Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Ogłoszenia

Archiwum - zarządzanie kryzysowe

Rozstrzygnięcie:

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Gryfińskiego w roku 2016

W dniu 17 marca 2016 r. Zarząd Powiatu w Gryfinie rozstrzygnął konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Gryfińskiego w roku 2016 w zakresie kultury i sztuki, kultury fizycznej, turystyki, bezpieczeństwa i porządku publicznego.


Do pobrania:

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Gryfińskiego w 2016 roku

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) w związku z uchwałą Nr XII/73/2015 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu Gryfińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok

ZARZĄD POWIATU W GRYFINIE
ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2016 roku.

Otwarty konkurs ofert skierowany jest do organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań z budżetu powiatu to kwota 80 000,00 zł.

Celem konkursu jest wyłonienie i dofinansowanie ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Gryfińskiego o charakterze ponadgminnym na rok 2016 w zakresie:

 1. Kultury i sztuki - 15 000,00 zł:
  1. upowszechnienia kultury ze szczególnym nastawieniem na dzieci i młodzież z powiatu gryfińskiego,
  2. organizacja/wspieranie imprez mających znaczenie dla rozwoju kultury i integracji społeczności powiatu,
  3. wydawanie niekomercyjnych, niskonakładowych wydawnictw w postaci drukowanej oraz innych technik zapisu, dotyczących tradycji i kultury powiatu gryfińskiego,
  4. wspieranie produkcji filmowych dotyczących dorobku kulturalnego mieszkańców powiatu gryfińskiego.
 2. Kultury fizycznej - 30 000,00 zł:
  1. upowszechnianie kultury fizycznej ze szczególnym nastawieniem na dzieci i młodzież powiatu gryfińskiego,
  2. organizowanie/wspieranie imprez sportowych i rekreacyjnych o zasięgu powiatowym,
  3. organizowanie/wspieranie przygotowań i uczestnictwa młodzieży reprezentującej powiat gryfiński w imprezach wojewódzkich, ogólnopolskich oraz międzynarodowych,
  4. profilaktyka oraz szkolenia, zapewnienie bezpieczeństwa nad wodami w powiecie gryfińskim.
 3. Turystyki - 15 000 zł:
  1. upowszechnianie turystyki ze szczególnym nastawieniem na dzieci i młodzież powiatu gryfińskiego,
  2. organizowanie/wspieranie imprez turystycznych o zasięgu powiatowym.
 4. Bezpieczeństwa i porządku publicznego - 20 000 zł:
  1. profilaktyka oraz szkolenia dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa w powiecie gryfińskim, w tym w szczególności nad wodami, zdrowotnego, komunikacyjnego i drogowego.
 1. Zasady przyznawania dotacji, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty zostały określone w uchwale Nr 13/2015 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie zasad przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Gryfińskiego organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

  O udzielenie zlecenia zadania, mogą ubiegać się uprawnione podmioty realizujące zadania, terytorialnie i merytorycznie odpowiadające zakresowi działań powiatu gryfińskiego.
  Powiat wspiera zadania, a nie działalność całoroczną organizacji. Wyboru ofert dokona Zarząd Powiatu w Gryfinie w oparciu o opinie Komisji konkursowej. Ocena ofert zostanie przeprowadzona w oparciu o kryteria wynikające z art. 15 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 2. Termin i miejsce składania ofert:
  1. Termin składania ofert wyznacza się od dnia 18 stycznia do dnia 19 lutego 2016 roku.
  2. Oferent może złożyć w danym konkursie maksymalnie dwie oferty w ramach jednego zadania publicznego.
  3. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach osobiście w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Gryfinie ul. Sprzymierzonych 4, w godzinach: 7.30-15.30 lub za pośrednictwem poczty (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Starostwo Powiatowe ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino z dopiskiem na kopercie: Konkurs ofert - Zadanie nr... .
  4. Oferty należy składać, na formularzu zgodnym z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25). Formularz można pobrać ze strony internetowej: www.bip.gryfino.powiat.pl - zakładka Organizacje pozarządowe.
  5. Do ofert należy dołączyć:
   • pełnomocnictwo do działania w imieniu organizacji (w przypadku, gdy ofertę o dotację podpisują osoby inne niż umocowane do reprezentacji zgodnie z rejestrem).
  6. Kopie dokumentów powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem.
  7. Oferenci składający więcej niż jedną ofertę, załączniki mogą dołączyć do jednej z nich.
  8. Oferta powinna być podpisana czytelnie przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w zakresie praw majątkowych, zgodnie z zapisami wynikającymi ze stosownych dokumentów, np. statut, KRS, pełnomocnictwa (w przypadku braku pieczęci proszę o podanie pełnionej funkcji).
  9. Oferent składający ofertę akceptuje i zobowiązuje się do przestrzegania Zasad przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Gryfińskiego organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 3. Termin i warunki realizacji zadania:
  1. Wspierane zadanie można realizować w okresie od 21 marca do 10 grudnia 2016 r.
  2. Warunki realizacji zadania zostaną określone we właściwej umowie.
  3. Oferent jest związany złożoną ofertą do dnia podpisania umowy.
  4. Zadanie winno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantując wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy oraz zgodnie z warunkami określonymi w ofercie oraz umowie.
  5. Organizacja, która otrzyma dotację będzie zobowiązana do informowania, iż zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych z budżetu Powiatu Gryfińskiego. Informacja na ten temat powinna znaleźć się we wszystkich materiałach, publikacjach, informacjach dla mediów, ogłoszeniach oraz wystąpieniach publicznych dotyczących realizowanego zadania publicznego. Organizacja będzie również zobowiązana do umieszczania logo Powiatu na wszystkich materiałach, w szczególności promocyjnych, informacyjnych itp.
 4. Informacja o wysokości środków przeznaczonych w latach 2014-2015 na dofinansowanie zadań publicznych:
  W latach 2014-2015 Powiat Gryfiński na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, objętych niniejszym konkursem przeznaczył z budżetu środki finansowe w wysokości 112 578,00 zł:
  Lp.Rodzaj zadaniaPoniesione wydatki w 2014 r.Poniesione wydatki w 2015 r.
  1.Kultura oraz ochrona zabytków i opieka nad zabytkami11 766,0015 000,00
  2.Kultura fizyczna28 880,0029 968,00
  3.Turystyka14 175,0012 789,00
 5. Zarząd Powiatu Gryfińskiego zastrzega sobie prawo do:
  • odwołania konkursu ofert w całości lub części,
  • przedłużenia terminu składania ofert.

Informacje w sprawie konkursu udzielane są w Wydziale Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego w Gryfinie ul. 11 Listopada 16d, nr tel. 91 404 50 00 wew. 221, e-mail: aleksandra.wiewiora@gryfino.powiat.pl


Do pobrania:

data opublikowania: 2016-01-18 11:44:26
data ostatniej aktualizacji: 2016-03-21 12:54:30

Strona odwiedzona 1207 razy
Inf. przygotowana przez: Aleksandra Wiewióra
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.