Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
Treść główna

Ogłoszenia

Archiwum

Przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa - dz. 156/2 obręb Krajnik

Rozstrzygnięcie:

Informacja o wyniku przetargu sporządzona zgodnie z § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości

 1. Data i miejsce oraz rodzaj przeprowadzonego przetargu
  Dnia 05 grudnia 2022 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 4 odbył się II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa.
 2. Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu według katastru nieruchomości i księgi wieczystej
  Nieruchomość oznaczona nr działki 156/2 o pow. 0,2486 ha położona w obrębie Krajnik, gmina Gryfino, stanowiąca własność Skarbu Państwa. Dla przedmiotowej nieruchomości urządzona jest księga wieczysta nr SZ1Y/00067904/0.
 3. Liczba osób dopuszczonych oraz niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu
  1. osoby dopuszczone do uczestnictwa w przetargu - 0
  2. osoby niedopuszczone do uczestnictwa w przetargu - 0
 4. Cena wywoławcza nieruchomości oraz najwyższa cena osiągnięta w przetargu albo informacja o złożonych ofertach lub o niewybraniu żadnej z ofert
  1. cena wywoławcza nieruchomości 12.630,00 zł
  2. najwyższa cena osiągnięta w przetargu -
  3. informacja o złożonych ofertach lub o niewybraniu żadnej z ofert -
 5. Imię i nazwisko albo nazwa lub firma osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości
  Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym ze względu na brak oferentów.

STAROSTA GRYFIŃSKI
OGŁASZA
PRZETARG USTNY OGRANICZONY
na sprzedaż nieruchomości oznaczonej nr działki 156/2 o pow. 0,2486 ha, położonej w obrębie Krajnik, gmina Gryfino stanowiącej własność Skarbu Państwa

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa niezabudowana, stanowiąca własność Skarbu Państwa, położona w obrębie ewidencyjnym Krajnik, gmina Gryfino, oznaczona numerem działki 156/2, o pow. 0,2486 ha, posiadająca urządzoną księgę wieczystą nr SZ1Y/00067904/0. Nieruchomość, zgodnie z zapisami ewidencji gruntów posiada użytki RIVb (0,1251ha), RVI (0,1235ha). Przedmiotowa działka jest objęta planem zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino uchwalonym Uchwałą Nr XX/266/2000 Rady Gminy Gryfino z dnia 29.06.2000 r. Teren działki oznaczony jest symbolem R - tereny użytków rolnych z przeznaczeniem na uprawy rolne, sadownicze i ogrodnicze, przy czym część terenu stanowi grunty rolne pochodzenia organicznego, łąki i pastwiska. Działka znajduje się w strefie częściowej ochrony archeologiczno-konserwatorskiej we wsi Krajnik. Przedmiotowa nieruchomość nie posiada zapewnionego dostępu do drogi publicznej, brak jest również możliwości jego zapewnienia poprzez ustanowienie służebności gruntowej. W związku z powyższym działka została przeznaczona do sprzedaży w przetargu ustnym ograniczonym do właścicieli działek przyległych.

Pierwszy przetarg na działkę 156/2 odbył się dnia 04.10.2022 r.

Cena wywoławcza wynosi 12.630,00zł
Wadium wynosi 1.270,00zł

Przetarg odbędzie się w dniu 05 grudnia (poniedziałek) 2022r. o godz. 09:00. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 4, pokój nr 32. Warunki przetargu:

 1. Dokonanie wpłaty wadium w wyżej podanej wysokości na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie nr 27 2030 0045 1110 0000 0194 1850 do dnia 29 listopada 2022r. (wtorek). Za datę wpłaty wadium uznaje się dzień wpływu środków na wskazany powyżej rachunek bankowy.
 2. Okazanie dowodu wpłaty wadium oraz dowodu osobistego, natomiast w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej - aktualnego wpisu do ewidencji działalności, a w przypadku osoby prawnej - aktualnego dokumentu poświadczającego tożsamość firmy (ostatni miesiąc) oraz pełnomocnictwa do reprezentowania firmy i zgody organów statutowych na nabycie przedmiotowej nieruchomości. Małżonkowie biorą udział w przetargach osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka.
 3. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 4. Wszelkie koszty związane ze sprzedażą (w szczególności notarialne, sądowe, geodezyjne) oraz usunięciem z terenu bezumownych użytkowników oraz ewentualnych zanieczyszczeń lub innych rzeczy kolidujących z inwestycją ponosi nabywca.
 5. Przetarg może się odbyć nawet gdy zakwalifikowano do przetargu tylko jednego oferenta spełniającego warunki przetargu.
 6. Wadium zalicza się na poczet ceny sprzedaży nieruchomości osobie, która przetarg wygra. W przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy notarialnej, wadium ulega przepadkowi. Zwraca się wadium osobom, które przetargu nie wygrały, niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od tego czasu.

Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z dodatkowymi informacjami o nieruchomości i warunkach przetargu w Starostwie Powiatowym w Gryfinie - Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego, przy ul. Sprzymierzonych 4, pok. 34 oraz pod nr tel. (91) 416 22 15 wew. 150. Starosta Gryfiński zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu. Informacja oraz przyczyna odwołania przetargu zostanie podana do publicznej wiadomości.

data opublikowania: 2022-11-02 07:51:34
data ostatniej aktualizacji: 2022-12-14 10:15:48

Strona odwiedzona 301 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Tadeusz Gębarowski
Informacja wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.