Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Ogłoszenia

Archiwum - zarządzanie kryzysowe

Rozstrzygnięcie:

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Gryfińskiego w roku 2014

W dniu 21 maja 2014 r. Zarząd Powiatu w Gryfinie rozstrzygnął konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Gryfińskiego w roku 2014 w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz turystyki i krajoznawstwa.

Zestawienie wybranych ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Gryfińskiego w roku 2014

Zadanie 1. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Lp.Nazwa oferentaNazwa zadaniaKwota przyznanej dotacji (zł)
1.Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w GryfiniePodróż moich marzeń - odkrywam bogactwo innych kultur927,00
2.Stowarzyszenie Spichlerz Sztuki w KołbaczuImpreza "Cienie zapomnianych kultur" w Kołbaczu4 500,00
3.Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych PROMYK w GoszkowiePiękno ziemi gryfińskiej w oczach osób niepełnosprawnych3 338,80
4.Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego w MoryniuFestiwal "Kwiatowa twórczość"1 000,00
  Razem9 765,80

Zadanie 2. Wspieranie i upowszechniania kultury fizycznej

Lp.Nazwa oferentaNazwa zadaniaKwota przyznanej dotacji (zł)
1.Uczniowski Klub Sportowy Energetyk Junior w GryfinieXXII Edycja Międzynarodowego Festiwalu Piłki Nożnej - Gryfino CUP 20145 000,00
2.Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych PROMYK w GoszkowieIntegracyjne zawody w tenisie stołowym dla osób niepełnosprawnych2 000,00
3.Klub Motorowy ChojnaIX Runda Mistrzostw Strefy Polski Zachodniej w Motocrossie5 000,00
4.Uczniowski Klub Sportowy "ORLIK" w Trzcińsku-ZdrojuTurnieje Piłkarskie dla Dzieci z rocznika 2002 i 2003 oraz 2004 i młodszych1 300,00
5.Stowarzyszenie Turystyczno - Sportowe "KONTRA" BanieMiędzygminny turniej piłki siatkowej drużyn mieszanych1 000,00
6.Stowarzyszenie Turystyczno - Sportowe "KONTRA" BanieTurniej trójek plażowej piłki siatkowej1 000,00
7.Stowarzyszenie Lotnicze STRATUS w ChojnieII Rodzinny Piknik Paralotniowy4 000,00
8.Parafia Rzymskokatolicka pw. Ducha Świętego w MoryniuFinał Grand Prix Powiatu Gryfińskiego w MTB5 500,00
  Razem24 800,00

Zadanie 3. Turystyka i krajoznawstwo

Lp.Nazwa oferentaNazwa zadaniaKwota przyznanej dotacji (zł)
1.Uczniowski Klub Sportowy "ORLIK" w Trzcińsku-ZdrojuPiękno powiatu gryfińskiego w obiektywie młodego fotografa1 375,00
2.Stowarzyszenie Republika Międzyodrza w GryfinieGryfińskie Rajdy Rowerowe 2014 - Etap II - Poznajemy siebie4 000,00
3.Stowarzyszenie Republika Międzyodrza w Gryfinie6. Hydrozagadka w szuwarach1 800,00
  Razem7 175,00

Zestawienie odrzuconych ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Gryfińskiego w roku 2014

Lp.Nazwa oferentaNazwa zadania
1.Fundacja Promocji Retroinformatyki "Dawne komputery i gry" we WrocławiuFestiwal Dawnych Komputerów i Gier - Gryfino 2014
2.Stowarzyszenie "TWINNING" w Trzcińsku-ZdrojuUroki ziemi gryfińskiej

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2014 roku

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2014 roku

OGŁOSZENIE

ZARZĄD POWIATU W GRYFINIE

na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 ze zm.) oraz uchwały nr XXX/216/2013 z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu Gryfińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok (z późn. zm.) ogłasza

OTWARTY KONKURS OFERT
NA WSPARCIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH
W 2014 ROKU

 1. Rodzaj zadań i wysokość przeznaczonych środków publicznych:
  1. W zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:
   (wysokość środków do 15 000,00 zł)
   1. wspieranie projektów artystycznych wzbogacających życie kulturalne powiatu gryfińskiego, w tym wspieranie festiwali, konkursów, warsztatów i przeglądów artystycznych;
   2. wspieranie organizowanych na terenie powiatu znaczących wydarzeń kulturalnych o randze ogólnopolskiej i regionalnej;
   3. wspieranie projektów z zakresu edukacji kulturalnej, ze szczególnym uwzględnieniem programów skierowanych do dzieci i młodzieży oraz prezentacji amatorskiego ruchu artystycznego, artystycznych imprez środowiskowych i innych projektów kulturalnych integrujących społeczność lokalną;
   4. wspieranie inicjatyw kultywujących pamięć o zasłużonych dla powiatu, regionu i kraju wybitnych postaciach, miejscach i wydarzeniach historycznych, ochrona i popularyzowanie tradycji i dziedzictwa kulturowego.
  2. W zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:
   (wysokość środków do 24 920,00 zł)
   1. organizacja rekreacji ruchowej i aktywnych form spędzania czasu wolnego,
   2. upowszechnianie sportu, w tym pływania wśród dzieci i młodzieży powiatu gryfińskiego;
   3. organizacja imprez o zasięgu lokalnym, krajowym, międzynarodowym;
   4. wspieranie działań związanych z realizacją inicjatyw turystycznych oraz turystyczno-krajoznawczych.
  3. W zakresie turystyki i krajoznawstwa:
   (wysokość środków do 8 000,00 zł)
   1. imprezy krajoznawcze po powiecie dla mieszkańców powiatu.
 2. Zasady przyznawania dotacji:
  1. Uczestnikami konkursu mogą być organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy.
  2. Zlecanie zadania publicznego nastąpi w formie wsparcia realizacji zadania z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji.
  3. Zarząd Powiatu przyznaje dotację na realizację oferty wyłonionej w konkursie w trybie indywidualnej decyzji, po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej.
  4. Podmiot ubiegający się o dotację winien zrealizować oferowane zadanie na terenie powiatu gryfińskiego.
  5. Oferowane zadanie publiczne musi stanowić przedmiot działalności statutowej podmiotu ubiegającego się o dotację oraz powinno być skierowane do mieszkańców z minimum dwóch gmin powiatu gryfińskiego (z treści oferty powinno jednoznacznie wynikać, że zadanie obejmie mieszkańców co najmniej 2 gmin).
  6. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznaniem dotacji we wnioskowanej wysokości. Może ona być niższa i w takim przypadku oferent będzie miał możliwość skorygowania zakresu rzeczowego oferty w stopniu proporcjonalnym do kwoty obniżenia dotacji lub wycofania oferty.
  7. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
  8. Wnioskowana maksymalna kwota dotacji na wsparcie realizacji zadania nie może przekraczać 70% poniesionych i udokumentowanych wydatków realizacji zadania:
   1. oferent ma obowiązek wniesienia wkładu własnego w wysokości co najmniej 30% całkowitego kosztu zadania;
   2. wkład własny może być wniesiony w całości ze środków finansowych1 (środki własne, inne źródła finansowania, opłaty adresatów zadania) lub ze środków finansowych i wkładu niefinansowego;
   3. wkład niefinansowy nie może przekroczyć 50% wkładu własnego oferenta (nieodpłatna, dobrowolna praca, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków organizacji);
   4. wkład niefinansowy może zostać rozliczony tylko na podstawie sporządzonego porozumienia wolontariackiego lub oświadczenia osoby wykonującej usługi bezpłatne na rzecz podmiotu otrzymującego dotację (oświadczenie takie powinno zawierać aktualną wycenę świadczonych usług wraz z opisem poszczególnych czynności oraz czasem i miejscem wykonania).
 3. Terminy i warunki realizacji zadania:
  1. Termin realizacji zadania: od dnia 25.05.2014 r. do dnia 15.12.2014 r. (termin realizacji zadania powinien obejmować: okres przygotowania, przeprowadzenia oraz zakończenia zadania, należy również uwzględnić czas na dokonanie płatności za wydatki związane z realizacją zadania).
  2. Oferent, przyjmując zlecenie realizacji zadania, zobowiązuje się do jego wykonania z największą starannością w trybie i na zasadach określonych w umowie.
  3. Koszty będą uznane za kwalifikowane tylko gdy:
   1. są bezpośrednio związane z realizowanym zadaniem i niezbędne do jego realizacji;
   2. są racjonalnie skalkulowane w oparciu o ceny rynkowe;
   3. zostały faktycznie poniesione i są udokumentowane (dowodem poniesienia wydatków jest opłacona faktura lub inny dokument księgowy zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości wraz z dowodem zapłaty);
   4. zostały przewidziane w zatwierdzonym kosztorysie zadania.
  4. Z dotacji mogą być poniesione w szczególności następujące koszty:
   1. koszty merytoryczne związane z uczestnictwem beneficjentów w zadaniu (w tym: materiały szkoleniowe, zakup pucharów i medali, wynajem sali, wynajem niezbędnego sprzętu, żywność, zakwaterowanie, przejazd beneficjentów, nagrody dla beneficjentów w konkursach itp.);
   2. koszty obsługi zadania publicznego (koszty zatrudnienia sędziów, obsługi medycznej, spikerów itp.);
   3. koszty działań promocyjno-informacyjnych (promocja działań poprzez publikacje w formie ulotek, folderów, plakatów, ogłoszeń w prasie lokalnej itp.).
  5. Koszty, które nie mogą być poniesione z dotacji:
   1. koszty stałe podmiotów, w tym utrzymanie biura (rachunki telefoniczne, internet, ryczałty na samochód, obsługa księgowa, opłaty pocztowe, czynsz, c.o. itp.);
   2. remonty i adaptacje pomieszczeń;
   3. koszty poniesione przed datą zawarcia umowy oraz po dacie zakończenia zadania;
   4. odsetki, prowizje i inne koszty pożyczek i kredytów;
   5. nagrody finansowe dla beneficjentów zadania;
   6. dotowanie przedsięwzięć, które są dofinansowane z budżetu powiatu lub jego funduszy celowych na podstawie przepisów szczególnych;
   7. pokrycie deficytu zrealizowanych przedsięwzięć.
  6. Za finansowe środki własne i środki z innych źródeł nie uznaje się wyceny wkładu rzeczowego oferenta oraz wyceny wkładu rzeczowego innych podmiotów nieodpłatnie biorących udział w realizacji zadania.
  7. W sytuacji, gdy oferent wnosi do realizacji zadania oprócz wkładu finansowego wkład niefinansowy w postaci świadczenia wolontariusza, konieczne jest przestrzeganie następujących warunków:
   1. zakres, sposób i liczba godzin wykonywania pracy przez wolontariusza muszą być określone w porozumieniu zawartym zgodnie z art. 44 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
   2. wolontariusz musi prowadzić na bieżąco karty pracy wraz ze szczegółowym opisem wykonywanej pracy (dokumentacja ta musi być przechowywana na zasadach ogólnych, tak jak dokumenty finansowe);
   3. jeżeli wolontariusz wykonuje pracę taką jak stały personel, to kalkulacja wkładu pracy wolontariusza musi być dokonana w oparciu o stawki obowiązujące dla tego personelu; w pozostałych wypadkach przyjmuje się, że wartość pracy jednego wolontariusza nie może przekraczać kwoty 20 zł za jedną godzinę pracy;
   4. wolontariuszem nie może być beneficjent ostateczny (adresat) zadania;
   5. wolontariusz zatrudniony u oferenta na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej nie może wykonywać świadczeń objętych wolontariatem w godzinach swojej pracy.
 4. Termin i warunki składania ofert:
  1. Uczestnicy konkursu składają oferty na ww. zadania do dnia 25.04.2014 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryfinie ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino na formularzach zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25). Wzory oferty i sprawozdania są dostępne na stronie internetowej www.bip.gryfino.powiat.pl.
  2. Do oferty należy załączyć następujące dokumenty:
   1. aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji (nie dotyczy uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej, wpisanych do ewidencji prowadzonej przez Starostę Gryfińskiego)
   2. w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z KRS lub innego właściwego rejestru - dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta(-ów),
   3. statut organizacji - aktualna wersja,
   4. umowę partnerską lub oświadczenie partnera (w przypadku wskazania partnera),
  3. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie, oddzielnie na każde zadanie, w miejscu i czasie określonym w ogłoszeniu. Koperta powinna być opisana z oznaczeniem nazwy i adresu podmiotu oraz rodzaju i nazwy zadania określonego w ogłoszeniu o konkursie (np. zadanie B1 - organizacja rekreacji ruchowej i aktywnych form spędzania czasu wolnego).
  4. Organizacja składająca kilka ofert w konkursie obowiązana jest złożyć każdą ofertę oddzielnie z zaznaczeniem, w której znajduje się komplet załączników.
  5. Złożone oferty muszą być kompletne i zawierać przejrzyste odpowiedzi na wszystkie wymagane pytania; jeśli którekolwiek pytanie nie dotyczy oferenta, czy zgłaszanego zadania, należy to jasno zaznaczyć wpisując "nie dotyczy" lub wpisać liczbę "0" (zero) w przypadku, gdy są to wartości liczbowe.
  6. W przypadku składania kopii, dokument należy opatrzyć na każdej stronie klauzulą "za zgodność z oryginałem" oraz datą i podpisem osób upoważnionych do reprezentowania oferenta (zgodnie z wpisem w KRS lub innym dokumentem potwierdzającym status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących).
  7. Oferty, które wpłynęły po terminie nie będą rozpatrywane. Za termin złożenia oferty uznaje się datę wpływu do urzędu.
  8. Dopuszcza się możliwość uzupełnienia braków w ofercie w wyznaczonym terminie.
  9. Złożenie oferty bez wszystkich wymaganych, prawidłowo wypełnionych i podpisanych załączników oraz niepoprawionych, spowoduje odrzucenie oferty z przyczyn formalnych.
 5. Kryteria i tryb wyboru oferty:
  1. Do oceny formalnej i merytorycznej ofert złożonych w ogłoszonym konkursie powołuje się komisję konkursową. Szczegółowe zasady jej działania zostaną określone w regulaminie pracy komisji.
  2. Kryteria oceny formalnej:
   1. kwalifikowalność oferenta,
   2. terminowość złożenia oferty,
   3. kompletność oferty,
   4. właściwy formularz oferty,
   5. wymagane załączniki,
   6. podpisy osób uprawnionych.
  3. Kryteria oceny merytorycznej:
   1. ocena możliwości realizacji zadania publicznego,
   2. ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;
   3. ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty określone w art. 3 ust. 3 będą realizować zadanie publiczne;
   4. w przypadku wsparcia uwzględnienie planowanego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 udziału środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego,
   5. uwzględnienie planowanego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, wkładu rzeczowego, osobowego, w tym świadczeń wolontariuszy i pracę społeczną członków,
   6. uwzględnienie analizy i oceny realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków;
   7. zgodność oferty z przedmiotem konkursu,
   8. innowacyjność i atrakcyjność form projektu,
   9. szeroki zasięg oddziaływania społecznego - wysoka liczba odbiorców projektu oraz zaangażowanie i integracja mieszkańców min. 2 gmin powiatu gryfińskiego,
   10. kontynuacja wcześniej sprawdzonych praktyk,
   11. możliwość kontynuacji realizacji celów zakładanych w projekcie.
  4. Ze swoich prac komisja sporządza protokół, który przedkładany jest Zarządowi Powiatu.
  5. Ostatecznego wyboru najkorzystniejszych ofert wraz z decyzją o wysokości kwoty przyznanej dotacji dokonuje Zarząd Powiatu w Gryfinie.
  6. Wyniki otwartego konkursu ofert ogłasza się niezwłocznie po wyborze ofert w siedzibie organu na tablicy informacyjnej, na stronie internetowej organu ogłaszającego konkurs oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
 6. Informacja o zrealizowanych zadaniach publicznych tego samego rodzaju oraz wysokości udzielonych dotacji w roku 2013:

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

Lp.Nazwa dotowanegoNazwa zadaniaKwota dotacji
1.Stowarzyszenie "Republika Międzyodrza" GryfinoGryfińskie Rajdy Rowerowe3 000,00
2.Uczniowski Klub Sportowy "ORLIK" Trzcińsko-ZdrójRowerem po przygody - odkrywanie tajemnic powiatu gryfińskiego973,34
3.Stowarzyszenie "Republika Międzyodrza" Gryfino7. Gryfiński Festiwal Miejsc i Podróży "Włóczykij"7 000,00
4.Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Jazdy Polskiej"Troskliwy Powiat - Bezpieczna Natura"2 100,00
Ogółem13 073,34

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Lp.Nazwa dotowanegoNazwa zadaniaKwota dotacji
1.Stowarzyszenie Historyczno- Kulturalne "TERRA INCOGNITA" Chojna"Kałamarz i ośla ławka. Cykl imprez dla młodzieży poświęcony historii szkół w powiecie gryfińskim"3 649,50
2.Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gryfinie20-lecie PSOUU - Dzień Godności osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną1 450,00
3.Parafia Rzymskokatolicka pw. Ducha Świętego w MoryniuOrganizacja Obchodów 750-lecia Kościoła w Moryniu4 900,00
4.Stowarzyszenie "Spichlerz Sztuki"Cienie zapomnianych kultur 20134 500,00
Ogółem14 499,50

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Lp.Nazwa dotowanegoNazwa zadaniaKwota dotacji
1.Klub Sportowy ENERGETYK GryfinoUdział w Półfinale i Finale Pucharu Związku Piłki Ręcznej w Polsce Chłopców 20133 080,00
2.Klub Sportowy ENERGETYK GryfinoOrganizacja Ogólnopolskich Regat Kajakowych z Okazji Dni Gryfina 20131 000,00
3.Uczniowski Klub Pływacki "MARLIN" GryfinoMistrzostwa Szkół Podstawowych Powiatu Gryfińskiego2 350,00
4.Uczniowski Klub Pływacki "MARLIN" GryfinoOtwarte Mistrzostwa Gryfina w Pływaniu1 650,00
5.UKS ENERGETYK JUNIORXXI Edycja Międzynarodowego Festiwalu Piłki Nożnej3 900,00
6.UKS ENERGETYK JUNIORMiędzynarodowy Turniej Piłki Nożnej U-11 Lajkonik - Gryfino 2013840,00
7.Parafia Rzymskokatolicka pw. Ducha Świętego w MoryniuOrganizacja III Maratonu Rowerowego MTB 20Coolbike6 450,00
8.Parafia Rzymskokatolicka pw. Ducha Świętego w MoryniuOrganizacja Pikniku Crossowego "RAKoTEST"2 940,00
9.Klub Motorowy ChojnaV Runda Międzynarodowych Mistrzostw Strefy Polski Zachodniej w Motocrossie4 000,00
10.Klub Bokserski GARDA ChojnaGala Boksu im. Jana Brodowiaka7 040,00
Ogółem33 250,00

1 środki finansowe, które będą zdeponowane na rachunku bankowym oferenta


data opublikowania: 2014-04-04 13:58:44
data ostatniej aktualizacji: 2014-05-23 09:26:50

Strona odwiedzona 1055 razy
Inf. przygotowana przez: Aleksandra Wiewióra
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.