położona jest na zachód od terenów zabudowanych miejscowości, przy drodze ekspresowej S 3. Najbliższe otoczenie stanowią grunty wykorzystywane na cele rolne. Działka ma kształt regularny zbliżony do trapezu, teren płaski.

Nieruchomość nr 6/7 położona jest w obrębie ewidencyjnym Wysoka Gryfińska, gmina Gryfino, stanowi działkę niezabudowaną. Działka położona jest na zachód od terenów zabudowanych miejscowości, pomiędzy drogą ekspresową a drogą wojewódzką. Najbliższe otoczenie stanowią grunty wykorzystywane na cele rolne. Działka ma kształt regularny zbliżony do długiego i wąskiego trapezu, teren płaski. Nieruchomość w części jest zadrzewiona i zakrzaczona.

Nieruchomość nr 147/2 położona jest w obrębie ewidencyjnym Żórawki, gmina Gryfino, stanowi działkę niezabudowaną. Najbliższe otoczenie stanowią grunty wykorzystywane na cele rolne oraz leśne. Działka ma kształt regularny zbliżony do prostokąta, teren płaski.

Warunki przetargu:

 1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest dokonanie wpłaty wadium w pieniądzu, w wysokości określonej dla danej działki wraz ze wskazaniem nr działki, na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie nr 27 2030 0045 1110 0000 0194 1850 do dnia 19. 04. 2019r. (piątek) Za datę wpłaty wadium uznaje się dzień wpływu środków na wskazany powyżej rachunek bankowy (wpłaty należy dokonać odrębnie dla każdej nieruchomości).
 2. Warunkiem udziału w przetargu jest okazanie dowodu wpłaty wadium oraz dowodu tożsamości oferenta, a w przypadku udziału osób prawnych - aktualnego dokumentu rejestrowego - potwierdzającego tożsamość firmy (ostatni miesiąc) oraz pełnomocnictwa do reprezentowania firmy.
 3. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 4. Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje, co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
 5. Wadium zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego osobie, która przetarg wygra. W przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy dzierżawy, wadium ulega przepadkowi. Zwraca się wadium osobom, które przetargu nie wygrały, niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od tego czasu.
 6. Uczestnicy przetargu przed przystąpieniem do przetargu składają oświadczenie, że zapoznali się ze stanem prawnym, stanem zagospodarowania nieruchomości, projektem umowy dzierżawy oraz warunkami przetargu
 7. Czynsz dzierżawny osiągnięty w przetargu jest wartością brutto oraz płatny jest z góry, w terminie do dnia 31 marca każdego roku, przez okres trwania umowy dzierżawy. Przy czym czynsz dzierżawny w pierwszym roku obowiązywania umowy płatny jest w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy dzierżawy. Czynsz dzierżawny może być waloryzowany nie częściej niż raz w roku w oparciu o stosowne obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług lub w oparciu o decyzje organów własnych.
 8. Wszelkie prace związane z przystosowaniem terenu do celu podanego w niniejszym ogłoszeniu Dzierżawca wykona na koszt własny.
 9. Wszelkie koszty związane z dzierżawą oraz usunięciem z terenu ewentualnych bezumownych użytkowników oraz ewentualnych zanieczyszczeń lub innych rzeczy kolidujących z inwestycją ponosi dzierżawca.
 10. Dzierżawca oprócz czynszu jest zobowiązany do uiszczania podatków i innych opłat związanych z przedmiotem dzierżawy

Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z dodatkowymi informacjami o nieruchomości i warunkach przetargu w Starostwie Powiatowym w Gryfinie - Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego, przy ul. Sprzymierzonych 4, pok. 34 oraz pod nr tel. (91) 416 22 15 w. 125.

Starosta Gryfiński zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu. Informacja oraz przyczyna odwołania przetargu zostanie podana do publicznej wiadomości.

data opublikowania: 2019-03-20 08:14:36
data ostatniej aktualizacji: 2019-05-06 09:20:12

Strona odwiedzona 332 razy
Inf. przygotowana przez: Jolanta Ilińska
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.