Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Ogłoszenia

Archiwum - zarządzanie kryzysowe

Rozstrzygnięcie:

W dniu 26 marca 2015 r. Zarząd Powiatu w Gryfinie rozstrzygnął konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Gryfińskiego w roku 2015 w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz turystyki i krajoznawstwa.

Zestawienie wybranych ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Gryfińskiego w roku 2015

Zakres: Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Lp.Nazwa oferentaNazwa zadaniaKwota przyznanej dotacji (zł)
1.Stowarzyszenie Spichlerz Sztuki"Cienie zapomnianych kultur 2015" w Kołbaczu2 904,00
2.Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w GryfinieDzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną - Neptunalia 20151 790,00
3.Stowarzyszenie Historyczno-Kulturalne "Terra Incognita"Tajemnice Cedyni - gra miejska2 100,00
4.Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "PROMYK" GoszkówPowiatowy Festiwal Piosenki Biesiadnej dla Osób Niepełnosprawnych1 197,00
5.Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Krzyża ChrystusowegoWspólne koncertowanie "Siejmy Radość"1 394,00
6.Gryfiński Uniwersytet Trzeciego WiekuKonferencja naukowa "Uniwersytety Trzeciego Wieku na Pograniczach"5 615,00
 Razem15 000,00

Zakres: Wspieranie i upowszechniania kultury fizycznej

Lp.Nazwa oferentaNazwa zadaniaKwota przyznanej dotacji (zł)
1.Klub Motorowy ChojnaIX Runda Mistrzostw Strefy Polski Zachodniej w Motocrossie4 342,00
2.Stowarzyszenie Amatorów Piłki Siatkowej "Libero" w Gminie BanieFestiwal Piłki Siatkowej Dziewcząt CICONIA CUP1 456,00
3.Uczniowski Klub Pływacki "Marlin" GryfinoMistrzostwa Szkół Podstawowych Powiatu Gryfińskiego1 979,00
4.Klub Bokserski GardaSobota Bokserska10 447,00
5.Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Promyk" GoszkówBądźmy aktywni - powiatowe rozgrywki w tenisie stołowym dla Osób Niepełnosprawnych2 251,00
6.Uczniowski Klub Pływacki "Marlin" GryfinoOgólnopolski Sprawdzian Wytrzymałości i Wszechstronności Stylowej Miting Pływacki Laguna Cup4 110,00
7.Uczniowski Klub Sportowy "Energetyk Junior"XXIII Edycja Międzynarodowego Festiwalu Piłki Nożnej - Gryfino Cup 20154 229,00
8.Stowarzyszenie Turystyczno-Sportowe "Kontra" BanieWspółorganizacja turniejów piłki siatkowej plażowej1 186,00
 Razem30 000,00

Zakres: Turystyka i krajoznawstwo

Lp.Nazwa oferentaNazwa zadaniaKwota przyznanej dotacji (zł)
1.Międzyszkolny Klub Sportowy "Hermes" w Gryfinie"Gryfińskie Rajdy Rowerowe - 20 tras na XX lecie"3 774,00
2.Uczniowski Klub Sportowy "Orlik""Młodzi podróżnicy odkrywają niezwykłe miejsca powiatu gryfińskiego"967,00
3.Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gryfinie"Żyj aktywnie poprzez turystykę z mapą i kompasem"1 048,00
 Razem5 789,00

Zestawienie odrzuconych ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Gryfińskiego w roku 2015

Lp.Nazwa oferentaNazwa zadania
1.Fundacja Promocji Retroinformatyki "Dawne Komputery i Gry"Przygotowanie i organizacja wydarzenia pn. "Festiwal Dawnych Komputerów i Gier - Gryfino 2015"

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych powiatu gryfińskiego w 2015 roku

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych powiatu gryfińskiego w 2015 roku

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) w związku z uchwałą Nr XL/288/2014 rady Powiatu w Gryfinie z dnia 30 października 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu Gryfińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok

ZARZĄD POWIATU W GRYFINIE ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2015 roku.

Otwarty konkurs ofert skierowany jest do organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań z budżetu powiatu to kwota 53 000,00 zł.
Celem konkursu jest wyłonienie i dofinansowanie ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Gryfińskiego o charakterze ponadgminnym na rok 2015 w zakresie:

 1. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - 15 000 zł: współorganizacja:
  festiwali, przeglądów twórczości, imprez mających na celu pielęgnowanie tradycji, kultury, patriotyzmu i polskości;
 2. wspierania i upowszechnianie kultury fizycznej - 30 000 zł:
  współorganizacja: turniejów, memoriałów, mistrzostw polski i powiatu, biegów i festynów, rozgrywek ligowych;
 3. turystyki i krajoznawstwa - 8 000 zł:
  współorganizacja: wystaw, zlotów, maratonów, rajdów.
 1.  Zasady przyznawania dotacji, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty zostały określone w uchwale Nr 13/2015 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie zasad przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Gryfińskiego organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

  O udzielenie zlecenia zadania, mogą ubiegać się uprawnione podmioty realizujące zadania, terytorialnie i merytorycznie odpowiadające zakresowi działań powiatu gryfińskiego.
  Powiat wspiera zadania, a nie działalność całoroczną organizacji. Wyboru ofert dokona Zarząd Powiatu w Gryfinie w oparciu o opinie Komisji konkursowej. Ocena ofert zostanie przeprowadzona w oparciu o kryteria wynikające z art. 15 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 2. Termin i miejsce składania ofert:
  1. Termin składania ofert wyznacza się od dnia 6 lutego do dnia 26 lutego 2015 roku.
  2. Oferent może złożyć w danym konkursie maksymalnie dwie oferty w ramach jednego zadania publicznego.
  3. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach osobiście w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Gryfinie ul. Sprzymierzonych 4, w godzinach: 7.30-15.30 lub za pośrednictwem poczty (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Starostwo Powiatowe ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino z dopiskiem na kopercie: Konkurs ofert -Zadanie nr... .
  4. Oferty należy składać, na formularzu zgodnym z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25). Formularz można pobrać ze strony internetowej: www.bip.gryfino.powiat.pl - zakładka Organizacje pozarządowe.
  5. Do ofert należy dołączyć:
   pełnomocnictwo do działania w imieniu organizacji (w przypadku, gdy ofertę o dotację podpisują osoby inne niż umocowane do reprezentacji zgodnie z rejestrem).
  6. Kopie dokumentów powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem.
  7. Oferenci składający więcej niż jedną ofertę, załączniki mogą dołączyć do jednej z nich.
  8. Oferta powinna być podpisana czytelnie przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w zakresie praw majątkowych, zgodnie z zapisami wynikającymi ze stosownych dokumentów, np. statut, KRS, pełnomocnictwa (w przypadku braku pieczęci proszę o podanie pełnionej funkcji).
  9. Oferent składający ofertę akceptuje i zobowiązuje się do przestrzegania Zasad przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Gryfińskiego organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 3. Termin i warunki realizacji zadania:
  1. Wspierane zadanie można realizować w okresie od 26 marca do 10 grudnia 2015 r.
  2. Warunki realizacji zadania zostaną określone we właściwej umowie.
  3. Oferent jest związany złożoną ofertą do dnia podpisania umowy.
  4. Zadanie winno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantując wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy oraz zgodnie z warunkami określonymi w ofercie oraz umowie.
  5. Organizacja, która otrzyma dotację będzie zobowiązana do informowania, iż zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych z budżetu Powiatu Gryfińskiego. Informacja na ten temat powinna znaleźć się we wszystkich materiałach, publikacjach, informacjach dla mediów, ogłoszeniach oraz wystąpieniach publicznych dotyczących realizowanego zadania publicznego. Organizacja będzie również zobowiązana do umieszczania logo Powiatu na wszystkich materiałach, w szczególności promocyjnych, informacyjnych itp.
 4. Informacja o wysokości środków przeznaczonych w latach 2013-2014 na dofinansowanie zadań publicznych:

  W latach 2013-2014 Powiat Gryfiński na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, objętych niniejszym konkursem przeznaczył z budżetu środki finansowe w wysokości 115 473,00 zł:

  Lp. Rodzaj zadania Poniesione wydatki w 2013 r. Poniesione wydatki w 2014 r.
  1. Kultura oraz ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 14 500,00 11 766,00
  2. Kultura fizyczna 33 250,00 28 709,00
  3. Turystyka 13 073,00 14 175,00
 5. Zarząd Powiatu Gryfińskiego zastrzega sobie prawo do:
  odwołania konkursu ofert w całości lub części, przedłużenia terminu składania ofert.

  Informacje w sprawie konkursu udzielane są w Wydziale Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego w Gryfinie ul. 11 Listopada 16d, nr tel. 91 404 50 00 wew. 221, e-mail: aleksandra.wiewiora@gryfino.powiat.pl


data opublikowania: 2015-02-06 11:38:29
data ostatniej aktualizacji: 2015-03-26 14:26:15

Strona odwiedzona 1323 razy
Inf. przygotowana przez: Aleksandra Wiewióra
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.