Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Ogłoszenia

Archiwum - zarządzanie kryzysowe

Rozstrzygnięcie:

ROZSTRZYGNIĘCIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH POWIATU GRYFIŃSKIEGO W ROKU 2017

W dniu 6 kwietnia 2017 r. Zarząd Powiatu w Gryfinie rozstrzygnął konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych powiatu gryfińskiego w roku 2017 w zakresie kultury i sztuki, kultury fizycznej, turystyki, bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Zestawienie wybranych ofert
Na realizację zadań publicznych Powiatu Gryfińskiego w roku 2017

Zakres: Kultura i sztuka

Lp.Nazwa oferentaNazwa zadaniaKwota przyznanej dotacji (zł)
1.Stowarzyszenie Spichlerz Sztuki"Cienie zapomnianych kultur w pocysterskim Kołbaczu"4 000,00
2.Fundacja Akademia Muzyki Dawnej"Na Gotyckim Szlaku - VIII Letni Festiwal Wędrowny"6 200,00
  Razem10 200,00

Zakres: Kultura fizyczna

Lp.Nazwa oferentaNazwa zadaniaKwota przyznanej dotacji (zł)
1.Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w GryfinieZawody sportowe - rowerowo-biegowe osób niepełnosprawnych intelektualnie800,00
2.Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Promyk"Integracyjne zawody w tenisie stołowym dla osób niepełnosprawnych z terenu powiatu gryfińskiego1 800,00
3.Międzyszkolny Klub Sportowy "HERMES"83. Masowe Biegi Przełajowe2 500,00
4.Międzyszkolny Klub Sportowy "HERMES"Udział reprezentacji powiatu gryfińskiego w finale krajowym "Czwartków Lekkoatletycznych"2 000,00
5.Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża ChrystusowegoTurniej sportowo-rekreacyjny "Łączy nas sport"700,00
6.Stowarzyszenie Amatorów Piłki Siatkowej LIBERO w Gminie Banie"III Festiwal Piłki Siatkowej Dziewcząt CICONIA CUP"800,00
7.Stowarzyszenie Lotnicze STRATUS w Chojnie"III Rodzinny Piknik Paralotniowy"2 500,00
8.Uczniowski Klub Pływacki "Marlin""Ogólnopolski Sprawdzian Wytrzymałości i Wszechstronności Stylowej Miting Pływacki Laguna Cup"3 500,00
9.Uczniowski Klub Pływacki "Marlin""Otwarte Mistrzostwa Gryfina w Pływaniu"1 500,00
10Parafia Rzymskokatolicka pw. Ducha Świętego w MoryniuFestiwal rowerowo-biegowy "Sport to zdrowie"3 500,00
11Liga Obrony Kraju Zachodniopomorska Organizacja Wojewódzka"Organizowanie współzawodnictwa sportowego w zakresie strzelectwa sportowego dzieci i młodzieży szkolnej w miastach Gryfino, Chojna, Moryń na terenie powiatu gryfińskiego1 800,00
  Razem21 400,00

Zakres: Turystyka

Lp.Nazwa oferentaNazwa zadaniaKwota przyznanej dotacji (zł)
1.Międzyszkolny Klub Sportowy "Hermes" w Gryfinie"Obiekty dziedzictwa kulturowego na transpowiatowych partnerskich trasach rowerowych"3 900,00
2.Uczniowski Klub Sportowy "Orlik""Rowerami po przygodę" - poznajemy ciekawe miejsca powiatu gryfińskiego1 300,00
3.Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Most" w Nowym CzarnowieImpreza turystyczno-integracyjna "Leśna Polana"4 800,00
  Razem10 000,00

Zestawienie odrzuconych ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Gryfińskiego w roku 2017

Zakres: Kultura i sztuka

Lp.Nazwa oferentaNazwa zadania
1.Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w GryfinieMiasteczko integracyjne - Dni Otwarte WTZ
2.Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Promyk" GoszkówFestiwal piosenki pn. "Przeboje lata" dla osób niepełnosprawnych z terenu powiatu gryfińskiego
3.Gryfiński Uniwersytet Trzeciego Wieku"Seniorzy GUTW zarażają aktywnością kulturalną i ruchową"
4.Stowarzyszenie Alchemia Czasu"VI Wakacje z Historią w Gozdowicach". Miejsce pamięci na pograniczu polsko-niemieckim.
5.Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętego Ducha"Koncert muzyki klasycznej"

Zakres: Kultura fizyczna

Lp.Nazwa oferentaNazwa zadania
1.Stowarzyszenie Turystyczno-Sportowe KONTRA Banie"Organizowanie turniejów badmintona i tenisa stołowego o zasięgu powiatowym"
2.Liga Obrony Kraju Zachodniopomorska Organizacja Wojewódzka"Organizacja Konkursu Wiedzy Morskiej dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu powiatu gryfińskiego i udział drużyny reprezentującej powiat w konkursie wojewódzkim i ogólnopolskim"
3.Klub Bokserski GARDA"Narodowa Gala Boksu"

Zakres: Turystyka

Lp.Nazwa oferentaNazwa zadania
1.Stowarzyszenie Turystyczno-Sportowe KONTRA Banie"Organizowanie spływu kajakowego o zasięgu powiatowym"
2.Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Gądno"Festiwal światła i wody - rozpoczęcie lata w powiecie gryfińskim"

Zakres: Bezpieczeństwo i porządek publiczny

Lp.Nazwa oferentaNazwa zadania
1.Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego Szczecin"Bezpieczne wakacje z wędką"

Zmiany w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Gryfińskiego w 2017 roku

INFORMACJA O ZMIANACH W OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH POWIATU GRYFIŃSKIEGO W 2017 ROKU

W ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Gryfińskiego w 2017 roku (załącznik do Uchwały Nr 328/2017 z dnia 9 lutego 2017 r.) wprowadza się następujące zmiany:

 1. Akapit trzeci otrzymuje brzmienie: "Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań z budżetu powiatu to kwota 82 000 zł".
 2. Rozdział I pkt 2 po zmianie otrzymuje brzmienie:
  "Kultury fizycznej - 30 000 zł".
 3. Rozdział I pkt 4 po zmianie otrzymuje brzmienie:
  "Bezpieczeństwa i porządku publicznego - 20 000 zł"

OTWARTY KONKURS OFERT
NA WSPARCIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH POWIATU GRYFIŃSKIEGO
W 2017 ROKU

Podstawa prawna: art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) w związku z uchwałą Nr XXIII/151/2016 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu Gryfińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok.

Otwarty konkurs ofert skierowany jest do organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań z budżetu powiatu to kwota 82 000 zł.

 1. Zadania wspierane w roku 2017 przez Powiat Gryfiński
  Celem konkursu jest wyłonienie i dofinansowanie ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Gryfińskiego o charakterze ponadgminnym na rok 2017 w zakresie:
  1. Kultury i sztuki - 17 000 zł:
   1. upowszechnienia kultury ze szczególnym nastawieniem na dzieci i młodzież z powiatu gryfińskiego,
   2. organizacja/wspieranie imprez mających znaczenie dla rozwoju kultury i integracji społeczności powiatu,
   3. wydawanie niekomercyjnych, niskonakładowych wydawnictw w postaci drukowanej oraz innych technik zapisu, dotyczących tradycji i kultury powiatu gryfińskiego,
   4. wspieranie produkcji filmowych dotyczących dorobku kulturalnego mieszkańców powiatu gryfińskiego.
  2. Kultury fizycznej - 30 000 zł:
   1. upowszechnianie kultury fizycznej ze szczególnym nastawieniem na dzieci i młodzież powiatu gryfińskiego,
   2. organizowanie/wspieranie imprez sportowych i rekreacyjnych o zasięgu powiatowym,
   3. organizowanie/wspieranie przygotowań i uczestnictwa młodzieży reprezentującej powiat gryfiński w imprezach wojewódzkich, ogólnopolskich oraz międzynarodowych.
  3. Turystyki - 15 000 zł:
   1. upowszechnianie turystyki ze szczególnym nastawieniem na dzieci i młodzież powiatu gryfińskiego,
   2. organizowanie/wspieranie imprez turystycznych o zasięgu powiatowym.
  4. Bezpieczeństwa i porządku publicznego - 20 000 zł:
   1. profilaktyka oraz szkolenia dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa w powiecie gryfińskim, w tym w szczególności nad wodami, zdrowotnego, komunikacyjnego i drogowego.
 2. Termin i miejsce składania ofert
  1. Termin składania ofert wyznacza się od dnia 13 lutego do dnia 6 marca 2017 roku.
  2. Oferent może złożyć w danym konkursie maksymalnie dwie oferty w ramach jednego zadania publicznego.
  3. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach osobiście w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Gryfinie ul. Sprzymierzonych 4, w godzinach: 7.30-15.30 lub za pośrednictwem poczty na adres: Starostwo Powiatowe ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino z dopiskiem na kopercie: Konkurs ofert - Zadanie nr ... .
  4. O terminie złożenia oferty decyduje data jej wpływu do Urzędu.
  5. Oferty przesłane pocztą elektroniczną nie będą rozpatrywane.
  6. Wzór oferty określa załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. poz. 1300).
 3. Termin i warunki realizacji zadania
  1. Wspierane zadanie można realizować w okresie od 18 kwietnia do 10 grudnia 2017 r. (wskazując termin/okres realizacji zadania należy uwzględnić czas niezbędny do jego przygotowania, przeprowadzenia i zakończenia. Dotyczy to w szczególności sytuacji, gdy zadanie obejmuje organizację wydarzenia trwającego krótko - 1- 2 dni (np.: festyn, koncert, wystawa). W terminie/okresie realizacji zadania nie uwzględniamy czasu na sporządzenie końcowego sprawozdania - zgodnie z obowiązującym prawem jest to 30 dni po zakończeniu realizacji zadania).
  2. Zadania muszą być skierowane do mieszkańców powiatu gryfińskiego oraz posiadać charakter ponadgminny.
  3. Zadanie winno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantując wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy oraz zgodnie z warunkami określonymi w ofercie oraz umowie.
  4. Oferent obowiązany jest do określenia wysokości wkładu własnego, rozumianego także jako wkład pozyskany z innych źródeł (finansowy, osobowy, rzeczowy) w wysokości co najmniej 20% całkowitych kosztów zadania publicznego.
  5. Wkładem osobowym lub rzeczowym oferent może pokryć do połowy wysokości kwoty wkładu własnego.
  6. Do własnego wkładu finansowego oferenta nie zalicza się:
   1. wkładu osobowego,
   2. wkładu rzeczowego.
  7. Oferent jest związany złożoną ofertą do dnia podpisania umowy.
  8. Termin wydatkowania środków:
   1. otrzymanych z dotacji - w terminie realizacji zadania od dnia podpisania umowy, maksymalnie do 14 dni po jego zakończeniu, nie później jednak niż do 31 grudnia 2017 r.,
   2. innych środków finansowych - w terminie realizacji zadania, wskazanym przez oferenta w ofercie, maksymalnie do 14 dni po jego zakończeniu, nie później jednak niż do 31 grudnia 2017 r.
  9. Wydatki uznane zostaną za kwalifikowane, gdy:
   1. zostaną poniesione w terminie o którym w pkt 8,
   2. są udokumentowane (dowodem poniesienia wydatków jest opłacona faktura lub inny dokument księgowy o równoważnej wartości dowodowej wraz z dowodami zapłaty),
   3. zostały przewidziane w zatwierdzonym kosztorysie.
  10. W ramach realizacji zadania Zleceniobiorca będzie zobowiązany do zawarcia umowy zgodnie ze wzorem załącznika nr 3 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. poz. 1300).
  11. Obowiązek zachowania procentowego udziału dotacji w całkowitych kosztach zadania publicznego uważa się za zachowany, jeżeli nie zwiększy się ten udział o więcej niż 5 punktów procentowych.
  12. Jeżeli dany wydatek finansowany z dotacji wykazany w sprawozdaniu z realizacji zadania publicznego nie jest równy odpowiedniemu kosztowi określonemu w umowie, to uznaje się go za zgodny z umową wtedy, gdy nie nastąpiło zwiększenie tego wydatku o więcej niż 15%.
  13. Dotacja nie może być przeznaczona na (koszty niekwalifikowane):
   1. koszty stałe (administracyjne) podmiotów, w tym utrzymanie biura (m.in.: rachunki telefoniczne, internet, obsługa księgowa, opłaty pocztowe, czynsz, media itp.), o ile nie są bezpośrednio związane z realizowanym zadaniem publicznym,
   2. remonty i adaptacje pomieszczeń, o ile nie są bezpośrednio związane z realizowanym zadaniem publicznym,
   3. odsetki, prowizje, koszty pożyczek i kredytów,
   4. wydatki poniesione na przygotowanie wniosku,
   5. działalność polityczną i religijną,
   6. wydatki z tytułu opłat i kar umownych, grzywien, a także koszty procesów sądowych oraz koszty realizacji postanowień wydanych przez sąd,
   7. wydatki nieuwzględnione w ofercie oraz w umowie,
   8. wydatki powstałe przed lub po dacie obowiązywania umowy,
   9. nagrody finansowe, premie i inne formy bonifikaty rzeczowej lub finansowej dla osób zajmujących się realizacją zadania,
   10. darowizny na rzecz innych osób.
  14. Organizacja, która otrzyma dotację będzie zobowiązana do informowania, iż zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych z budżetu Powiatu Gryfińskiego. Informacja na ten temat powinna znaleźć się we wszystkich materiałach, publikacjach, informacjach dla mediów, ogłoszeniach oraz wystąpieniach publicznych dotyczących realizowanego zadania publicznego. Organizacja będzie również zobowiązana do umieszczania logo Powiatu na wszystkich materiałach, w szczególności promocyjnych, informacyjnych itp.
  15. Do oferty konkursowej należy dołączyć (oryginały lub kopie potwierdzone "za zgodność z oryginałem"):
   1. wypis z właściwej ewidencji w przypadku podmiotów, które nie figurują w Krajowym Rejestrze Sądowym i nie są wpisane do ewidencji prowadzonej przez Starostę Gryfińskiego,
   2. w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru - dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta,
   3. numery PESEL osób uprawnionych do podpisu umowy na realizację zadania zgłoszonego w ofercie,
   4. numer rachunku bankowego Zleceniobiorcy,
   5. inne dokumenty istotne dla oceny oferty - np. poświadczenie patronatu, kopie umów ze sponsorami, listy intencyjne, itp.
   6. w przypadku oferentów niewpisanych do KRS działających na odstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego oraz do innych kościołów i związków wyznaniowych - dokument poświadczający, że dany oferent posiada osobowość prawną oraz wydane przez właściwe władze zaświadczenie o osobie (osobach) upoważnionej do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu tego oferenta,
   7. w przypadku podmiotów składających ofertę wspólną - porozumienie między oferentami określające prawa i obowiązki zleceniobiorców.
  16. Oferenci składający więcej niż jedną ofertę, załączniki mogą dołączyć do jednej z nich.
 4. Zasady przyznania dotacji
  1. Postępowanie konkursowe zostanie przeprowadzone z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
  2. Warunkiem ubiegania się o dofinansowanie realizacji zadania publicznego przez oferenta jest złożenie formularza ofertowego, zgodnego z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. poz. 1300).
  3. Warunkiem przyznania dotacji jest :
   1. spełnienie warunków formalnych,
   2. uzyskanie w ocenie merytorycznej co najmniej 60% maksymalnej liczby punktów.
  4. Na przyznanie dotacji ma również wpływ wielkość środków finansowych, o których mowa w I, tzn. może zajść sytuacja w której oferent spełni wymogi formalne oraz uzyska 60% maksymalnej liczby punktów, a nie zostanie przyznana mu dotacja, gdyż całość środków finansowych zostanie rozdysponowana pomiędzy oferentów, którzy uzyskają większą liczbę punktów w ocenie merytorycznej.
  5. Wymagania w stosunku do składanych ofert:
   1. oferta powinna być:
    • wypełniona w każdym polu, a jeżeli pole nie dotyczy oferenta, należy wpisać "nie dotyczy",
    • podpisana czytelnie przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w zakresie praw majątkowych (w przypadku braku pieczęci proszę o podanie pełnionej funkcji), zgodnie z zapisami wynikającymi ze stosownych dokumentów, np. statut, KRS, pełnomocnictwa,
   2. oferta powinna być zgodna z zapisami o odpłatnej bądź nieodpłatnej działalności pożytku publicznego, tj. w przypadku gdy oferent zadeklaruje w ofercie, iż nie prowadzi działalności odpłatnej, a w kosztorysie uwzględni pobieranie opłat od adresatów zadania - oferta zostanie wyłączona z dalszego postępowania konkursowego.
  6. Oferty podlegające odrzuceniu bez możliwości ich uzupełnienia:
   1. złożone po terminie,
   2. oferty złożone na niewłaściwym formularzu,
   3. złożony w sposób inny niż wskazany w ogłoszeniu,
   4. złożone przez nieuprawnionego oferenta,
   5. przedmiot oferty nie jest zgodny z przedmiotem konkursu,
   6. których termin realizacji zadania wykracza poza ramy czasowe wskazane w ogłoszeniu,
   7. skierowane do innej grupy adresatów niż wskazuje treść ogłoszenia konkursowego,
   8. złożone bez deklaracji wymaganego wkładu finansowego,
   9. wskazany w ofercie wkład niefinansowy (rzeczowy, osobowy) przekracza połowę wkładu własnego oferenta,
   10. w kosztorysie występują koszty niekwalifikowane,
   11. dotyczące zadania, które nie jest objęte celami statutowymi oferenta składającego ofertę,
   12. które nie dotyczą pod względem merytorycznym zadań wskazanych w ogłoszeniu.
  7. Uzupełnieniu podlegają oferty w szczególności:
   1. bez kompletu wymaganych podpisów,
   2. które nie zawierają wszystkich wymaganych zapisów w polach oferty,
   3. bez wymaganych oświadczeń wskazanych w ofercie,
   4. zawierające oczywiste omyłki rachunkowe.
  8. Zasady uzupełniania ofert:
   1. wezwanie do uzupełnienia ofert będzie przekazane za pomocą poczty elektronicznej (z potwierdzeniem odbioru wezwania) lub w przypadku nie podania w ofercie e-maila telefonicznie,
   2. oferty nie uzupełnione - pozostają bez rozpatrzenia.
 5. Termin, tryb i kryteria wyboru ofert
  1. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w terminie do 35 dni od dnia zakończenia naboru ofert.
  2. Oceny ofert pod względem merytorycznym dokona komisja konkursowa.
  3. Ocenie merytorycznej podlegają oferty, które nie posiadają braków formalnych.
  4. W skład komisji konkursowej wchodzą:
   1. przedstawiciele Zarządu Powiatu,
   2. osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje/podmioty, biorące udział w konkursie.
  5. Komisja konkursowa może działać bez udziału osób wskazanych w pkt. 4, w przypadkach określonych w ustawie.
  6. Złożona oferta zostanie oceniona przez komisję konkursową w oparciu o następujące kryteria:
   1. możliwość realizacji zadania publicznego (pkt 0 - 15),
   2. przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania (pkt 0 - 10),
   3. proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których będzie realizowane zadanie publiczne (pkt 0 - 10),
   4. udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego (pkt 0- 10),
   5. wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków organizacji (pkt 0 - 10),
   6. analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w latach poprzednich przy uwzględnieniu rzetelności i terminowości oraz sposobu rozliczenia otrzymanych na ten cel środków (pkt -5 - 5) (podmioty, które nie realizowały zadań wspieranych przez powiat nie są oceniane w tym kryterium, liczba przyznanych punktów wynosi 0).
  7. Protokół z prac komisji konkursowej przekazywany jest Zarządowi Powiatu, który podejmuje ostateczną decyzję o przyznaniu dotacji i jej wysokości.
  8. Oferentom biorącym udział w konkursie może być przyznana mniejsza kwota dotacji niż wnioskowana. Przyznanie mniejszej kwoty dotacji zobowiązuje oferenta odpowiednio do korekty opisu poszczególnych działań/kosztorysu/harmonogramu realizacji zadania lub do wycofania swojej oferty.
  9. Aktualizacja kosztorysu w przypadku o którym mowa w pkt. 8 musi stanowić zachowanie procentowego udziału środków własnych tj. suma procentowego udziału środków własnych nie może być niższa niż deklarowana w ofercie.
  10. Ostateczna lista organizacji i podmiotów, którzy otrzymali dotację publikowana jest niezwłocznie na:
   1. stronie www.gryfino.powiat.pl,
   2. stronie BIP Starostwa Powiatowego w Gryfinie,
   3. tablicach ogłoszeń.
 6. Sprawozdawczość
  1. Zleceniobiorca, z którym zawarta zostanie umowa na realizację zadania, zobowiązany jest do złożenia sprawozdania końcowego merytoryczno - finansowego z realizacji zadania w terminie do 30 dni po zakończeniu realizacji zadania.
  2. Sprawozdanie powinno być złożone na formularzu stanowiącym załącznik nr 5 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. poz. 1300).
  3. O terminie złożenia sprawozdania decyduje:
   1. data nadania sprawozdania (przesyłka rejestrowana),
   2. data wpływu do urzędu w przypadku sprawozdań złożonych bezpośrednio.
  4. Ostatecznej akceptacji sprawozdania dokonuje naczelnik właściwego merytorycznie wydziału.
 7. Kontrola realizacji zadań
  1. Kontrola realizacji zleconego zadania publicznego w siedzibie Zleceniobiorcy jest prowadzona na podstawie imiennego upoważnienia wystawionego przez Starostę Gryfińskiego.
  2. Kontrola realizacji zadania publicznego może być prowadzona w trakcie jego realizacji lub po jego zakończeniu.
  3. W trakcie prowadzonej kontroli Zleceniodawca ma prawo żądać wyjaśnień, dodatkowych dokumentów potwierdzających sposób realizacji zadania celem prawidłowej oceny realizacji zleconego zadania.
  4. Wyniki kontroli udokumentowane zostaną w formie protokołu z którym Zleceniobiorca zostanie zapoznany z prawem wniesienia wyjaśnień w zakresie ustaleń zawartych w protokole w terminie 5 dni roboczych od jego otrzymania.
  5. W przypadku, gdy kontrola wykaże nieprawidłowości zostaną wydane zalecenia pokontrolne zobowiązujące Zleceniobiorcę do ich wykonania w terminie nie dłuższym niż 14 dni od ich otrzymania oraz powiadomienia o tym Zleceniodawcy na piśmie.
 8. Informacja o wysokości środków przeznaczonych w latach 2015-2016 na dofinansowanie zadań publicznych:
  W latach 2015-2016 Powiat Gryfiński na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, objętych niniejszym konkursem przeznaczył z budżetu środki finansowe w wysokości 132 877,00 zł:
  Lp.Rodzaj zadaniaPoniesione
  wydatki
  w 2015 r.
  Poniesione
  wydatki
  w 2016 r.
  1.Kultura oraz ochrona zabytków i opieka nad zabytkami15 000,0015 000,00
  2.Kultura fizyczna29 968,0040 000,00
  3.Turystyka12 789,0012 520,00
  4.Bezpieczeństwo i porządek publiczny-7 600,00
 9. Zarząd Powiatu w Gryfinie zastrzega sobie prawo do:
  1. Odwołania konkursu ofert w całości lub części.
  2. Przedłużenia terminu składania ofert.
 10. Informacje dodatkowe.
  Informacje w sprawie konkursu udzielane są w Wydziale Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego w Gryfinie ul. 11 Listopada 16d, nr tel. 91 404 50 00 wew. 221, e-mail: aleksandra.wiewiora@gryfino.powiat.pl.

Do pobrania:

data opublikowania: 2017-02-16 14:27:16
data ostatniej aktualizacji: 2017-04-07 13:31:14

Strona odwiedzona 1088 razy
Inf. przygotowana przez: Aleksandra Wiewióra
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.