Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Ogłoszenia

Archiwum

Utrzymanie ulic powiatowych na terenie miasta Gryfino

Rozstrzygnięcie:

Gryfino, dnia 6 czerwca 2019 r.

ZD.272.10.2019.MW

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Utrzymanie ulic powiatowych na terenie miasta Gryfino".

Działając zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz.1986 z późn.zm.) informuje się, że Zamawiający zatwierdził przetarg i podjął następujące rozstrzygnięcie:

 1. Zamawiający wybiera ofertę nr 1 Wykonawcy Firmy Usługowo-Handlowej "ELWI" Wiesław Żelech z siedzibą w Gryfinie, ul. Flisacza 35D/6. Oferta Wykonawcy była jedyną ofertą złożoną w w/w postępowaniu i uzyskała najwyższą ilość punktów.
 2. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się kryterium oceny: 60 % - "cena", 40 % - "procentowa stawka dziennej kary za nieprzystąpienie do prac". Ww. Wykonawca spełnił wszystkie wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i uzyskał najwyższą ilość punktów w poszczególnych częściach.
 3. Wykonawca, który złożył ofertę oraz punktację przedstawia tabela poniżej.
  Nr
  oferty
  Nazwa, siedziba i adres wykonawcyPunktacja
  przyznana
  ofertom
  w kryterium:
  cena - max.
  60,00 pkt
  Punktacja
  przyznana
  ofertom
  w kryterium:
  procentowa stawka
  dziennej kary
  za nieprzystąpienie
  do prac
  - max. 40,00 pkt
  Łączna punktacja
  1.Firma Usługowo-Handlowa "ELWI" Wiesław Żelech
  ul. Flisacza 35D/6
  74-100 Gryfino
  60,00 pkt40,00 pkt100,00 pkt
 4. Zamawiający informuje, że umowa zostanie zawarta niezwłocznie od daty przesłania niniejszego zawiadomienia.

Do pobrania:

INFORMACJA DO OGŁOSZENIA Z DNIA 30.04.2019 R.

Do pobrania:

INFORMACJA DO OGŁOSZENIA Z DNIA 07.05.2019 R.

Gryfino, dnia 7.05.2019 r.

Znak sprawy: ZD.272.10.2019.MW

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) przekazuje następujące informacje:

 1. W dniu 6.05.2019 r. o godz. 11:00 komisja przetargowa powołana do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Utrzymanie ulic powiatowych na terenie miasta Gryfino" dokonała otwarcia ofert.
 2. Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowania zamówienia, tj.: 299 285,69 zł brutto.
 3. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 12 miesięcy od podpisania umowy.
 4. Firmy oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie:
Numer ofertyFirma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcyCena w zł brutto
60%
Procentowa stawka
dziennej kary
za nieprzystąpienie
do prac
40%
Termin
wykonania
zamówienia,
oraz
warunki
płatności
1.Firma Usługowo-Handlowa "ELWI" Wiesław Żelech
ul. Flisacza 35D/6
74-100 Gryfino
328 197,922 %Wg SIWZ

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawcy, w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiajacego na stronie internetowej powyższych informacji, przekazują Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

data opublikowania: 2019-04-25 13:13:47
data ostatniej aktualizacji: 2019-06-06 11:59:38

Strona odwiedzona 299 razy
Inf. przygotowana przez: Marzena Wieczorek
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.