Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Ogłoszenia

Archiwum - zarządzanie kryzysowe

Wyniki konsultacji społecznych projektu Programu współpracy Powiatu Gryfińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok

Wyniki konsultacji społecznych projektu Programu współpracy Powiatu Gryfińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok

Informacja Zarządu Powiatu w Gryfinie
dotycząca wyników konsultacji społecznych projektu
Programu współpracy Powiatu Gryfińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok

 1. Termin konsultacji: 2.08.2013 r. - 2.10.2013 r.
 2. Ogłaszający konsultacje: Zarząd Powiatu w Gryfinie.
 3. Cel konsultacji: wyrażenie stanowiska zawierającego uwagi i opinie organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działających na terenie Powiatu Gryfińskiego, w sprawie projektu uchwały będącej przedmiotem konsultacji.
 4. Przebieg konsultacji:
  1. na podstawie uchwały nr XLIV/378/2010 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 9 września 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Zarząd Powiatu na posiedzeniu w dniu 1 sierpnia 2013 r. określił termin dla wyrażenia opinii na temat projektu programu przez uprawnione do tego podmioty;
  2. formularz konsultacji projektu Programu współpracy Powiatu Gryfińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok został zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Powiatu Gryfińskiego oraz na tablicach ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Gryfinie;
  3. wypełniony formularz konsultacji podmioty uprawnione mogły przekazywać w formie pisemnej i elektronicznej. Dodatkowo, w dniu 2 października 2013 r. zostało zorganizowane spotkanie konsultacyjne w siedzibie urzędu. Na spotkanie nie przybyła żadna organizacja.
 5. Wyniki konsultacji: uwagi do projektu programu zgłosiły 2 organizacje:
  • Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Oddział Powiatowy w Gryfinie,
  • Gryfińskie Stowarzyszenie Abstynenta "Feniks".
 1. Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Oddział Powiatowy w Gryfinie
  1. Do rozdziału IV w § 6 wpisać iż zadania z ratownictwa wodnego realizowane będą na podstawie zasada przyjętych przez Zarząd Powiatu.
   Uzasadnienie:
   Zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych jednostka samorządu może udzielić dotacji na zadania z ratownictwa wodnego do podmiotu uprawnionego do realizacji tych zadań w trybie bezkonkursowym ustaleniu i zatwierdzeniu zasad ich udzielania tej formy dotacji. Wprowadzenie tego zapisu przyspieszy realizacje i poziom bezpieczeństwa wodnego powiatu.
  2. Do rozdziału V w § 10 pkt. 4 lit. a wpisać iż Wydział Zarządzania Kryzysowego realizuje współpracę w zakresie bezpieczeństwa publicznego: ratownictwa wodnego, doskonalenia umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy; zapobieganie wypadkom i urazom.
   Uzasadnienie:
   W ramach szkolnictwa ponadgimnazjalnego uruchomiono w Chojnie klasę o profilu realizującym ratownictwo wodne - jedyna taka klasa w województwie. Uczniowie tej klasy będą nabywali umiejętności ratownicze w ramach współpracy z WOPR. W pozostałych placówkach edukacyjnych starostwa przewiduje się szkolenia dzieci i młodzieży pierwszej pomocy. Zakres ww. działań realizowanych przez organizacje pozarządowe powinien być finansowanych z działu 754, rozdział 75415 - ratownictwo wodne i górskie.
 2. Gryfińskie Stowarzyszenie Abstynenta "Feniks".
  1. Do rozdziału V w § 10 pkt 3 lit. a zadanie:
   • promowanie zdrowego stylu życia mającego na celu zapobieganie chorobom cywilizacyjnym takim jak: cukrzyca, otyłość, choroby układu krążenia;
    dopisać słowa: choroba alkoholowa.
  2. Do rozdziału V w § 10 pkt 3 lit. a dopisać zadanie: promocja zdrowia psychicznego.
  3. Do rozdziału V w § 10 pkt 5 lit. a dopisać zadania:
   • współpraca w zakresie pomocy ofiarom przestępstw.
   • współpraca w zakresie wdrażania lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy.
  Protokół z przebiegu i wyników konsultacji został przedłożony Zarządowi Powiatu w celu zapoznania się i odniesienia do wniesionych uwag.

  Zarząd Powiatu postanowił nie uwzględniać przedstawionych uwag, ponieważ proponowane zmiany nie wnoszą nowych treści do Programu. Ponadto, Zarząd wniósł dwie poprawki do projektu Programu współpracy (...) na 2014 rok:
  1. w § 10 pkt 1 lit. b tiret 2 w brzmieniu:
   • upowszechnianie pływania wśród dzieci i młodzieży powiatu gryfińskiego
    otrzymuje brzmienie:
   • upowszechnianie sportu, w tym pływania wśród dzieci i młodzieży powiatu gryfińskiego;
  2. w § 10 pkt 1 lit. b tiret 4 w brzmieniu:
   • udział zespołów w grach zespołowych w rozgrywkach ligowych
    wykreśla się.

W związku z powyższymi zmianami, organizacje mogą wnosić ewentualne uwagi do zaproponowanych zmian w nieprzekraczalnym terminie do 28 listopada 2013 r. do godz. 12:00.

data opublikowania: 2013-11-14 13:35:55
data ostatniej aktualizacji: 2013-11-14 13:35:55

Strona odwiedzona 624 razy
Inf. przygotowana przez: Aleksandra Wiewióra
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.