Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Ogłoszenia

Archiwum

Wykonanie dokumentacji technicznej na dostosowanie budynku DPS w Moryniu do wymogów p.poż

Rozstrzygnięcie:

Zawiadamiamy, że w przedmiotowym postępowaniu Zamawiający wybiera ofertę nr 4 Wykonawcy Biuro Projektów i Nadzoru Budowlanego mgr inż. Mirosław Strugarek, 74-101 Gryfino, ul. 11 Listopada 64/5 - 34.194,00 zł brutto. Poniżej zestawienie złożonych ofert.

Lp.WykonawcaCena brutto
1.ARCHISPEKTRUM Pracownia Architektoniczna Daniel Konrad Kowalewski, ul. Szarotki 8c/2 71-604 Szczecin65.190,00
2.WA-ART. Biuro Projektowe i Obsługi Inwestycji Waldemar Kajoch, Pl. Lipowy 3/2, 61-478 Poznań147.600,00
3.Przedsiębiorstwo Inzynieryjno-Projektowe ÓSEMKA Kinga Zawistowska ul. Kopernika 3/13, 14-200 Iława109.470,00
4.Biuro Projektów i Nadzoru Bbudowlanego mgr inż. Mirosław Strugarek, 74-101 Gryfino, ul. 11 Listopada 64/534.194,00

Gryfino, dnia 29 marca 2019 r.

RI.272.1.4.2019.SD

Zaproszenie do złożenia oferty
na "Wykonanie dokumentacji technicznej na dostosowanie budynku DPS w Moryniu do wymogów p.poż."

Powiat Gryfiński reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Gryfinie z siedzibą przy ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino zaprasza do złożenia oferty na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz poniższych danych:

 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji technicznej na dostosowanie budynku Domu Pomocy Społecznej w Moryniu do wymogów p.poż. wg decyzji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszego zaproszenia wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego niezbędnych uzgodnień i uzyskaniem wszelkich pozwoleń formalno-administracyjnych (w tym uzgodnienie z Zachodniopomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków oraz z rzeczoznawcą ds. p.poż.)
  1. Zamawiający zaleca przed terminem złożenia ofert przeprowadzić wizję lokalną celem uzyskania dodatkowych niezbędnych informacji dotyczących przedmiotu zamówienia.
  2. Wykonawca po akceptacji przyjętych rozwiązań przez Zamawiającego i na podstawie udzielonych pełnomocnictw uzyska pozwolenie na budowę.
  3. Dokumentacja projektowa powinna zostać wykonana zgodnie z wymogami ustawy Prawo zamówień publicznych na potrzeby dokumentacji stanowiącej opis przedmiotu zamówienia tj. art. 29-31 ustawy Pzp
   (szczególnie z uwzględnieniem art. 29 ust.3 tj.: "Przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy "lub równoważny")
   oraz być zgodna z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno użytkowego (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1129) oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 462 ze zm.) oraz z art. 20 Prawa budowlanego (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.).
  4. Lokalizacja inwestycji: Dom Pomocy Społecznej w Moryniu, ul. Rynkowa 27, 74-503 Moryń
  5. Wykonawca zobowiązuje się wszystkie projekty opracować w 4 egz., kosztorys inwestorski w 1 egz, przedmiary robót w 1 egz., szczegółowa specyfikacja techniczna w 1 egz.
   Wszystkie opracowania po 1 egz. na płycie CD (kosztorysy w formacie PDF i ATH)
  6. Wykonawca będzie obowiązany do współpracy z Zamawiającym w trakcie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego m.in. w zakresie udzielania wyjaśnień/ odpowiedzi na pytania związane z przedmiotem zamówienia oraz w ciągu 3 lat od odbioru ww. dokumentacji do aktualizacji kosztorysów inwestorskich na wezwanie Zamawiającego (maksymalnie 3 aktualizacje) a także do zapewnienia wsparcia i udziału w ewentualnych konsultacjach.
  7. Wraz z odbiorem opracowania projektowego Wykonawca przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do opracowań projektowych wykonanych w ramach umowy. W ramach przyjętych praw majątkowych.
 2. Termin realizacji zamówienia:
  150 dni od daty zawarcia umowy
 3. Podstawa odbioru przedmiotu zamówienia:
  1. protokół odbioru dokumentacji
  2. odbiór pozwolenia na budowę.
 4. Płatność:
  Fakturę za wykonanie przedmiotu umowy można wystawić po podpisaniu bezusterkowego protokołu zdawczo-odbiorczego przez obie strony.
  Protokół zdawczo - odbiorczy będący podstawą do wystawienia faktury zostanie sporządzony i podpisany w terminie 14 dni od dnia złożenia dokumentacji po sprawdzeniu jej przez przedstawiciela Zamawiającego:
  1. datę podpisania przez Zamawiającego protokółu zdawczo-odbiorczego traktuje się jako datę, od której Wykonawca może wystawić fakturę (50 % wartości umowy)
  2. datę otrzymania przez Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na budowę traktuje się jako datę, od której Wykonawca może wystawić fakturę końcowa (50 % wartości umowy).
  Płatność przelewem w terminie do 21 dni od daty otrzymania faktury za wykonanie zamówienia, do której należy dołączyć kopie protokołu zdawczo-odbiorczego wykonania przedmiotu zamówienia, podpisanego przez przedstawiciela Zamawiającego lub decyzję pozwolenia na budowę.
 5. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.
  Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami w przedmiotowej sprawie jest:
  • Naczelnik Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych Starostwa Powiatowego w Gryfinie Andrzej Krzemiński tel. 91 40 45 000 wew. 244,
  • Podinspektor Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych Starostwa Powiatowego w Gryfinie Jerzy Sawicki tel. 91 40 45 000 wew. 217
 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę w celu uzyskania korzystniejszych warunków lub prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.
 7. Miejsce i termin składania ofert.
  Zabezpieczoną ofertę należy złożyć w terminie do dnia 12 kwietnia 2019 r. do godz. 11:00 w budynku Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino, w Kancelarii Ogólnej, pok. 11.

Zamawiający i Wykonawca na potrzeby realizacji niniejszego przedmiotu zamówienia ustalają postanowienia w zakresie ochrony danych osobowych, które Zamawiający będzie przetwarzał w toku niniejszego postępowania jak i po jego zakończeniu.

 1. Administratorem Pana danych osobowych jest: Starosta Gryfiński, ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: telefon: 91 40 45 000 wew. 215; e-mail:iod@gryfino.powiat.pl
 3. Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu zawarcia i wykonywania niniejszej umowy,
 4. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym w pkt 3), dane osobowe mogą być udostępniane innym upoważnionym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami mogą być:
  1. podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu administratora na podstawie zawartej z nim umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych
  2. podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa,
 5. Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 5 lat, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy,
 6. W odniesieniu do Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO
 7. Posiada Pan:
  1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pana dotyczących;
  2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pana danych osobowych;
  3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO
  4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pana dotyczących narusza przepisy RODO
 8. Nie przysługuje Panu:
  1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
  2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
  3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

W załączeniu:

 1. formularz ofertowy ZIP
 2. projekt umowy PDF
 3. decyzja KPPSP PDF
 4. dplan ewakuacji budynku PDF

data opublikowania: 2019-04-03 13:12:50
data ostatniej aktualizacji: 2019-04-19 14:06:54

Strona odwiedzona 325 razy
Inf. przygotowana przez: Stojan Diakowski
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.