Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Ogłoszenia

Archiwum - zarządzanie kryzysowe

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gryfińskiego w roku 2016

Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. poz. 1255) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) Zarząd Powiatu w Gryfinie ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gryfińskiego w roku 2016

I. Rodzaj zadania

Prowadzenie jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie gryfińskim w 2016 r. zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. poz. 1255).

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania

Na realizację zadania przeznacza się kwotę 59 946,00 zł (słownie: pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści sześć złotych).

III. Zasady przyznawania dotacji

 1. Zasady przyznawania dotacji na powierzenie realizacji zadania publicznego określają przepisy:
  1. ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014, poz. 1118 z późn. zm.),
  2. ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).
 2. Szczegółowe warunki przyznawania i rozliczenia dotacji określi zawarta umowa.
 3. Dotacja na realizację zadania będzie przekazywana w miesięcznych transzach pod warunkiem otrzymania przez powiat gryfiński dotacji z budżetu państwa.

IV. Termin i warunki realizacji zadania

 1. Zadanie ma być realizowane w 2016 r. w przeciętnym wymiarze 5 dni w tygodniu przez 4 godziny dziennie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.
 2. Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, w tym udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej przez oferenta odbywać się będzie na podstawie zawartej z powiatem umowy zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. poz. 1255) oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy. Przed podpisaniem umowy wyłoniony w konkursie oferent zobowiązany będzie dostarczyć:
  1. do wglądu oryginały zawartych umów z adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub osobą, o której mowa w art. 11 ust. 3 pkt 2 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej,
  2. oświadczenie oferenta o zgodności danych przedstawionych w ofercie ze stanem prawnym i faktycznym w dniu podpisania umowy.
 3. Lokale wyznaczone na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej usytuowane będą:
  1. w Chojnie przy ul. Dworcowej 3 (w siedzibie Ośrodka informacji dla osób niepełnosprawnych, czynny od poniedziałku do czwartku w godz. 11.00 - 15.00) oraz
  2. w Widuchowej przy ul. Grunwaldzkiej 8 (w siedzibie Urzędu Gminy Widuchowa, czynny w piątek w godz. 10.00 - 14.00).
 4. Lokal wyznaczony na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej zostanie udostępniony oferentowi nieodpłatnie.
 5. Lokal wyznaczony na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej wyposażony będzie w zamykaną szafkę, krzesła, stół, drukarkę, a także sieć energetyczną, telefoniczną i teleinformatyczną.
 6. Oferent zobowiązany jest do zapewnienia sprzętu komputerowego z dostępem do bazy aktów prawnych umożliwiających udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej w lokalizacjach wskazanych w pkt 3.
 7. Oferent zapewnia udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej w szczególności zgodnie z art. 3, art. 5, art. 7 oraz art. 11 ust.3, 4 i 5 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255).
 8. O powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej może ubiegać się organizacja pozarządowa prowadząca działalność pożytku publicznego w zakresie, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1b ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.), która spełnia łącznie następujące warunki:
  1. posiada co najmniej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań wiążących się z udzielaniem porad prawnych lub informacji prawnych; 
  2. przedstawi zawarte umowy lub promesy ich zawarcia z adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub osobą, o której mowa w ust. 3 pkt 2 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255);
  3. daje gwarancję należytego wykonania zadania, w szczególności przez złożenie pisemnego zobowiązania:
   • zapewnienia poufności w zwiąż z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej i jej dokumentowaniem,
   • zapewnienia profesjonalnego i rzetelnego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, w szczególności w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów.
 9. O powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej nie może ubiegać się organizacja pozarządowa, która w okresie dwóch lat poprzedzających przystąpienie do otwartego konkursu ofert nie rozliczyła się z dotacji przyznanej na wykonanie zadania publicznego lub wykorzystała dotację niezgodnie z celem jej przyznania, jak również organizacja pozarządowa, z którą starosta rozwiązał umowę. Termin dwóch lat biegnie odpowiednio od dnia rozliczenia się z dotacji i zwrotu nienależnych środków wraz z odsetkami albo rozwiązania umowy.
 10. Zadanie winno być zrealizowane z najwyższą starannością, gwarantując wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy oraz zgodnie z warunkami określonymi w ofercie oraz umowie.
 11. Starosta będzie kontrolował wykonywanie umowy przez organizację pozarządową na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.).
 12. Organizacja pozarządowa, której powierzono realizację zadania zobowiązana będzie do złożenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego według wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25).

IV. Termin i warunki składania ofert

 1. Oferty należy składać do dnia 26 listopada 2015 r. w Kancelarii ogólnej Starostwa Powiatowego w Gryfinie, ul. Sprzymierzonych 4 w godzinach: 7.30-15.30 lub za pośrednictwem poczty (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Starostwo Powiatowe ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino.
 2. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z opisem "Otwarty konkurs ofert na powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gryfińskiego w roku 2016".
 3. Oferty należy składać na formularzu zgodnym z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25).
 4. Do oferty należy dołączyć:
  1. aktualny (wydany najpóźniej na 30 dni przed złożeniem oferty) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), innego rejestru lub ewidencji potwierdzający status prawny oferenta; w przypadku, gdy organizacja nie podlega wpisowi w KRS należy dołączyć statut oraz sprawozdania merytoryczne i finansowe za rok ubiegły,
  2. pełnomocnictwo/upoważnienie do działania w imieniu oferenta (w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotu składającego ofertę niż wynikający z właściwego rejestru),
  3. umowy lub promesy ich zawarcia z adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub osobą, o której mowa w art. 11 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255)
  4. dokumenty potwierdzające wykonywanie zadań wiążących się z udzielaniem porad prawnych lub informacji prawnych ze wskazaniem okresu ich wykonywania,
  5. oświadczenie o zapewnieniu przez oferenta sprzętu komputerowego z bazą aktów prawnych umożliwiających udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej w lokalizacjach wskazanych w niniejszym ogłoszeniu (należy podać ilość komputerów i ewentualnie informacje o posiadanym sprzęcie dodatkowym tj. drukarkach, które używane będą przy realizacji zadania),
  6. pisemne zobowiązanie zapewnienia poufności w związku z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej i jej dokumentowaniem,
  7. pisemne zobowiązanie zapewnienia profesjonalnego i rzetelnego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, w szczególności w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów,
  8. oświadczenie, że nie zachodzą przesłanki wykluczające możliwość ubiegania się o powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, o których mowa w art. 11 ust. 11 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej,
  9. oświadczenie o aktualności złożonych dokumentów,
  10. oświadczenie o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia konkursowego,
 5. Oferta powinna być podpisana czytelnie przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w zakresie praw majątkowych w imieniu oferenta, zgodnie z zapisami wynikającymi złożonych dokumentów.
 6. Kopie dokumentów powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentacji oferenta.
 7. W związku z wejściem w życie w dniu 9 listopada 2015 r. ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawy o fundacjach (Dz.U. z 2015 r. poz. 1339) oraz zgodnie z art. 19 ww. ustawy minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia wzory ofert i ramowe wzory umów dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzory sprawozdań z wykonania tego zadania. Zarząd Powiatu w Gryfinie zastrzega sobie prawo do żądania od organizacji pozarządowych, które przystąpiły do konkursu przed dniem wejścia w życie ww. ustawy ponownego złożenia wymaganych dokumentów na nowych formularzach.

V. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru oferty

 1. Wyboru ofert dokonuje się w oparciu o zasady określone w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.).
 2. Złożone oferty podlegają sprawdzeniu pod względem formalnymi i merytorycznym przez Komisję konkursową powołaną przez Zarząd Powiatu w Gryfinie.
 3. Oferty sprawdzane pod względem formalnym oceniane będą na podstawie poniższych kryteriów:
 4.  
Lp.Kryteria ocenyoferta spełnia kryteriumoferta nie spełnia kryterium
1Oferta została złożona w terminie  
2Oferta została złożona we właściwej formie i na właściwym formularzu   
3Oferta kompletna (zawiera wszystkie wskazane w ogłoszeniu o konkursie ofert załączniki)  
4Oferta złożona przez organizację pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego, która posiada co najmniej 2-letnie doświadczenie w wykonywaniu zadań wiążących się z udzielaniem porad prawnych lub informacji prawnych  
5Przedmiot oferty jest zgodny z przedmiotem konkursu  
6Koszt realizacji zadania przedstawiony przez oferenta nie przekracza wysokości środków przeznaczonych na realizację zadania  
 1. Oferta, która nie spełni wszystkich kryteriów oceny formalnej zostanie odrzucona.
 2. Nie przewiduje się możliwości uzupełnienia oferty, która została złożona w stanie niekompletnym.
 3. Oferty przesłane faksem, bądź złożone drogą elektroniczną nie będą przyjmowane.
 4. Oferty, które pozytywnie przejdą ocenę formalną podlegają ocenie merytorycznej.
 5. Oferty sprawdzane pod względem merytorycznym oceniane będą na podstawie poniższych kryteriów:
Lp.Kryteria ocenyPunktacja
1Posiadane przez organizację pozarządową doświadczenie w wykonywaniu zadań wiążących się z udzielaniem porad prawnych lub informacji prawnych* od 2 do 4 lat doświadczenia: 1 pkt
* powyżej 4 lat doświadczenia: 2 pkt
2Zawarte umowy lub promesy ich zawarcia z adwokatem lub radcą prawnym * umowa/promesa zawarta z adwokatem lub radcą prawnym na świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej przez:
- 5 dni w tygodniu przez 4 godziny dziennie: 5 pkt
- 4 dni w tygodniu przez 4 godziny dziennie: 4 pkt
- 3 dni w tygodniu przez 4 godziny dziennie: 3 pkt
- 2 dni w tygodniu przez 4 godziny dziennie: 2 pkt
- 1 dzień w tygodniu przez 4 godziny dziennie: 1 pkt
3Zawarte umowy lub promesy ich zawarcia z doradcą podatkowym* umowa/promesa zawarta z doradcą podatkowym na świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej przez:
- 2 dni w tygodniu przez 4 godziny dziennie: 2 pkt
- 1 dzień w tygodniu przez 4 godziny dziennie: 1 pkt
4Posiadane zasoby wymagane do realizacji zadania (komputery, drukarki, baza aktów prawnych)* 1 komputer z bazą aktów prawnych i z drukarką: 2 pkt
* 2 komputery z bazą aktów prawnych z drukarką do każdego komputera: 4 pkt
5Koszty realizacji zadania przedstawione przez oferenta finansowane z dotacji * kwota 52000,00 zł do 45000,00 zł: 1 pkt
* kwota poniżej 45000,00 zł: 3 pkt
 1. Z przeprowadzonej oceny Komisja konkursowa sporządza protokół, który podpisują obecni przy dokonywaniu oceny członkowie Komisji konkursowej. Protokół zawiera listę ofert uszeregowaną według uzyskanej punktacji od najwyższej do najniższej liczy punktów, a także propozycję z uzasadnieniem zawarcia umowy z organizacją pozarządową.
 2. Ostateczną decyzję o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert podejmuje Zarząd Powiatu w Gryfinie w terminie do 15 grudnia 2015 r. Decyzja Zarządu Powiatu w Gryfinie jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.

VI. Zrealizowane w roku 2015 r. ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadania publiczne tego samego rodzaju i związane z tym koszty:

Zarząd Powiatu w Gryfinie informuje, że w roku 2015 oraz w roku 2014 nie był ogłaszany otwarty konkurs ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gryfińskiego.

VII. Pozostałe informacje

 1.  Zarząd Powiatu Gryfińskiego zastrzega sobie prawo do: odwołania konkursu ofert w całości lub części, przedłużenia terminu składania ofert.
 2. Informacji w sprawie konkursu udziela Agnieszka Turek, tel. 91 4045000 wew. 212, adres e-mail: agnieszka.turek@gryfino.powiat.pl.

data opublikowania: 2015-11-05 15:26:58
data ostatniej aktualizacji: 2015-11-06 13:45:37

Strona odwiedzona 932 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Turek
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.