Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Ogłoszenia

Komunikaty

Rozstrzygnięcie:

Informacje o wyniku "Zaproszenie do składania ofert na realizację akcji profilaktyczno-medycznej pn. "Biała sobota".

Zarząd Powiatu w Gryfinie, informuję, iż realizatorem akcji profilaktyczno-medycznej pn. "Biała sobota" w roku 2018 r., będzie "Szpital Powiatowy w Gryfinie" Sp. z o.o..

W odpowiedzi na "Zaproszenie" wpłynęła jedna, prawidłowo złożona oferta, zgodna z wymaganiami zawartymi w "Zaproszeniu" oraz z zachowaniem terminu do jej złożenia.

Zarząd Powiatu w Gryfinie powierza realizację akcji "Szpitalowi Powiatowemu w Gryfinie" Sp. z o.o., ponieważ podmiot ten daje gwarancję należytego przeprowadzenia akcji profilaktyczno-medycznej ze względu na posiadaną kadrę, sprzęt oraz miejsca przeprowadzenia akcji.

Realizator akcji"Szpital Powiatowy w Gryfinie" Sp. z o.o., ul. Parkowa 5 74-100 Gryfino
Obszar akcjiTeren Powiatu Gryfińskiego - wybrane miejscowości z terenu 8. gmin powiatu
Czas trwania akcjiczerwiec? grudzień 2018 r.
Zakres akcji- konsultacja z lekarzem kardiologiem oraz badanie EKG - 25 osób, w każdej gminie
- badania (pakiet kardiologiczny), w tym: morfologia krwi, lipidogram, cukier na czczo, kwas moczowy, kreatynina - 25 osób, w każdej gminie
Koszt akcji45 000,00 zł brutto

* Niniejsze Zaproszenie było wyłączone z obowiązku stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych
* Zastosowanie miał Regulamin udzielania zamówień publicznych w Starostwie Powiatowy w Gryfinie - Zarządzenie Nr 25 /2015 Starosty Gryfińskiego z dnia 12 czerwca 2015 r.

Zaproszenie do składania ofert na realizację akcji medyczno-profilaktycznej pn. Biała sobota 2018

Obszar akcji: powiat gryfiński - wybrane miejscowości (sołectwa) gmin powiatu gryfińskiego.

Czas trwania akcji: maj - grudzień 2018 r.

Zakres akcji:

 1. konsultacje z lekarzem specjalistą kardiologiem w tym badanie EKG, lub echo serca,
 2. wykonanie badań z zakresu badań markerów nowotworowych co najmniej dwóch z niżej wymienionych:
  • CEA
  • CA15-3
  • PSA
  • AFP
 3. ogólne badania laboratoryjne krwi, w tym, OB., CRP, trójglicerydy, cholesterol

Liczba objętych badaniami: 360 osób z wybranych miejscowości 9-ciu gmin powiatu gryfińskiego (40 osób z jednej gminy).

Wybór miejscowości w poszczególnych gminach oraz sposób rejestracji osób z poszczególnych miejscowości Powiat Gryfiński uzgodni po wyborze oferenta.

Oferta powinna zawierać:

 1. Pełną nazwę podmiotu, oferenta wraz z adresem i innym danymi kontaktowymi oraz NIP, nr Regon.
 2. Całkowity koszt akcji (brutto),
 3. Koszt jednostkowy, który powinien zawierać:
  • Koszt porady lekarza kardiologa dla 1 osoby,
  • Koszt badań laboratoryjnych wskazanych wyżej w przeliczeniu na 1 osobę,
  • Koszt ewentualnego wynajmu pomieszczeń do realizacji akcji,
  • Koszt akcji informacyjnej w przeliczeniu na 1 osobę. Akcja informacyjna przeprowadzona przez oferenta, polegać ma na udostępnianiu i rozpowszechnianiu informacji na temat akcji: w prasie, mediach lokalnych (portalach internetowych) plakatach i ulotkach rozprowadzanych w miejscowościach objętych akcją.
 4. Harmonogram Białej soboty (proponowane terminy dla poszczególnych gmin),
 5. Proponowane warunki płatności,
 6. W przypadku braku własnych, odpowiednich pomieszczeń do przeprowadzenia akcji w poszczególnych gminach, kopie umów najmu, użyczenia, dzierżawy, ewentualnie kopie pisemnych zgód podmiotów użyczających, wydzierżawiających, wynajmujących odpowiednie pomieszczenia do przeprowadzenia akcji,
 7. W przypadku posiadania certyfikatów dotyczących świadczenia usług medycznych kopie tych certyfikatów.

Kryteria oceny ofert:

 • cena 70%
 • gwarancja jakości przeprowadzenia akcji 30% (kadra, sprzęt)

W zależności od ceny jednostkowej, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zrealizowania akcji tylko w wybranych zakresach, dopuszczając możliwość różnych wariantów z trzech powyżej wskazanych działaniach.

Oferentem może być tylko podmiot posiadający odpowiednie kwalifikacje do przeprowadzenia akcji, posiadający wg ustaleń, umów miejsce organizacji akcji w pomieszczeniach dostosowanych do jej przeprowadzenia.

Rozpatrywane będą tylko oferty kompletne złożone zgodnie z wymogami określonymi w ogłoszeniu. Oferty w zamkniętych kopertach z napisem "Oferta - Biała sobota 2018", należy składać w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Gryfinie, przy ul. Sprzymierzonych 4, do dnia 27 kwietnia 2018 r. do godz. 15:00.

Rozstrzygnięcie nastąpi do dnia 17 maja 2018 r., i zostanie opublikowane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Gryfinie.

Zastrzega się prawo odwołania Zaproszenia do składania ofert, zmiany terminu składania ofert, bez podania przyczyny.

Złożone dokumenty nie podlegają zwrotowi, a dokumenty stanowiące kopie powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem.

Dodatkowe informacje udzielane są pod nr telefonu 91 416 22 15 wew. 150.

* Niniejsze Zaproszenie jest wyłączone z obowiązku stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych
* Zastosowanie ma Regulamin udzielania zamówień publicznych w Starostwie Powiatowy w Gryfinie - Zarządzenie Nr 54/2015 Starosty Gryfińskiego z dnia 12 czerwca 2015 r.

data opublikowania: 2018-04-17 08:25:29
data ostatniej aktualizacji: 2018-05-17 13:01:01

Strona odwiedzona 355 razy
Inf. przygotowana przez: Piotr Ignaciuk
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.