Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Ogłoszenia

Komunikaty

Rozstrzygnięcie:

Gryfino, dnia 9 maja 2018 r.

KM.7140.1.2018

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: Zaproszenia do składania ofert na wykonanie "Analizy sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób w transporcie autobusowym wykonywanym na terenie powiatu gryfińskiego"

Zamawiający informuje, że najkorzystniejszą ofertę złożyła firma "EU-CONSULT" Sp. z o.o. ul. Toruńska 18C lok. D, 80-747 Gdańsk.

Wykonanie analizy w zakresie regularnego przewozu osób w transporcie autobusowym

Nr sprawy: KM.7140.1.2018

Zamawiający:
Powiat Gryfiński
74-100 Gryfino, ul. Sprzymierzonych 4
NIP - 858-15-63-280
REGON - 811683965
e-mail:aneta.smialkowska@powiat.gryfino.pl
tel. 91- 4045000

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT

Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) Starosta Gryfiński zaprasza do składania ofert na:

 1. Przedmiot zamówienia: analiza sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób w transporcie autobusowym wykonywanego na terenie powiatu gryfińskiego.
 2. Termin realizacji zamówienia: 90 dni od dnia podpisania umowy.
 3. Warunki płatności: 30 dni od daty dostarczenia prawidłowej faktury.
 4. Warunki udziału w postępowaniu: opracowanie przez wykonawcę przynajmniej jednej analizy sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób na liniach komunikacyjnych w innym urzędzie lub planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego
 5. Wymagane dokumenty na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu: do formularza ofertowego należy dołączyć dokumenty potwierdzające wykonanie powyższej usługi innemu podmiotowi.
 6. Kryterium oceny ofert: cena 100%
 7. Miejsce i termin składania ofert: kancelaria Starostwa Powiatowego w Gryfinie, ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino do dnia 20.04.2018 r. do godz. 15.00 z dopiskiem na kopercie: ANALIZA SYTUACJI RYNKOWEJ - KM
 8. Miejsce i termin otwarcia ofert: Wydział Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Gryfinie, ul. 11 Listopada 16d, pok. Nr 13 dnia 23.04.2018 r.
 9. Osoba upoważniona do kontaktów z oferentami: Aneta Płóciennik - Śmiałkowska tel. 91-4045000 wew. 202 e-mail aneta.smialkowska@gryfino.powiat.pl
 10. Załącznik: opis przedmiotu zamówienia, formularz ofertowy.

Opis przedmiotu zamówienia

 1. Przedmiot zamówienia
  Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentu pn. "Analiza sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób w transporcie autobusowym na terenie powiatu gryfińskiego"
 2. Zakres tematyczny opracowania
  1. Określenie istniejącego potencjału drogowego na poszczególnych kierunkach komunikacyjnych w odniesieniu do regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym na terenie powiatu gryfińskiego, uwzględniającego istniejącą komunikację oraz ocena wywiązywania się przewoźników posiadających zezwolenia z bieżącej realizacji przewozów w tym:
   • Ilość przewoźników obsługujących poszczególne linie komunikacyjne w granicach powiatu gryfińskiego na podstawie zezwoleń na wykonywanie regularnego przewozu osób;
   • Ilość pojazdów obsługujących poszczególne linie z uwzględnieniem rodzaju i pojemności pojazdów;
   • Liczba i długość linii komunikacyjnych oraz częstotliwość kursowania na poszczególnych liniach wraz z lokalizacją przystanków i węzłów przesiadkowych;
   • Stosowanych taryf przez poszczególnych przewoźników;
   • Wyspecyfikowanie linii mających początek lub koniec na obszarze powiatu gryfińskiego a wyjeżdżających poza powiat, według przedsiębiorstw z uwzględnieniem ich nazw i adresów;
   • Wyspecyfikowanie linii komunikacyjnych przebiegających przez powiat gryfiński a mających początek i koniec poza terenem powiatu, według przedsiębiorstw z uwzględnieniem ich nazw i adresatów;
  2. Określenie aktualnego stanu pokrycia zapotrzebowania na przewozy dla poszczególnych linii komunikacyjnych.
  3. Określenie przewidywanych zmian w natężeniu przewozu podróżnych w odniesieniu do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gmin lub planu zagospodarowania przestrzennego województwa.
  4. Przedstawienie graficzne i opisowe obszarów nieobsłużonych linią komunikacyjną oraz obszarów o nadmiernym potencjale przewozowym w powiecie gryfińskim.
 3. Sposób oraz forma opracowania.
  1. Finalna wersja opracowanej analizy zostanie wykonana w trzech egzemplarzach.
  2. Całość dokumentu zostanie przekazana Zamawiającemu w formie tekstowej i graficznej oraz elektronicznej.
 4. Wymagany termin wykonania zamówienia.
  Ostateczny termin realizacji całości zamówienia: 90 dni od dnia podpisania umowy.
 5. Współpraca.
  1. Wykonawca będzie na bieżąco informował o postępach realizacji zamówienia lub ewentualnych utrudnieniach.
  2. Dla potrzeb wykonania analizy Zamawiający udostępni Wykonawcy materiały będące w jego posiadaniu, dane dotyczące wydanych zezwoleń, ilości zgłoszonego taboru, rozkłady jazdy będące w posiadaniu Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Gryfinie. Powyższe dane dotyczą zezwoleń na linie regularne przewozu osób wydane przez Starostę Gryfińskiego. Pozostałe dokumenty należy pozyskać indywidualnie z urzędów które je wydały.
  3. Odbiór przedmiotu zamówienia nastąpi na podstawie protokołu odbioru podpisanego przez zamawiającego.
 6. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy wykonali minimum jedną "Analizę sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób" w innym urzędzie. Do formularza ofertowego należy dołączyć dokumenty potwierdzające wykonanie powyższej usługi innemu podmiotowi.

Do pobrania:

data opublikowania: 2018-04-05 09:41:12
data ostatniej aktualizacji: 2018-05-09 12:41:54

Strona odwiedzona 526 razy
Inf. przygotowana przez: Aneta Płóciennik-Śmiałkowska
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.