Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Ogłoszenia

Komunikaty

Ogłoszenie o dotacjach celowych ze środków finansowych Powiatu Gryfińskiego przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej dla podmiotów działających na terenie powiatu gryfińskiego.

Zgodnie z zapisami Uchwały Nr XX/139/2016 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 15.09.2016 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków finansowych Powiatu Gryfińskiego przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospo-darki wodnej - od 01 kwietnia do 31 lipca 2018 r. następujące podmioty działające na terenie Powiatu Gryfińskiego:

 1. podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych: osoby fizyczne, wspól-noty mieszkaniowe, osoby prawne, przedsiębiorcy i organizacje pozarządowe w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
 2. jednostki sektora finansów publicznych: gminy, gminne osoby prawne, powiato-we osoby prawne,

mogą składać wnioski o dotacje na zadania w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej planowane do wykonania w 2019 roku.

Szacowana wartość środków finansowych przeznaczonych na udzielanie dofinansowania w 2019 roku wynosi 50.000,00 zł. Z dniem wejścia w życie ustawy z 20.07.2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1566 z późn. zm.) - nie będą ponoszone opłaty za korzystanie ze środowiska: za pobór wód oraz wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, o których mowa w art. 273 ust. 1 pkt 2 i 3 poś, uchylonym przez art. 493 pkt 14 nowego prawa wodnego. W związku z tym powyższa kwota może ulec zmianie.

O przyznaniu dotacji decyduje kolejność złożenia wniosku.

Określa się następujące priorytety dofinansowania:

 1. przedsięwzięcia związane z ochroną wód;
 2. przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami;
 3. przedsięwzięcia związane z ochroną powierzchni ziemi;
 4. przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza;
 5. przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzanie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków;
 6. edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju.

Wnioskodawcy, będący osobami fizycznymi, mogą ubiegać się o dofinansowanie wyłącznie na zadania z zakresu gospodarki odpadami oraz ochrony powietrza, polegające na:

 1. wymianie starego źródła ciepła na nowe ekologiczne źródło ciepła, tj.:
  1. kocioł gazowy,
  2. kocioł olejowy,
  3. kocioł elektryczny,
  4. kocioł na biomasę,
  5. ekologiczny niskoemisyjny kocioł retortowy na paliwo stałe (ekogroszek lub pelet),
 2. zakupie ekologicznych źródeł ciepła, w budynkach nowo wybudowanych, tj.:
  1. kotła gazowego,
  2. kotła olejowego,
  3. kotła elektrycznego,
  4. kotła na biomasę,
  5. ekologicznego niskoemisyjnego kotła retortowego na paliwo stałe (ekogroszek lub pelet),
 3. zakupie układu solarnego;
 4. zakupie pompy ciepła;
 5. usuwaniu azbestu i wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych, położonych na terenie powiatu gryfińskiego, rozumiane jako:
  1. demontaż pokrycia dachowego lub innych wyrobów zawierających azbest,
  2. transport odpadu niebezpiecznego z miejsca rozbiórki do miejsca unieszkodliwiania poprzez składowanie,
  3. unieszkodliwienie poprzez składowanie odpadu niebezpiecznego na składowisku.

Wysokość dofinansowania wynosi 50 % kosztów rzeczywistych zadania, nie więcej jednak niż 4.000 zł.

Wnioski o udzielenie dotacji celowej składa się wyłącznie na piśmie na właściwym druku wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami. Wzór wniosku określa załącznik nr 1 do uchwały.

Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Gryfinie, ul. Sprzymierzonych 4 lub ul. 11 Listopada 16 D.

Do pobrania:

1. Zasady udzielania dotacji (Uchwała Nr XX/139/2016 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 15.09.2016 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków finansowych Powiatu Gryfińskiego przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej).

2. Wniosek o udzielenie dotacji (załącznik nr 1 do Uchwały Nr XX/139/2016 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 15.09.2016 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków finansowych Powiatu Gryfińskiego przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej).

data opublikowania: 2018-04-03 14:54:42
data ostatniej aktualizacji: 2018-04-03 14:54:42

Strona odwiedzona 513 razy
Inf. przygotowana przez: Karina Osińska
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.