Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Ogłoszenia

Archiwum

Decyzja administracyjna sprawie nieodpłatnego nabycia z mocy prawa przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości po Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej im. "Przyjaźń" w Ognicy, gmina Widuchowa

Gryfino, dnia 09 kwietnia 2019 r.

GN.6820.18.2018.JI

DECYZJA
1/XVIII-GN/2019

Na podstawie art. 9 ust. 2b, 2i, 2j ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 1997 r. Nr 121, poz. 770; zm.: Dz. U. z 2000 r. Nr 114, poz. 1194, z 2002 r. Nr 1, poz. 2, z 2003 r. Nr 217, poz. 2125, z 2010 r. Nr 106, poz. 671, z 2013 r. poz. 1622 oraz z 2014 r. poz. 1924) oraz art. 104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096; zm.: Dz. U. z 2018, poz. 1629, z 2019r. poz.60)

Starosta Gryfiński

 1. stwierdza, że Skarb Państwa nabył z dniem 01 stycznia 2016 r. nieodpłatnie, z mocy prawa mienie pozostałe po podmiocie uznanym za wykreślony z dniem 01 stycznia 2016 r. z Krajowego Rejestru Sądowego - Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej im. "Przyjaźń" w Ognicy, gmina Widuchowa, RS 1928, tj. prawo własności do nieruchomości oznaczonej nr działek: 443 o pow. 0,0565 ha, 529/3 o pow. 0,1408 ha, 529/4 o pow. 0,3754 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Ognica, gmina Widuchowa, dla której Sąd Rejonowy w Gryfinie prowadzi księgę wieczystą nr SZ1Y/00045715/8.
 2. Ostateczna i prawomocna decyzja stanowi podstawę do wprowadzenia zmian w ewidencji gruntów i budynków oraz w księgach wieczystych.

Uzasadnienie

Do spraw związanych z nieodpłatnym nabyciem, z mocy prawa, przez Skarb Państwa mienia pozostałego po podmiotach, które do dnia 31 grudnia 2015 r. nie złożyły wniosku o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego i zostały uznane za wykreślone z tegoż rejestru z dniem 1 stycznia 2016 r., mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jednolity: Dz. U. z 1997 r. Nr 121 poz. 770 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 9 ust. 2a, 2b, 2 g, 2i, 2j ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym podmioty podlegające obowiązkowi wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego zgodnie z przepisami ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 986 z późn. zm.), które były wpisane do rejestru sądowego na podstawie przepisów obowiązujących do dnia wejścia w życie tej ustawy i które do dnia 31 grudnia 2015 r. nie złożyły wniosku o wpis do rejestru, uznaje się za wykreślone z rejestru z dniem 1 stycznia 2016 r. W przypadku gdy wniosek o wpis złożony przed dniem 1 stycznia 2016 r. został po tej dacie zwrócony, odrzucony, oddalony albo postępowanie o wpis zostało umorzone, skutki określone w niniejszym przepisie oraz przepisach ust. 2b-2g i 2i powstają z dniem następującym po dniu zwrotu, odrzucenia, oddalenia wniosku albo umorzenia postępowania.

Mienie podmiotów, o których mowa powyżej, nabywa nieodpłatnie z mocy prawa Skarb Państwa z dniem 1 stycznia 2016 r. Skarb Państwa ponosi odpowiedzialność z nabytego mienia za zobowiązania przedmiotowych podmiotów. Prawa wspólników, członków spółdzielni i innych osób uprawnionych do udziału w majątku likwidacyjnym wygasają z chwilą wykreślenia podmiotu z rejestru.

Nabycie przez Skarb Państwa własności nieruchomości albo użytkowania wieczystego stwierdza, w drodze decyzji, starosta właściwy ze względu na miejsce położenia nieruchomości. Użytkowanie wieczyste ustanowione na nieruchomości, której właścicielem jest Skarb Państwa, nie wygasa. Jeżeli nie ma praw obciążających użytkowanie wieczyste lub prawa takie wygasły ani nie zostało wszczęte postępowanie w celu dochodzenia lub zaspokojenia roszczeń wierzycieli, Skarb Państwa może złożyć wniosek o wykreślenie prawa użytkowania wieczystego z księgi wieczystej. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie starosty o wygaśnięciu lub nieistnieniu praw obciążających użytkowanie wieczyste oraz o nieistnieniu lub wygaśnięciu przedmiotowych roszczeń. Użytkowanie wieczyste wygasa z chwilą uprawomocnienia się wpisu o wykreśleniu.

W zakresie postępowań dotyczących mienia i zobowiązań oraz w innych sprawach dotyczących gospodarowania tym mieniem Skarb Państwa reprezentowany jest przez starostę, wykonującego zadania z administracji rządowej, właściwego ze względu na ostatnią siedzibę wykreślonego podmiotu.

W wyniku zgromadzonej w toku postępowania dokumentacji ustalono, że podmiot Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna im. "Przyjaźń" w Ognicy, gmina Widuchowa, RS 1928, nie dokonał obowiązku wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.

Powyższe zostało potwierdzone w piśmie z dnia 20. 11. 2018 r., znak: PP 4137/2018 oraz piśmie z dnia 21. 03.2019 r. Sądu Rejonowego Szczecin - Centrum, XIII Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego, z którego wynika, iż Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna im. "Przyjaźń" w Ognicy, gmina Widuchowa, RS 1928, nie została przerejestrowana do Krajowego Rejestru Sądowego. Jednocześnie w niniejszym piśmie wskazano, iż zgodnie z art. 9 ust. 2a ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 1997r., nr 121, poz. 770 ze zm. w szczególności Dz. U. z 2014 r. poz. 1924) w brzmieniu obowiązującym od dnia 01 stycznia 2016r. podmioty podlegające obowiązkowi wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego zgodnie z przepisami ustawy, o której mowa w art. 1, które były wpisane do rejestru sądowego na podstawie przepisów obowiązujących do dnia wejścia w życie tej ustawy i które do dnia 31 grudnia 2015r. nie złożyły wniosku o wpis do rejestru, uznaje się za wykreślone z rejestru z dniem 01 stycznia 2016r.

Na podstawie dodatkowo zebranego materiału dowodowego w przedmiotowej sprawie tj. wypisu z rejestru gruntów, elektronicznego odpisu z ksiąg wieczystych oraz aktu notarialnego Rep. A. 4503/96, z dnia 31. 07. 1996 r. potwierdzono, że przejęte przez Skarb Państwa, z mocy prawa ww. mienie stanowiło w dniu 01. 01. 2016 r. własność Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej im. "Przyjaźń" w Ognicy, gmina Widuchowa.

Ponadto na podstawie prowadzonej przez Starostę Gryfińskiego ewidencji gruntów i budynków - zbioru informacji o gruntach, budynkach i lokalach, ich właścicielach oraz innych osobach fizycznych lub prawnych władających tymi gruntami, budynkami i lokalami ustalono, że wskazany podmiot nie posiada prawa własności ani też prawa użytkowania wieczystego do innych nieruchomości położonych na terenie powiatu gryfińskiego.

Ponieważ przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie powiatu gryfińskiego, zgodnie z art. 9 ust. 2i ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym organem właściwym do wydania decyzji deklaratoryjnej potwierdzającej nabycie z mocy prawa przez Skarb Państwa własności przedmiotowej nieruchomości jest Starosta Gryfiński. Natomiast, jako że siedziba Spółdzielni Produkcyjnej im. "Przyjaźń" w Ognicy, gmina Widuchowa mieściła się również na terenie powiatu gryfińskiego, zgodnie z uregulowaniami zawartymi w art.

9 ust. 2j ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym organem właściwym w sprawach dotyczących gospodarowania przejętym mieniem jest Skarb Państwa reprezentowany przez Starostę Gryfińskiego - wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej.

W tym stanie faktycznym i prawnym należy uznać, że w przedmiotowej sprawie zostały spełnione przesłanki wynikające z art. 9 ust. 2a - 2j ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. nr 121, poz. 770 z późn. zm.) i objęte niniejszą decyzją mienie z dniem 01 stycznia 2016 r. stało się z mocy prawa własnością Skarbu Państwa.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, plac Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin, za pośrednictwem Starosty Gryfińskiego, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu, który wydał decyzje. Z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127 § 1 i 2, art. 127 a § 1 i 2, art. 129 § 1 i 2 cyt. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.).

Otrzymują:

 1. Skarb Państwa - Starosta Gryfiński,
  Wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej,
  ul. Sprzymierzonych 4,
  74-100 Gryfino,
 2. Prokurator Rejonowy
  Prokuratury Rejonowej w Gryfinie
  ul. Grunwaldzka 2
  74-100 Gryfino,
 3. WGN a/a.

Do wiadomości:

 1. Geodeta Powiatowy w/m,
 2. Sąd Rejonowy w Gryfinie,
  V Wydział Ksiąg Wieczystych,
 3. Wójt Gminy Widuchowa.

Opublikowano:

 • w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa oraz tablicach ogłoszeń Powiatowego w Gryfinie,
 • na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Widuchowa.

data opublikowania: 2019-04-12 08:18:38
data ostatniej aktualizacji: 2019-04-12 08:18:38

Strona odwiedzona 205 razy
Inf. przygotowana przez: Jolanta Ilińska
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.