Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Ogłoszenia

Komunikaty

Zaproszenie do składania ofert na świadczenie publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Gryfińskiego

Rozstrzygnięcie:

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: Zaproszenie do składania ofert na świadczenie publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Gryfińskiego

Starosta Gryfiński informuję, że na wykonywanie autobusowych przewozów osób w okresie wakacji w trybie art. 22 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym ( t.j. - Dz. U. z 2018 r. poz.2016) na linii komunikacyjnej:

Moryń - Cedynia - Chojna

została złożona jedna oferta przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Myśliborzu Sp. z o.o., ul. Królewiecka 45, 74-300 Myślibórz.

Operator zaproponował stawkę 5,10 zł netto / 1 wkm.

Starosta Gryfiński, ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino, zaprasza do złożenia oferty na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz poniższych danych:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie art. 22 ust. 1 pkt. 1 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. - Dz.U. z 2018 r. poz. 2016) oraz art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986).

 1. Opis przedmiotu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie przewozów w publicznym transporcie zbiorowym na linii komunikacyjnej: Moryń - Cedynia - Chojna w trybie art. 22 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym ( t.j. - Dz. U. z 2018 r. poz. 2016).
 2. Zakres zamówienia:
  1. Zamówienie ma charakter przewozów regularnych na trasie Moryń - Cedynia - Chojna, zgodnie z podanym rozkładem jazdy.
  2. Usługa będzie świadczona w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 sierpnia 2019 r., przez 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku nie będące świętem, 2 kursy dziennie TAM i POWRÓT.
  3. Wymagany środek transportu: autobus max do 31 miejsc siedzących.
  4. Wpływy ze sprzedaży biletów stanowić będą przychód Organizatora.
  5. Operatorowi przysługuje od Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego zwrot rekompensaty z tytułu utraconych przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym, na podstawie umowy, o której zawarcie Operator powinien wystąpić do Marszałka na co około 2 tygodnie przed rozpoczęciem wykonywania Przedmiotu Umowy.
  6. Operatorowi przysługiwać będzie od Organizatora rekompensata obejmująca stratę Operatora związaną z wykonaniem Przedmiotu Umowy na podstawie wniosku Operatora złożonego po wykonaniu umowy, w którym Operator wykaże, że podstawą poniesionej straty z tytułu realizacji usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego są utracone przychody i poniesione koszty.
  7. Do wniosku o rekompensatę, Operator dołączy dokumenty potwierdzające wysokość utraconych przychodów i poniesionych kosztów.
  8. Zapłata rekompensaty nastąpi po wykonaniu Przedmiotu Umowy.
  9. Zgodnie z treścią załącznika do rozporządzenia Rady (WE) nr 1370/2007:
   Wysokość rekompensaty nie może przekroczyć kwoty odpowiadającej wynikowi finansowemu netto, który równoważny jest sumie wpływów, pozytywnych czy negatywnych, jakie wypełnianie zobowiązania z tytułu świadczenia usług publicznych wywiera na koszty i przychody podmiotu świadczącego usługi publiczne. Wpływ ten oceniany jest przez porównanie stanu, w którym zobowiązanie z tytułu świadczenia usług publicznych jest wypełniane, ze stanem, jaki istniałby w przypadku niewypełniania zobowiązania z tytułu świadczenia usług publicznych. Aby obliczyć wynik finansowy netto, właściwy organ kieruje się następującym systemem obliczania:
   koszty poniesione w związku ze zobowiązaniem z tytułu świadczenia usług publicznych lub pakietem takich zobowiązań nałożonym przez właściwy organ/właściwe organy i zawartym w umowie o świadczenie usług publicznych lub w zasadzie ogólnej, minus wszystkie dodatnie wpływy finansowe wygenerowane na sieci obsługiwanej w ramach danego(-ych) zobowiązania (zobowiązań) z tytułu świadczenia usług publicznych, minus przychody taryfowe i jakiekolwiek inne przychody wygenerowane podczas wypełniania danego zobowiązania lub zobowiązań z tytułu świadczenia usług publicznych, plus rozsądny zysk, równa się wynik finansowy netto.
  10. Stosowanie kasy rejestrującej posiadającej pozytywną opinię ministra ds. finansów publicznych.
 3. Inne informacje:
  1. Operator określi wysokość kosztów poniesionych w świadczeniu przedmiotowej usługi powiększoną o rozsądny zysk w transporcie publicznym i poda szacowaną cenę za 1 wkm na podstawie zestawienia znajdującego się we wzorze oferty.
  2. Z uwagi na krótki okres, w którym umowa ma być wykonywana (2 miesiące), Operator zobowiąże się, że wskazane w ofercie koszty stałe wykonywania publicznego transportu zbiorowego nie wzrosną przez cały okres obowiązywania umowy.
  3. Operator przedstawi opracowany cennik opłat za przejazd na wskazanej trasie, przy czym cena za bilet na odcinku 39,7 km nie może przekroczyć 6 zł.
   Cennik opłat w przewozach o charakterze użyteczności publicznej powinien zawierać:
   • ceny biletów ulgowych ustalonych na podstawie ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (t.j. - Dz. U. z 2018 r. poz. 295),
   • wysokość opłat dodatkowych z tyt. przewozu osób, rzeczy lub zwierząt lub braku ważnego dokumentu na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury sprawie sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób, zabranych ze sobą do przewozu rzeczy i zwierząt oraz wysokości opłaty manipulacyjnej z dnia 20 stycznia 2005 r. (Dz.U. nr 14, poz. 117)
 4. Termin podpisania umowy z Operatorem planuje się w czerwcu 2019 r.
 5. Sposób składania ofert:
  Oferty oraz dokumenty należy złożyć na załączonym formularzu z propozycją odpłatności za 1 wkm autobusem do max 31 miejsc siedzących.
 6. Miejsce i termin składania ofert:
  Zabezpieczoną ofertę należy złożyć w terminie do dnia 27 maja 2019 r. do godz. 15:00 w budynku Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino, w Kancelarii Ogólnej pok. 11. W załączeniu wzór oferty.
 7. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcą:
  Osobą uprawnioną do kontaktów z Operatorami jest Urszula Przetak - z-ca naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Gryfinie, tel. 40 45 000 wew. 204 lub adres mailowy: urszula.przetak@gryfino.powiat.pl
 8. Kryteria oceny ofert
  1. Cena za 1 wkm - 100 %
 9. Pozostałe postanowienia:
  1. Rozpatrywane będą tylko oferty, które wpłynęły w terminie i spełniły wymagania określone w niniejszym zaproszeniu.
  2. Przed podpisaniem Umowy Operator przygotuje:
   • dokumenty potwierdzające zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych i dworców z ich właścicielami lub zarządzającymi;
   • ubezpieczenie OC w związku z prowadzoną działalnością lub posiadanym mieniem na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 200.000 zł. (słownie złotych: dwieście tysięcy zł).
  3. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania dla Zamawiającego do zawarcia umowy.
  4. W przypadku jeżeli Wykonawca będący osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą nie zatrudnia pracowników bądź nie zawiera umów ze zleceniodawcami Zamawiający zastrzega uzupełnienie umowy o zapisy gwarantujące minimalną stawkę za zlecenie i ewidencje czasu wykonania usługi.

Do pobrania:

data opublikowania: 2019-05-17 10:58:23
data ostatniej aktualizacji: 2019-06-05 11:19:22

Strona odwiedzona 222 razy
Inf. przygotowana przez: Urszula Przetak
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.